Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2020-12-03 ( Imieniny: Hilarego, Franciszki)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Ogłoszenie o otwartym nabórze partnera do realizacji projektu pn. ,,Bona fide – aktywizacja w powiecie złotoryjskim”

Ogłoszenie o otwartym nabórze partnera do realizacji projektu pn. ,,Bona fide – aktywizacja w powiecie złotoryjskim”

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi, Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja, działając na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Złotoryjskiego Nr 53/2020 z dnia 20.04.2020 r., na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 poz. 1431) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu pn. ,,Bona fide – aktywizacja w powiecie złotoryjskim” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Oś Priorytetowa  9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna Integracja - konkursy horyzontalne.

 

 1. Liderem przedmiotowego projektu jest Powiat Złotoryjski.
 2. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego i realizacja części zadań służących realizacji celów projektu, w tym m.in.:

pierwszy typ projektów realizowanych w ramach operacji 9.1.A., tj. na kompleksowe projekty Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze:

 

a) społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, m.in.:

 • praca socjalna (jako element projektu);
 • specjalistyczne poradnictwo o charakterze prawnym, rodzinnym i psychologicznym (jako element projektu);
 • organizowanie i finansowanie uczestnictwa w świetlicach i klubach, o których mowa w przepisach pomocy społecznej oraz przepisach o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • usługi społeczne wspierające osoby z niepełnosprawnością (wyłącznie pod warunkiem, gdy ich udzielenie jest niezbędne, aby zapewnić indywidualizację i kompleksowość wsparcia dla uczestnika projektu) (np. usługi asystenckie, tłumacza, przewodnika osoby niewidomej);
 • organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu integracji społecznej, streetworkera, coacha;
 • organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, w tym kosztów zatrudnienia asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),  mediatorów (wsparcie uruchamiane wyłącznie w zakresie, w jakim  ich zatrudnienie jest niezbędne, aby zapewnić indywidualizację i kompleksowość wsparcia dla uczestnika projektu);
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych, w tym osób opuszczających pieczę zastępczą oraz bezdomnych;
 • organizacja i finansowanie kosztów wolontariatu, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub wolontariuszy;
 • organizacja i finansowanie metod pracy w środowisku rodzinnym;
 • organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych, w tym kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub lub grupę;
 • organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej treningi;
 • organizacja i finansowanie interwencji kryzysowej i mediacji rodzinnej (wyłącznie pod warunkiem, gdy ich udzielenie jest niezbędne, aby zapewnić indywidualizację i kompleksowość wsparcia dla uczestnika projektu);
 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, służące przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotowi na rynek pracy;
 • organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do  życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową;
 • organizacja i finansowanie usług integracyjnych obejmujących edukację społeczną i obywatelską (jako element projektu);
 • kursy i szkolenia służące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych.

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, m.in.:

 • uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej;
 • uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej;
 • praktyka zawodowa lub staż (po konsultacji z właściwym powiatowym urzędem pracy w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba bezrobotna);
 • uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej poprzez finansowanie zajęć (w zakresie niefinansowanym przez PFRON);
 • organizacja i finansowanie usług wspierających aktywizację zawodową, w tym: trenera pracy, doradcy zawodowego;
 • prace społecznie użyteczne (koszty prac społecznie użytecznych finansowane z Funduszu Pracy i/lub JST stanowią zawsze wkład własny w projekcie);
 • subsydiowane zatrudnienie;
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, w tym specjalistyczne wynikające z danej niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem);
 • poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy;
 • zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby z niepełnosprawnością przez trenera pracy/ asystenta zawodowego u pracodawcy;
 • skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ;
 • skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego (z wyłączeniem studiów wszystkich stopni), mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowanie  zawodowe (po konsultacji z właściwym powiatowym urzędem pracy w przypadku, gdy klientem jest osoba bezrobotna);
 • kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych lub umiejętności pożądanych na rynku pracy.

OPS i PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej. Wsparcie w postaci subsydiowanego zatrudnienia może być realizowane wyłącznie przez PUP (jako realizatora projektu w imieniu Wnioskodawcy lub Partnera). Uczestnictwo w CIS i KIS stanowi kompleksową usługę aktywnej integracji o charakterze społeczno-zawodowym.

 

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, m.in.:

 • skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych;
 • sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób pozostających lub opuszczających pieczę zastępczą;
 • organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. broker edukacyjny, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne).

d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy:

 • skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia;
 • skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • sfinansowanie kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnością.

Instrumenty aktywizacji zdrowotnej mogą stanowić wyłącznie uzupełnienie instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i/lub edukacyjnej.

Kategorią interwencji dla konkursu jest kategoria interwencji 109, która dotyczy aktywnego włączenia, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększania szans na zatrudnienie.

 

3. Dla projektu przewiduje się osiągnięcie następujących wskaźników:

a)       Kryterium efektywności społecznej i zatrudnieniowej: Kryterium w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami,  minimalny poziom efektywności społecznej wynosi co najmniej 34% oraz efektywności zatrudnieniowej co najmniej 12% (jeżeli ta grupa stanowi grupę docelową lub jej część w ramach projektu). W odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom efektywności społecznej wynosi co najmniej 34% oraz efektywności zatrudnieniowej co najmniej 25%;

b)        co najmniej 15% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu projektu i   co najmniej 56% osób biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukuje pracy po opuszczeniu projektu.

 

       Za osiągnięcie wskazanych w projekcie wartości wskaźników odpowiedzialni będą zarówno lider jak i partner.

 

4. Partnerem w zakresie wspólnej realizacji projektu mogą być podmioty, które są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach  RPO WD 2014–2020, m.in. organizacje pozarządowe,
o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. 2019 r. poz.688 ze zm.), z wyłączeniem:

a)      osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);

b)      podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019r., poz. 869 z późn. zm);

c)      podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);

d)      podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 358).

Partnerem w zakresie wspólnej realizacji projektu nie mogą być podmioty, które podlegają wykluczeniu  z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

5. Łączna wartość realizowanego projektu szacowana jest na ok. 10 mln złotych, w tym koszty pośrednie. Przewiduje się, że wartość projektu przypadająca na partnera nie przekroczy 2 mln. złotych (łącznie                  z kosztami pośrednimi).          

6. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2021 roku do 30.06.2023 roku.

7. Kryteria wyboru partnera:

a)         kryteria oceny formalnej (spełnia/nie spełnia)

-     zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa wskazanymi w punkcie 2 niniejszego naboru, w tym w szczególności posiadanie odpowiednich zapisów w dokumentach statutowych (weryfikowane na podstawie zapisów w statucie);

-     spełnienie kryterium określonego w punkcie 5 niniejszego ogłoszenia o (weryfikowane na podstawie dokumentacji złożonej w odpowiedzi na nabór);

-     znajdowanie się  w sytuacji prawnej, ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie (weryfikowane na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie 9 lit c i f).

            Na etapie oceny formalnej Oferent może zostać wezwany do uzupełnienia oświadczeń
i dokumentów, o których mowa wyżej, jednak tylko takich, które nie mają wpływu na ocenę merytoryczną oferty. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji, o której mowa wyżej w wyznaczonym terminie lub niespełnienia któregokolwiek z kryteriów oceny formalnej, oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrywania.

 

b)             kryteria oceny merytorycznej (0-18 punktów).

Każda z osób oceniających, na podstawie karty oceny, przyzna ofercie od 0 do 18 punktów. Końcowa ocena oferty będzie średnią arytmetyczną sumy ocen wszystkich oceniających.

O liczbie wybranych do realizacji ofert partnerskich zdecyduje Lider projektu, przy założeniu że wybrana oferta uzyskała co najmniej 10 punktów na etapie oceny merytorycznej.

 

Opis kryterium ogólnego

Opis kryterium szczegółowego

Opis punktacji

1. Doświadczenie Oferenta (lub kadry którą dysponuje Oferent) w realizacji zadań, inicjatyw lub przedsięwzięć, w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w okresie 5 lat do daty złożenia oferty,
a jeśli Oferent istnieje krócej, to w okresie swojej dotychczasowej działalności.

Maksymalna liczba punktów: 5

 

1. Oferent zawarł w ofercie oświadczenie o zrealizowaniu całkowicie lub częściowo na terenie Powiatu Złotoryjskiego co najmniej 1 zadania, inicjatywy lub innych przedsięwzięć, w tym co najmniej dane nt. okresu realizacji, celów, działań (form wsparcia), grup docelowych, rezultatów, zawartych partnerstw, wartości (w części przypadającej na Oferenta), a oceniający uznał wykazane przedsięwzięcia jako spójne z Kryterium ogólnym nr 1.

