Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-01-23 ( Imieniny: Fernandy, Jana)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Zarząd Powiatu Złotoryjskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2017 roku.

Zarząd Powiatu Złotoryjskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2017 roku.

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Złotoryjskiego ogłasza

otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2017 roku.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1225 ze zm.), Zarząd Powiatu Złotoryjskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2017 roku.

 

I.     Rodzaj zadania

1.  Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze      Powiatu Złotoryjskiego w 2017 roku, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 sierpnia      2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

2. Zadanie będzie realizowane w punkcie mieszczącym się w Złotoryi przy ul. Kolejowej 4.

3. Zastrzega się możliwość zmiany lokalizacji punktu w trakcie realizacji zadania.

 

II.   Podmioty uprawnione do złożenia oferty

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) prowadzą działalność statutową w dziedzinie udzielania pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

2) posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;

3) przedstawią zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

4) dają gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:

a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

III. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań

Na realizację zadania w roku 2017 przeznacza się kwotę60 725,88 zł brutto –

słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 88/100.

IV. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższego zadania określają przepisy:

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239 ze zm.)

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

- ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255 ze zm.).

2. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy  o wykonanie zadania publicznego na warunkach w niej określonych, w 12 miesięcznych  ratach.

3. Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących  realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

4. Organizacja pozarządowa, której oferta zostanie wybrana, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy do:

  1. przedstawienia kserokopii umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w przypadku gdy do złożonej oferty została załączona promesa jej zawarcia.

  2. złożenia oświadczenie o zgodności złożonych odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego lub innych rejestrów i ewidencji o ich zgodności ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy.

V. Terminy i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert upływa w dniu 10 listopada 2016 roku.

2. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Złotoryi,  Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, w godzinach urzędowania lub przesyłką  listową.  Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu  terminu  decyduje data wpływu oferty do Starostwa.

3.   Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz nazwę organizacji składającej ofertę.

4.   Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert  i ramowych wzorów umów dotyczących  realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

5.  Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1)      aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2)      statut organizacji, sprawozdanie za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe.

3)      w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

4)      zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

5)      pisemne zobowiązania:

a)   zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b)   zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

6)     dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,

7) oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest wykluczony z ubiegania się o powierzenie realizacji zadania ze względów, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Kopie wymaganych dokumentów powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność

z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

6.     Oferta i oświadczenia składane wraz z ofertą muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.

7. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

9.  Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, w przypadku gdy wnioskowana w ofertach kwota finansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

10.   Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

VI. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty

1. Wyboru oferty dokonuje Zarząd Powiatu Złotoryjskiego w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji  Konkursowej, mając na względzie wybór oferty najlepiej służącej realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz w BIP i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Złotoryi.

2.  Komisja Konkursowa, której skład określony zostanie uchwałą Zarządu Powiatu Złotoryjskiego, dokona oceny formalnej i merytorycznej za pomocą karty oceny formalnej - załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz karty oceny merytorycznej – załącznik nr 2 do ogłoszenia.

3. Do uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

4. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentom.

5. Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

6. Zarząd Powiatu Złotoryjskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.

VII. Warunki realizacji zadania

1.  Zadanie ma być realizowane od 2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.  w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanym na terenie Powiatu Złotoryjskiego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz rozporządzeniem MinistraSprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz ze szczegółowymi warunkami realizacji zadania określonymi w umowie.

2.  Zleceniobiorca zobowiązany jest m.in. do:

a)    prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu Starosty Złotoryjskiego,

b)   udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

c)   złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących  realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

d) stosowania przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

Zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2015 nie były realizowane. Wartość dotacji przeznaczonej na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016 wynosiła 59 900,00 zł.

 

Autor: Katarzyna Kamińska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-10-19 14:29:57przez: Katarzyna Kamińska
Opublikowano:2016-10-19 00:00:00przez: Kamil Goda
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe
Odwiedziny:1590

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo