BR.0002.39.2017 Porządek obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 listopada 2017

 

 

                                                                                                               Złotoryja, dnia 23 listopada 2017 r.

BR.0002.39.2017

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) zwołuję XXXIX Sesję Rady Powiatu Złotoryjskiego na dzień 30 listopada 2017 roku o godz. 13.00 w  sali konferencyjnej /II piętro/ Starostwa Powiatowego w  Złotoryi,  Pl. Niepodległości 8.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXVIII.
  3. Informacja z pracy Zarządu Powiatu między sesjami i realizacji podjętych uchwał.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
  6. Wykonanie planu remontów dróg powiatowych i przygotowanie do zimowego utrzymania dróg 2017/2018.
  7. Realizacja zadań powiatu złotoryjskiego w zakresie pomocy społecznej w 2017 roku.
  8. Podjęcie uchwał:

8.1. w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych;

8.2. w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi;

8.3. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Złotoryjskiego
z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2018 rok;

8.4. w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”;

8.5. w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2018 za usunięcie
i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu;

8.6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Złotoryjskiego;

8.7. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotoryjskiego.

        9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

       10. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Ireneusz Żurawski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2017-11-23
Data publikacji:2017-11-23
Osoba sporządzająca dokument:Aleksandra Łuniewska
Osoba wprowadzająca dokument:Aleksandra Łuniewska
Liczba odwiedzin:1113