Wydział Organizacyjny (WO)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2015

59-500 Złotoryja, Pl. Niepodległości 8
(fax  76 8786-955)

Pracownicy Wydziału

Kadry
Główny Specjalista – Kamila Hanysz
Referent - Anna Pękała
(pok. 111, tel. 76 506 53 16)

Sekretariat
Magdalena Biernat
(pok. tel. 76 506 53 10)

1. Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należy organizacja pracy Starostwa, a w szczególności:

1)      nadzór i koordynowanie załatwiania skarg i wniosków oraz petycji,

2)      prowadzenie rejestru postanowień, zarządzeń i upoważnień Starosty,

3)      polityka kadrowa, gospodarowanie etatami oraz prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników jednostek administracji zespolonej w Powiecie,

4)      doskonalenie kadr Starostwa,

5)      prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością służbową i dyscyplinarną pracowników Starostwa, kontrolą i dyscypliną pracy w Starostwie,

6)      prowadzenie spraw socjalno – bytowych pracowników Starostwa,

7)      organizacja obiegu dokumentów przychodzących, w tym obiegu elektronicznego,

8)      organizacja, przygotowanie i przeprowadzanie wyborów powszechnych  i referendów,

9)      prowadzenie i obsługa sekretariatu Starostwa, w tym:

a)      prowadzenie kalendarza spotkań Starosty i Wicestarosty,

b)      obsługa biura podawczego,

c)      obsługa centrali telefonicznej,

d)      rejestracja i rozdzielanie na komórki organizacyjne korespondencji przychodzącej.

10)  realizacja zadań Służby BHP, a w szczególności:

a)  nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp oraz  ppoż.,

b) przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp i ppoż.,

c) dokonywanie przeglądów warunków pracy i ochrony przeciwpożarowej,

d) prowadzenie spraw związanych z oceną ryzyka zawodowego na danym stanowisku.

11)  prowadzenie archiwum zakładowego.

12)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

13) nadzór nad organizacją punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

14) planowanie, realizowanie  i  koordynowanie  projektów  z   zakresu  swoJeJ działalności  z  wykorzystaniem  funduszy  unijnych i środków pozabudżetowych

 

Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

Główny Specjalista - Aleksandra Łuniewska
Referent - Małgorzata Starzec

(pok. 112. tel. 76 506 53 17)

2. Do zakresu działania Biura Obsługi Rady i Zarządu Powiatu należy w szczególności:

1)      prowadzenie obsługi Rady Powiatu i Komisji stałych Rady Powiatu,

2)      rejestracja uchwał Rady,  wniosków komisji, interpelacji i zapytań radnych oraz dbałość o ich terminowe przekazywanie do Starosty celem ich wykonania,

3)      szkolenie radnych,

4)      rejestracja skarg i wniosków kierowanych do Rady Powiatu oraz dbałość o ich terminowe załatwienie,

5)      rejestracja petycji kierowanych do Rady Powiatu,

6)      nadzorowanie realizacji interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków komisji,

7)      obsługa organizacyjna Zarządu Powiatu, w tym prowadzenie rejestru uchwał  i decyzji Zarządu,

 

Referat Administracyjno-Gospodarczy

Referent - Barbara Zielińska (tel. 76 506 53 33)

3. Do zakresu działania Referatu Administracyjno-Gospodarczego należy:

1)      przyjmowanie i ekspedycja korespondencji,

2)      nadzór nad użytkowaniem samochodu służbowego,

3)      organizacja ochrony budynków Starostwa, utrzymania w nich czystości i porządku,

4)      zapewnienie materialno - technicznych warunków pracy Starostwa, Zarządu i Rady Powiatu, 

5)      prowadzenie ewidencji i rozliczanie składników majątkowych Starostwa,

6)      zapewnienia informacji wizualnej w budynku i w pomieszczeniach biurowych.

4. Biuro Obsługi Prawnej (BP)

Radca Prawny
Marian Tarnowski
(pok. 113, tel. 76 506 53 18)

Realizuje zadania w zakresie obsługi prawnej, w szczególności poprzez:

      1) uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu, Starosty oraz opiniowanie ich   
         pod względem redakcyjnym i prawnym;

      2) udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, 
          Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych;

      3) wykonywanie zastępstwa procesowego;

      4) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa oraz współdziałanie 
          w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego;

      5) udostępnianie obowiązujących powszechnie przepisów prawa oraz przepisów prawa    
          miejscowego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2015-03-24
Data publikacji:2015-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Saluszewski
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Saluszewski
Liczba odwiedzin:5116

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-06-11 12:42:46Tomasz SaluszewskiAktualizacjaWydział Organizacyjny (WO)
2019-05-14 08:17:40Tomasz SaluszewskiAktualizacjaWydział Organizacyjny (WO)
2019-05-09 11:10:14Tomasz SaluszewskiAktualizacjaWydział Organizacyjny (WO)
2019-03-27 07:37:49Tomasz SaluszewskiAktualizacjaWydział Organizacyjny (WO)
2019-03-04 10:10:48Tomasz SaluszewskiAktualizacjaWydział Organizacyjny (WO)
2019-03-01 11:04:19Paweł SkibaAktualizacjaWydział Organizacyjny (WO)