IZ.272.43.2017 Obsługa serwisowa Beneficjentów Ostatecznych projektu „Złota Sieć – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim” pod względem zachowania ciągłości usługi darmowego dostępu do Internetu w latach 2018-2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 października 2017

Zapytanie ofertowe

 Powiat Złotoryjski – Zamawiający, z siedzibą w Złotoryi 59-500, Pl. Niepodległości 8 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - postępowanie poniżej 30 000 euro.

1. Przedmiotem postępowania jest: Obsługa serwisowa Beneficjentów Ostatecznych projektu „Złota Sieć – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim” pod względem zachowania ciągłości usługi darmowego dostępu do Internetu w latach 2018-2020, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Termin wykonania zamówienia:

a) rozpoczęcie: 02.01.2018 r.

b) zakończenie: 12.05.2020 r.

3. Jedynym kryterium oceny oferty jakie Zamawiający przyjął w tym postępowaniu jest cena. Ma ona znaczenie w 100%.

4.  Sposób oceniania ofert:

W kryterium tym Zamawiającemu zależy aby oferty przedstawiały jak najniższy wskaźnik ceny. Do obliczenia punktów zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

cena:

  cena najkorzystniejsza

  X

100 max ilość punktów możliwych do otrzymania

       cena badana

 5.Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

6.Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert spełniających warunki Zamawiającego, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną.

7.Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

8.  Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż wskazane w złożonych ofertach.

9.Opis sposobu obliczania ceny: Wykonawca oblicza cenę ofertyzawierającą podatekod towarów  i usług.Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.

10. Powiat Złotoryjski udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto za zapewnienie obsługi serwisowej jednego gospodarstwa domowego.

11. Zamawiający ustalił termin składania ofert cenowych Wykonawców do dnia  18.10.2017 r. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na obsługę serwisową Beneficjentów Ostatecznych projektu „Złota Sieć – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim” pod względem zachowania ciągłości usługi darmowego dostępu do Internetu w latach 2018-2020” nr IZ.272.43.2017 w Starostwie Powiatowym w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, w sekretariacie.

12. Zamawiający prosi o złożenie oferty na druku pn. „Formularz cenowy”, stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

14. Z wyłonionym Wykonawcą zadania zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do projektu umowy.

16. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, który jest osobą fizyczną zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w celu ustalenia obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2005 r. poz.2008). Jeżeli złożone oświadczenie potwierdzi obowiązek stosowania przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, projekt umowy zostanie zmodyfikowany o niezbędne zapisy dot. obowiązku ewidencjonowania godzin pracy, wysokości stawki godzinowej i ilości godzin wykonywania przedmiotowej usługi.

 

Załączniki:

Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

Nr 2 Formularz cenowy;

Nr 3 Wzór umowy – projekt;

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2017-10-06
Data publikacji:2017-10-06
Osoba sporządzająca dokument:Monika Gudz
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gudz
Liczba odwiedzin:611