Ogłoszenie dotyczące zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 października 2018

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, ze zm.),  Zarząd Powiatu Złotoryjskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty określone w w/w ustawie, działające na terenie Powiatu Złotoryjskiego, do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2019 roku.  

Tryb pracy komisji konkursowej określa Roczny Program Współpracy Powiatu Złotoryjskiego z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej nie mogą reprezentować organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w danym konkursie ofert.

Termin i sposób składania dokumentów:

  1. Zgłoszenia należy składać zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do 31.10.2018 r.
  2. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią, podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej należy dostarczyć bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty do Starostwa Powiatowego w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja (liczy się data wpływu do urzędu).

Wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Złotoryjskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2018-10-24
Data publikacji:2018-10-24
Osoba sporządzająca dokument:Aleksandra Łuniewska
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Saluszewski
Liczba odwiedzin:621