Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2023-12-04 ( Imieniny: Barbary, Hieronima)

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Złotoryjskiego - Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Młodszy referent w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Młodszy referent w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Złotoryja, dnia 28 września 2023 r.

STAROSTWO POWIATOWE W ZŁOTORYI
Plac Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja
OGŁASZA NABÓR NA KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Młodszy referent
w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Pełny wymiar czasu pracy
umowa na zastępstwo
........................................................................................................................
nazwa stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne, preferowane o kierunku geodezyjnym,
b) minimum 6 –cio miesięczny staż pracy,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) niekaralność za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) znajomość aktów prawnych tj.: ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, ustawy o samorządzie powiatowym.
f) dobra znajomość obsługi komputera.
2. Wymagania dodatkowe:
a) mile widziana znajomość oprogramowania Geo-Info, C-geo, QGIS,
b) wysoka kultura osobista,
c) sumienność, dobra organizacja pracy,
d) łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole,
e) szybkie nabywanie nowych umiejętności zawodowych,
f) samodzielność i dokładność w realizacji powierzonych zadań.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) prowadzenie i aktualizacja dla obszaru powiatu w systemie teleinformatycznym bazy danych ewidencji gruntów, budynków i lokali,
b) sporządzanie zawiadomień o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków oraz wykazów zamian w rejestrze gruntów do ksiąg wieczystych i do organów podatkowych,
c) prowadzenie rejestru cen nieruchomości,
d) wydawanie zbiorów danych rzeczoznawcom,
e) przyjmowanie, rejestrowanie i gromadzenie wyciągów z operatów szacunkowych,
f) badanie stanu prawnego nieruchomości,
g) sporządzanie pisemnych informacji o właścicielach nieruchomości i zaświadczeń na żądanie uprawnionych organów,
h) sporządzanie dokumentacji na zlecenie stron,
i) współpraca z urzędami miast i gmin w zakresie korzystania z operatu ewidencji gruntów,
j) sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych dla danych objętych ewidencją gruntów, budynków i lokali,
k) przyjmowanie interesantów,
l) okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych,
ł) inne prace dotyczące ewidencji gruntów i budynków związane z realizacją zadań Starostwa,
m) inne prace zlecone przez Kierownika.
4. Wymagane dokumenty:
Niezbędne:
a) życiorys (CV) własnoręcznie podpisany,
b) list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
c) kserokopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego wymagane wykształcenie,
d) kserokopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
e) oświadczenie kandydata o niekaralności za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w związku z prowadzoną rekrutacją przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi z siedzibą przy Placu Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja.”
h) oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych o następującej treści:
“Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starostwo Powiatowe w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Starosta Powiatu Złotoryjskiego,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
- Starostwo Powiatowe w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja
- e-mail: iod@powiat-zlotoryja.pl,
3) dane osobowe (oraz dodatkowe dane np.: do kontaktu, wizerunek i inne - o ile zostaną zawarte w złożonej aplikacji) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w Starostwie Powiatowym w Złotoryi na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4) w zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody - osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
5) odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych,
tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii,
6) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu wyłonienia kandydata do zatrudnienia,
7) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi. Ponadto, przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
8) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,
9) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Starostwie Powiatowym w Złotoryi,
10) przekazane dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji”.

Dodatkowe:
Kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami na adres Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pl. Niepodległości 8 w terminie do dnia 12 października 2023 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.powiat-zlotoryja.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Złotoryi, pl. Niepodległości 8.

Inne informacje:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

Druki oświadczeń w zakresie danych osobowych do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ochrona danych osobowych – oświadczenia.

Starosta Złotoryjski
(-) Wiesław Świerczyński

 

Autor: Kamila Hanysz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-09-28 09:16przez: Kamila Hanysz
Opublikowano:2023-09-28 09:16przez: Tomasz Saluszewski
Zmodyfikowano:2023-09-28 09:14przez: Tomasz Saluszewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:286

Rejestr zmian

  • [2023-09-28 09:14:01]Tomasz SaluszewskiUtworzenie

Banery/Logo