Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2023-12-04 ( Imieniny: Barbary, Hieronima)

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Złotoryjskiego - Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Rozwoju

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Rozwoju

Złotoryja, dnia 22 sierpnia 2023 r.

STAROSTWO POWIATOWE W ZŁOTORYI
PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 8 , 59-500 ZŁOTORYJA
OGŁASZA NABÓR NA KANDYDATA
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektor
Wydział Rozwoju
– pełny wymiar czasu pracy
........................................................................................................................
nazwa stanowiska pracy


1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe techniczne, preferowane o kierunku budownictwo, inżynieria środowiska lub pokrewne,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych,
e) znajomość obsługi pakietu MS Office.

2. Wymagania dodatkowe:
a) mile widziana umiejętność praktycznego stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) mile widziane prawo jazdy kategorii B,
c) samodzielność w realizacji powierzonych zadań,
d) zdolność analitycznego myślenia,
e) odporność na stres,
f) kreatywność, dokładność,
g) umiejętność pracy w zespole oraz szybkie nabywanie nowych umiejętności zawodowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) analiza potrzeb inwestycyjnych Powiatu, w tym Starostwa i jednostek podległych,
b) uzgadnianie i gromadzenie niezbędnej dokumentacji projektowej,
c) nadzór merytoryczny nad prowadzonymi przez Powiat zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi,
d) prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem inspektora nadzoru oraz
przekazaniem terenu budowy,
e) wspólne z kierownikami jednostek organizacyjnych nadzorowanie jakości wykonywanych prac, monitorowanie zgodności prowadzonych robót budowlanych z podpisaną umową,
f) dopełnianie odpowiednich procedur w razie konieczności wykonania robót dodatkowych, wykraczających poza zakres umowy,
g) organizowanie odbiorów częściowych i końcowych, zapewnienie w nich udziału przedstawicieli właściwych organów,
h) kontrola kosztów realizacji inwestycji,
i) rozliczanie kosztów prowadzonych i zakończonych zadań inwestycyjnych i remontowych.

4. Wymagane dokumenty:

Niezbędne:
a) życiorys (CV) własnoręcznie podpisany,
b) list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
c) kserokopia dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
d) oświadczenie kandydata o niekaralności za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rozwoju w związku z prowadzoną rekrutacją przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi z siedzibą przy Placu Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja.”
g) oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych o następującej treści:
“Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starostwo Powiatowe w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Starosta Powiatu Złotoryjskiego,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
- Starostwo Powiatowe w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja
- e-mail: iod@powiat-zlotoryja.pl,
3) dane osobowe (oraz dodatkowe dane np.: do kontaktu, wizerunek i inne - o ile zostaną zawarte w złożonej aplikacji) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w Starostwie Powiatowym w Złotoryi na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4) w zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody - osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
5) odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych,
tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii,
6) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu wyłonienia kandydata do zatrudnienia,
7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
8) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,
9) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Starostwie Powiatowym w Złotoryi,
10) przekazane dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rozwoju” na adres Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pl. Niepodległości 8 w terminie do dnia 5 września 2023 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.powiat-zlotoryja.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Złotoryi, pl. Niepodległości 8.

Inne informacje:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

Druki oświadczeń w zakresie danych osobowych do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ochrona danych osobowych – oświadczenia.

Starosta Złotoryjski

(-) Wiesław Świerczyński

 

Autor: Kamila Hanysz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-08-22 13:06przez: Kamila Hanysz
Opublikowano:2023-08-22 13:09przez: Tomasz Saluszewski
Zmodyfikowano:2023-08-22 13:08przez: Tomasz Saluszewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:322

Rejestr zmian

  • [2023-08-22 13:08:26]Tomasz Saluszewskipoprawki redakcyjne
  • [2023-08-22 13:06:23]Tomasz Saluszewskipoprawki redakcyjne
  • [2023-08-22 13:04:25]Tomasz SaluszewskiUtworzenie

Banery/Logo