Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WB)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2015

59-500 Złotoryja, Pl. Niepodległości 8
(fax. 76 8786-955)

PRACOWNICY WYDZIAŁU

Kierownik Wydziału - Iwona Kindler (tel. 76 506 53 37)

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel: (76) 8788 617
fax. do PCZK (76) 8788 616

tel. całodobowy: 501-009-015
e-mail: zlotoryja@czkw.wroc.pl  

1. Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

1)      w zakresie planowania i koordynacji przedsięwzięć reagowania i zarządzania kryzysowego:

a)      zapewnienie należytego funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania   Kryzysowego i Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,

b)      opracowywanie i aktualizacja planów: reagowania kryzysowego, operacyjnego planu  ochrony przed powodzią, ochrony zabytków, pracy powiatowego zespołu    reagowania kryzysowego,

c)      kierowanie i koordynowanie działaniami ratowniczymi w sytuacjach kryzysowych,

d)      zbieranie i dokumentowanie dla potrzeb Starosty informacji w zakresie zapobiegania  zagrożenia życia i zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa państwa  i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, także  zapobieganie klęskom żywiołowym,

e)      obsługa kancelaryjno – biurowa Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,

f)       organizacja i protokołowanie posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  Publicznego działającej przy Staroście Złotoryjskim,

g)      współdziałanie z Komendą Powiatową Policji, Komendą Powiatową Państwowej   Straży Pożarnej, Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Powiatowym  Inspektorem Weterynarii, zakładami opieki zdrowotnej oraz z pozostałymi siłami  reagowania kryzysowego w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń  środowiska w oparciu o Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego,

h)      zawieranie umów i porozumień z innymi jednostkami i organizacjami na rzecz  usuwania skutków zdarzeń kryzysowych,

i)       opiniowanie oraz uzgadnianie planów reagowania kryzysowego gmin z terenu  Powiatu,

j)       koordynowanie w imieniu Starosty działań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Powiatu podczas wystąpienia zagrożeń o charakterze klęski żywiołowej i innych zagrożeń,

k)      tworzenie i utrzymywanie w gotowości systemu łączności pomiędzy Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, a jednostkami współdziałającymi,

l)       prowadzenie magazynu sprzętu ochrony przed powodzią i zarządzania kryzysowego,

m)   przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawach  należących do kompetencji PCZK,

n)      przygotowywanie narad Starosty z szefami służb, inspekcji i straży,

o)      współdziałanie z gminami z terenu Powiatu w zakresie funkcjonowania służb,  inspekcji i straży,

p)      organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego,

r)       realizowanie innych nie wyszczególnionych zadań wynikających z przepisów prawa.

2)      w zakresie planowania i koordynacji przedsięwzięć obrony cywilnej:

a)      wykonywanie zadań związanych z kierowaniem oraz koordynowaniem przygotowań  i realizacją przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie Powiatu,

b)      opracowywanie, uzgadnianie i opiniowanie planów obrony cywilnej,

c)      organizowanie warunków do działania obrony cywilnej w stanach nadzwyczajnych,

d)      organizowanie i koordynowanie szkoleń i ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej   i powszechnej samoobrony,

e)      planowanie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek  zagrożenia zniszczeniem,

f)       prowadzenie ewidencji sprzętu OC,

g)      nadzorowanie działań systemu wykrywania i alarmowania systemu wczesnego  ostrzegania oraz systemu łączności,

h)      nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej w jednostkach organizacyjnych  powiatu, samorządów gminnych oraz powiatowej administracji zespolonej,

i)       monitorowanie zagrożeń i alarmowanie ludności w wypadku wystąpienia skażeń,

j)       realizowanie innych nie wyszczególnionych zadań wynikających z przepisów prawa.

k)      planowanie, realizowanie i koordynowanie projektów z zakresu swojej  działalności  z wykorzystaniem funduszy unijnych i środków pozabudżetowych.

3)      w zakresie przedsięwzięć obronnych:

a)      opracowanie i bieżąca aktualizacja „Planu operacyjnego funkcjonowania Starostwa Powiatowego w warunkach zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa  i w czasie wojny”,

b)      organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,

c)      przygotowywanie projektów corocznych wytycznych Starosty do realizacji zadań obronnych i szkolenia obronnego,

d)      opracowanie i bieżąca aktualizacja „Planu akcji kurierskiej Starostwa Powiatowego” oraz nadzór nad realizacją zadań akcji kurierskiej przez samorządy terytorialne niższego szczebla,

e)      ustalanie głównych przedsięwzięć szkolenia obronnego, organizacyjne przygotowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń na szczeblu powiatowym,

f)       przygotowywanie projektów aktów prawnych Starosty dotyczących spraw obronnych,

g)      zapewnienie funkcjonowania stałego dyżuru Starostwa na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,

h)      zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania dla Starostwa Powiatowego na dotychczasowym i zapasowym miejscu pracy,

i)       realizowanie innych nie wyszczególnionych zadań wynikających z przepisów prawa.

 2. Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy m.in.:

1)      pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

2)      współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

3)      nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

4)      współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

5)      współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze  i humanitarne,

6)      dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum,

7)      realizacja stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.

3. Do zadań ochrony informacji niejawnych należy m.in:

1)  zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,

2)  zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,

3)   kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów  o ochronie tych informacji,

4)  okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,

5)  opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w Starostwieni nadzorowanie jego realizacji,

6)  szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

7)  nadzór i prowadzenie Kancelarii Niejawnej,

8)  wytwarzanie, przetwarzanie, przekazywanie lub przechowywanie dokumentów zawierających informacje niejawne.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2015-03-24
Data publikacji:2015-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Saluszewski
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Saluszewski
Liczba odwiedzin:6142

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-05-20 08:52:16Tomasz SaluszewskiAktualizacjaWydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WB)