Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2022-08-13 ( Imieniny: Elwiry, Hipolita)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Młodszy referent w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Młodszy referent w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Złotoryja, dnia 3 sierpnia 2022 r.

STAROSTWO POWIATOWE W ZŁOTORYI
Plac Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja
OGŁASZA NABÓR NA KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Młodszy referent
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Pełny wymiar czasu pracy
........................................................................................................................
nazwa stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie o kierunku geodezja, lub
wykształcenie wyższe (preferowane kierunki techniczne),
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) znajomość aktów prawnych tj.: ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
e) dobra znajomość obsługi komputera.

2. Wymagania dodatkowe:
a) mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostce samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bądź praca w wykonawstwie geodezyjnym,
b) mile widziane uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach:
- zakres 1 (geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne) i/lub
- zakres 2 (rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych), o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
c) mile widziana znajomość oprogramowania Geo-Info, C-geo,
d) wysoka kultura osobista,
e) sumienność, profesjonalizm, komunikatywność, odpowiedzialność,
f) łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy,
g) szybkie nabywanie nowych umiejętności zawodowych,
h) samodzielność i dokładność w realizacji powierzonych zadań.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) prowadzenie dla obszaru powiatu w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące ewidencji gruntów, budynków i lokali,
b) aktualizacja mapy zasadniczej w postaci obiektowej i hybrydowej z terenu powiatu złotoryjskiego na podstawie materiałów przyjętych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
c) prowadzenie rejestru cen nieruchomości,
d) wydawanie zbiorów danych rzeczoznawcom,
e) przyjmowanie, rejestrowanie i gromadzenie wyciągów z operatów szacunkowych,
f) badanie stanu prawnego nieruchomości,
g) sporządzanie zawiadomień o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków oraz wykazów zamian w rejestrze gruntów do ksiąg wieczystych i do organów podatkowych,
h) sporządzanie pisemnych informacji o właścicielach nieruchomości na żądanie uprawnionych organów,
i) sporządzanie dokumentacji na zlecenie stron,
j) współpraca z urzędami miast i gmin w zakresie korzystania z operatu ewidencji gruntów,
k) sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych dla danych objętych ewidencją gruntów, budynków i lokali,
l) obsługa interesantów,
ł) okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych,
m) inne prace dotyczące ewidencji gruntów związane z realizacją zadań Starostwa,
n) inne prace zlecone przez Kierownika.

4. Wymagane dokumenty:
Niezbędne:
a) życiorys (CV) własnoręcznie podpisany,
b) list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
c) kserokopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego wymagane wykształcenie,
d) oświadczenie kandydata o niekaralności za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na stanowisko Młodszego referenta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w związku z prowadzoną rekrutacją przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi z siedzibą przy Placu Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja.”

g) oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych o następującej treści:
“Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starostwo Powiatowe w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Starosta Powiatu Złotoryjskiego,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
- Starostwo Powiatowe w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja
- e-mail: iod@powiat-zlotoryja.pl,
3) dane osobowe (oraz dodatkowe dane np.: do kontaktu, wizerunek i inne - o ile zostaną zawarte w złożonej aplikacji) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w Starostwie Powiatowym w Złotoryi na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4) w zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody - osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
5) odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych,
tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii,
6) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu wyłonienia kandydata do zatrudnienia,
7) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi. Ponadto, przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
8) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,
9) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Starostwie Powiatowym w Złotoryi,
10) przekazane dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji”.

Dodatkowe:
Kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Młodszego referenta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na adres Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pl. Niepodległości 8 w terminie do dnia 17 sierpnia 2022 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.powiat-zlotoryja.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Złotoryi, pl. Niepodległości 8.

Inne informacje:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

Druki oświadczeń w zakresie danych osobowych do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ochrona danych osobowych – oświadczenia.


Starosta Złotoryjski
(-) Wiesław Świerczyński

 

Autor: Kamila Hanysz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-08-03 10:53przez: Kamila Hanysz
Opublikowano:2022-08-03 14:10przez: Tomasz Saluszewski
Zmodyfikowano:2022-08-04 14:09przez: Tomasz Saluszewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:72

Rejestr zmian

  • [2022-08-04 14:09:43]Tomasz Saluszewskipoprawki redakcyjne
  • [2022-08-04 14:09:29]Tomasz Saluszewskipoprawki redakcyjne
  • [2022-08-03 10:50:47]Tomasz SaluszewskiUtworzenie

Banery/Logo