 

Liczba zrealizowanych zadań/inicjatyw/przedsięwzięć:

 

1  = 1 punkt

2  i więcej = 2 punkty

 

 

 

2. Oferent zawarł oświadczenie, że dysponuje kadrą (zatrudnioną na umowę o pracę) która posiada m.in. 5 letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, a osoby te wyraziły pisemne zobowiązanie o pracy w ramach projektu

Liczba pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i staż min. 5 letni:

3 osoby = 1 punkt;

4 osoby = 2 punkty;

5 osób = 3 punkty

2. Deklarowany wkład Oferenta w realizację celu partnerstwa

Maksymalna liczba punktów: 1

 

1. Oferent zawarł w ofercie oświadczenie, że zapewni kadrę zarządzającą, posiadającą kwalifikacje i doświadczenie zapewniające w opinii oceniającego efektywną realizację działań przedstawionych w ofercie.

 

Oceniający przyzna 1  punkt.

 

3. Koncepcja udziału Oferenta w realizacji projektu.

 

Maksymalna liczba punktów: 12

Oceniający weźmie pod uwagę, w jakim stopniu oferta obejmuje następujące zagadnienia:

1. Oferent dokonał lub odwołał się do diagnozy sytuacji problemowej grupy docelowej projektu.

2. Oferent zaproponował i opisał realizowane przez siebie w projekcie działania, adekwatne do opisu problemów i potrzeb. Działania zaproponowane przez Oferenta nie są sprzeczne z możliwymi do realizacji działaniami wymienionymi w niniejszym  Ogłoszeniu
o naborze. Oferent przedstawił w sposób spójny i czytelny wizję efektywnej realizacji zaproponowanych przez siebie działań, w tym działań promocyjno-informacyjnych i sposób prowadzenia rekrutacji projektu.

 

Oceniający może przyznać następującą liczbę punktów:

 

Kryterium:

3.1 – 0-4 punktów

3.2 – 0-8 punktów

 

W przypadku przyznania mniejszej niż maksymalna liczby punktów za dane kryterium, oceniający szczegółowo uzasadnia swoją ocenę

 

 

 8. Termin i sposób składania ofert.

Oferty partnerstwa, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta partnerstwa w projekcie pn. ,, Bona fide – aktywizacja w powiecie złotoryjskim” w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze należy składać lub nadsyłać w formie pisemnej do dnia 15.05.2020 roku do godz. 10.00, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja. Liczy się moment wpływu oferty do sekretariatu. Oferty, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Wyniki naboru opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi.

Do oferty dołączyć należy następujące dokumenty:

a)       kartę zgłoszenia partnera - na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
o naborze, podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu,

b)      oferta partnerstwa w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnerów – na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu,

c)       dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty),

d)      statut (jeśli oferent posiada),

e)       CV osób kluczowych po stronie partnera, w tym odpowiedzialnych za realizację zadeklarowanych działań projektowych;

f)       oświadczenia złożone na formularzu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, o:

- nie podleganiu  wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:

 • podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019r., poz. 869 z późn. zm);
 • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
  o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
 • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 358).

- o niezaleganiu z podatkami wobec Urzędu Skarbowego,

- o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec zakładu ubezpieczeń społecznych.

Wymienione w lit.  c, d, e dokumenty mogą zostać złożone w formie kserokopii potwierdzonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.

9. Informacje dodatkowe

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

a)    zakończenia postępowania na każdym etapie bez wyboru Partnera i bez podania przyczyny zakończenia postępowania przed czasem;

b)    wyboru jednego lub kilku partnerów do wspólnej realizacji projektu;

c)    negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania;

10. Ogłaszający przed podpisaniem porozumienia o partnerstwie, może żądać od wybranego Partnera lub Partnerów przedłożenia dodatkowych dokumentów oraz złożenia stosownych wyjaśnień.

11. Ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za koszty udziału podmiotów w naborze partnera do projektu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie podmiot biorący udział w naborze poniósł w związku z unieważnieniem postępowania przed wyborem partnera.

12. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru partnera (partnerów) do wspólnej realizacji projektu podejmuje Komisja Oceniająca powołana przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi.

13. Ogłoszony wybór Partnera jest ostateczny i nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg
i protestów.

Autor: Wojciech Szanduła

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-04-23 12:23:21przez: Wojciech Szanduła
Opublikowano:2020-04-23 00:00:00przez: Tomasz Saluszewski
Zmodyfikowano:2020-05-20 12:25przez: Tomasz Saluszewski
Podmiot udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi
Odwiedziny:395

Rejestr zmian

 • [2020-05-20 12:25:55]Tomasz SaluszewskiInformacja o wyborze
 • [2020-04-23 12:41:14]Tomasz SaluszewskiUtworzenie

Banery/Logo