Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (GN)

Internet:
e-mail: geodezja@powiat-zlotoryja.pl

Dane teleadresowe:
ul. Kolejowa 4, 59-500 Złotoryja
tel./fax centrala - (76) 8782-438
kierownik - (76) 8787-140

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:

 1. Kierownik Wydziału - Łucja Malec - Geodeta Powiatowy
 2. Zastępca Kierownika Wydziału - Izabela Nowak
 3. Główny specjalista - Agata Kozłowska
 4. Inspektor - Aneta Styś
Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

 1. Główny specjalista - Sylwia Jelec
 2. Główny specjalista - Weronika Lechowicz 
 3. Podinspektor - Martyna Kruk
 4. Inspektor - Paula Wojtkowiak
 5. Inspektor - Marzena Browolejt
 6. Referent - Patrycja Skalska
 7. Sekretarka - Małgorzata Bartnicka
 8. Młodszy Referent - Agnieszka Drużka
 9. Młodszy Referent - Mateusz Iwiński

 

1. Do  zakresu  działania   Wydziału   Geodezji,  Katastru  i  Gospodarki   Nieruchomościami należy   w szczególności:

1) przygotowywanie  projektów  uchwał  Rady  Powiatu  w  zakresie  ustalania  zasad gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości,

2)  gospodarowanie  przekazanym  do kompetencji  Starosty  zasobem nieruchomości  Skarbu Państwa, a w szczególności:

a)  ewidencjonowanie  nieruchomości,

b)  zapewnienie wyceny tych nieruchomości,

c)  sporządzanie planów wykorzystania zasobu,

d)  udostępnianie  nieruchomości  zasobu  i   wykonywanie  czynności związanych z naliczeniem należności z tego tytułu,

e)  współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów, gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi gminami,

f)   zbywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu,

g)  podejmowanie czynności w postępowaniu  sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe  na nieruchomości,  o roszczenia  ze stosunku  najmu lub dzierżawy, o  stwierdzenie  nabycia  spadku,  o  stwierdzenie  nabycia  własności  nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej.

3) występowanie   do  Wojewody  Dolnośląskiego   o  wymagane  przepisami  prawa pełnomocnictwa  w zakresie obrotu nieruchomościami  Skarbu Państwa i naliczanie opłat z tytułu ich udostępniania,

4)  wykonywanie    zadań    w   sprawach    wywłaszczeń,    zgodnie   z   przepisami    ustawy o gospodarce nieruchomościami,

5)  wykonywanie  zadań w sprawach  podziału  nieruchomości  stanowiącej  własność  Skarbu Państwa lub Powiatu,

6) przekazywanie  określonych  nieruchomości  rolnych  Skarbu Państwa  do Agencji Nieruchomości  Rolnych  na  podstawie   ustawy  o  gospodarowaniu   nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,

7)  przekazywanie administracji lasów państwowych  gruntów do zalesienia,

8) wykonywanie zadań w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

9)  wykonywanie  innych  zadań z zakresu  gospodarowania  nieruchomościami  określonych w ustawach: o pracowniczych ogrodach działkowych, o nabywaniu nieruchomości  od cudzoziemców, o zakwaterowaniu  sił zbrojnych Rzeczypospolitej  Polskiej,

10) prowadzenie   spraw  z  zakresu  osadnictwa   rolnego  na  podstawie   ustaw  i  dekretów o ustroju rolnym i osadnictwie,

11) zwrot rolniczych działek dożywotnich i siedliskowych,

12) ochrona gruntów rolnych w zakresie:

a) wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

b) prowadzenia sprawozdawczości,

13) wydawanie  decyzji   administracyjnych  ograniczających  prawo   korzystania z nieruchomości,

14) prowadzenie  powiatowego  zasobu  nieruchomości  i  realizowanie  określonych   decyzji Zarządu Powiatu w zakresie gospodarowania tym zasobem,

15) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów obowiązującego  prawa.

 

2.   Do   zakresu   działania   Referatu  Powiatowego  Ośrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:

1)  prowadzenie  powiatowego  zasobu  geodezyjnego  i kartograficznego,  w tym  ewidencji gruntów i budynków,  gleboznawczej  klasyfikacji  gruntów i geodezyjnej  ewidencji  sieci uzbrojenia terenu,

2)  koordynacja usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu,

3)  zakładanie osnów szczegółowych,

4)  tworzenie i udostępnianie baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości,

5)  tworzenie i udostępnianie  standardowych  opracowań kartograficznych  w skalach  1 :500, 1:1000, 1 :2000, 1 :5000,

6)  przeprowadzenie  powszechnej  taksacji  nieruchomości   oraz opracowywame i prowadzenie map i tabel taksacyjnych,

7)  ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

8)  prowadzenie powiatowych baz danych Systemu Informacji o Terenie

 

Autor: Tomasz Saluszewski

Pliki do pobrania

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-03-24 11:11:44przez: Tomasz Saluszewski
Opublikowano:2015-03-24 00:00:00przez: Tomasz Saluszewski
Zmodyfikowano:2021-04-01 12:07przez: Tomasz Saluszewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe
Odwiedziny:16378

Rejestr zmian

 • [2021-04-01 12:07:53]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2020-09-28 08:27:43]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2020-09-22 13:07:46]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2020-09-15 15:20:12]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2020-09-07 09:07:30]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2020-02-10 08:46:39]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2020-02-10 08:33:35]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2020-01-02 12:07:05]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2019-05-10 07:51:24]Tomasz SaluszewskiAktualizacja