Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Złotoryjskiego na podstawie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym w roku 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 października 2019

 

Zapytanie ofertowe

 

Powiat Złotoryjski ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) - postępowanie poniżej 30 000 euro.

I. Zamawiający:

Powiat Złotoryjski

Pl. Niepodległości 8

59-500 Złotoryja.

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Złotoryjskiego na podstawie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym w roku 2020”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

IV. Termin realizacji zadania :

Od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

V. Wykonawcy starający się o niniejsze zadanie do oferty obowiązkowo dołączą:

a)      oświadczenie o dysponowaniu parkingiem strzeżonym (załącznik nr 2),

b)      aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dotyczy),

c)      kserokopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem parkingu strzeżonego na kwotę minimum 50 000,00 zł. wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

 

VI. Informacje o sposobie oceny ofert:

1. Zamawiającemu zależy, aby oferty przedstawiały, jak najniższy wskaźnik ceny.

Do obliczenia punktów zostanie zastosowany następujący wzór:

(Cena najkorzystniejsza : cena badana ) x 100 max ilość punktów możliwych do otrzymania

2. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert spełniających warunki Zamawiającego, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną.

4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

5. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.

7. Powiat Złotoryjski udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto na wykonanie całości zamówienia.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert:

1.Oferty należy składać w formie pisemnej na wzorze dokumentu „Formularz oferty cenowej”, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania na adres:

Starostwo Powiatowe w Złotoryi

Pl. Niepodległości 8

59-500 Złotoryja

pokój nr 101 (sekretariat).

2. Oferty należy składać do dnia 14.10.2019 r.

3. Koperta, w której oferta jest składana powinna być opatrzona napisem:

Oferta na „Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Złotoryjskiego na podstawie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym, WR.272.39.2019”. 

 

 

VIII. Inne informacje:

1. Oferty, które zostaną złożone staną się częścią dokumentacji postępowania.

2. Z Wykonawcą,  który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie  możliwość  dokonania zmian w projekcie umowy.

3. Kwoty, zaproponowane przez Wykonawcę w Formularzu Oferty nie mogą być wyższe od podanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów  z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2020 r. maksymalnych stawek opłat za sunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2019 r., poz.735), który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Załączniki:

  1. Opis przedmiotu zamówienia.
  2. Oświadczenie o dysponowaniu parkingiem strzeżonym.
  3. Formularz oferty cenowej.
  4. Projekt Umowy na usługę prowadzenia parkingu strzeżonego.
  5. Protokół zdawczo-odbiorczy odbioru pojazdu z parkingu.
  6. Polecenie wpłaty.
  7. Obwieszczenie Ministra Finansów  z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2020 r. maksymalnych stawek opłat za sunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2019 r., poz.735).
  8. Protokół odbioru pojazdu z parkingu.

 

 

                                                                                 

 

                                                                                                               

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2019-10-08
Data publikacji:2019-10-08
Osoba sporządzająca dokument:Ada Mikus
Osoba wprowadzająca dokument:Ada Mikus
Liczba odwiedzin:250