Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy placówki pobytu osób niepełnosprawnych w Złotoryi w ramach programu Centra opiekuńczo-mieszkalne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 października 2019

Zapytanie ofertowe

 

Powiat Złotoryjski ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) - postępowanie poniżej 30 000 euro.

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy placówki pobytu osób niepełnosprawnych w Złotoryi w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” opisanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.

3. Kryteria oceny ofert:

a)  Jedynym kryterium oceny oferty jakie Zamawiający przyjął w tym postępowaniu jest cena.

 Ma ona znaczenie w 100%.

b) Sposób oceniania ofert:

W kryterium tym Zamawiającemu zależy, aby oferty przedstawiały jak najniższy wskaźnik ceny. Do obliczenia punktów zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

cena:

cena najkorzystniejsza

X

100 max ilość punktów możliwych do otrzymania

cena badana

 

c)  Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

4. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną.

5.  Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

6.Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane   w złożonych ofertach.

7. Opis sposobu obliczania ceny: Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów  i usług. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył ofertę z najniższą ceną brutto za wykonanie całości zamówienia oraz dopuszcza możliwość prowadzenia dalszych negocjacji   z Wybranymi Wykonawcami.

9. Zamawiający ustalił termin składania ofert cenowych Wykonawców do dnia 14.10.2019 r.

10. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8,  w sekretariacie z dopiskiem:

Oferta na postępowanie pn. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy placówki pobytu osób niepełnosprawnych w Złotoryi w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

11. Zamawiający prosi o złożenie oferty na druku pn. „Formularz oferty cenowej”, stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

13. Z wyłonionym Wykonawcą zadania zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

14.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do projektu umowy.

15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Złotoryjski z siedziba przy Pl. Niepodległości 8 w Złotoryi, tel. 76 878 69 30;
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

- Starostwo Powiatowe w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja

- e-mail: iod@powiat-zlotoryja.pl,*;

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym     w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2019-10-08
Data publikacji:2019-10-08
Osoba sporządzająca dokument:Ada Mikus
Osoba wprowadzająca dokument:Ada Mikus
Liczba odwiedzin:368