Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Złotoryjskiego zgodnie z art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym w roku 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 października 2019

 

 

Zapytanie ofertowe

Powiat Złotoryjski (Zamawiający) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro”, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych  (j. t.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

I. Zamawiający

Powiat Złotoryjski

Pl. Niepodległości 8

59-500 Złotoryja.

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Złotoryjskiego zgodnie z art. 130 a ustawy Prawo  o ruchu drogowym w roku 2020 r.”.

2. Zadaniedotyczy usuwania pojazdów z dróg Powiatu Złotoryjskiego (bez względu na porę dnia lub nocy, dni wolne od pracy, niedziela i święta, warunki atmosferyczne oraz utrudnienia wynikające z ukształtowania terenu, warunków zabudowy i inne, z każdego miejsca)  i umieszczanie ich na wskazanym przez Zamawiającego parkingu strzeżonym.

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

IV. Termin realizacji zadania:

Od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny    spełniania tych warunków:

 O udzielanie zamówień mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. Posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe:

Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca musi dołączyć do oferty kserokopię aktualnej licencji (lub zezwolenia) na wykonywanie transportu drogowego zgodnie ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.58 z późn. zm.)

  1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca musi dysponować minimum jednym:

- pojazdem przystosowanym do usuwania (holowania) z drogi samochodów osobowych  o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 ton;

            - pojazdem przystosowanym do usuwania z drogi samochodów o dmc od 3,5 ton do 16 ton;

            - pojazdem przystosowanym do usuwania samochodów o dmc powyżej 16 ton;

- pojazdem przystosowanym do usuwania z drogi pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Wykonawca musi wypełnić i dołączyć do oferty wykaz pojazdów, które będą wykorzystywane do  holowania (załącznik nr 2);

b) Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca musi również posiadać doświadczenie w przeprowadzeniuw okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie) minimum 2 usług (nieprzerwanie, ciągle) polegających na usuwaniu, holowaniu pojazdów wykonywaną przez okres min. 12 miesięcy na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego, każda na kwotę minimum 35 000,00 zł brutto. Wykonawca musi wypełnić i dołączyć do oferty wykaz usług stanowiący załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

Do wykazu należy załączyć poświadczenia, dowody  że usługi zostały wykonane należycie.

c) Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca musi dysponować minimum jednym kierowcą posiadającym aktualne uprawnienia do transportowania pojazdów.

  1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca dołączy do oferty aktualną polisę ubezpieczeniową (z potwierdzeniem jej opłacenia) od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę min. 50 000,00

  1. Przedłożą pełnomocnictwo lub dokument z którego będzie wynikać pełnomocnictwo w przypadku podpisania formularza ofertowego w imieniu firmy,
  2. Przedłożą wypełnioną Ofertę cenową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,

 

VI. Informacje o sposobie oceny ofert:

1. Zamawiającemu zależy, aby oferty przedstawiały jak najniższy wskaźnik ceny.

Do obliczenia punktów zostanie zastosowany następujący wzór:

(Cena najkorzystniejsza : cena badana ) x 100 max ilość punktów możliwych do otrzymania

2. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert spełniających warunki Zamawiającego, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną.

4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

5.Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6.Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.

7.Powiat Złotoryjski udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto na wykonanie całości zamówienia.

8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

 

VII. Miejsce i termin składania ofert:

1.Oferty należy składać w formie pisemnej na wzorze dokumentu „Oferta cenowa” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania na adres:

Starostwo Powiatowe  w Złotoryi

Pl. Niepodległości 8

59-500 Złotoryja

pokój nr 101 (sekretariat).

2. Oferty należy składać do dnia 14 października 2019 r.

3. Koperta, w której oferta jest składana powinna być opatrzona napisem:

„Oferta na postępowanie pn. Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Złotoryjskiego zgodnie z art. 130 a ustawy Prawo  o ruchu drogowym, WR.272.40.2019”.

 

VIII. Inne informacje:

1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony na piśmie o wyborze oferty.

2. Oferty, które zostaną złożone staną się częścią dokumentacji postępowania.

3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załączniki nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie  możliwość  dokonania zmian w projekcie umowy.

4. Kwoty, zaproponowane przez Wykonawcę w Formularzu Oferty nie mogą być wyższe od podanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów  z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2020 r. maksymalnych stawek opłat za sunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2019 r., poz.735), który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

           

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2019-10-08
Data publikacji:2019-10-08
Osoba sporządzająca dokument:Ada Mikus
Osoba wprowadzająca dokument:Ada Mikus
Liczba odwiedzin:209