WR.272.50.2019 Obsługa Powiatu Złotoryjskiego w zakresie nadzoru nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa w latach 2020-2022

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 listopada 2019

 

 

Zapytanie ofertowe

 

            Powiat Złotoryjski ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – postępowanie poniżej 30 000 euro.

 

1. Przedmiotem postępowania jest: „Obsługa Powiatu Złotoryjskiego w zakresie nadzoru nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa w latach 2020-2022”.

2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w zakresie opracowywania zagadnień dotyczących:

-       doradztwa w zakresie gospodarki leśnej,

-       szkolenia właścicieli lasów, w tym zapoznanie z przepisami ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129),

-       wykonywania nadzoru nad właścicielami lasów w zakresie obowiązku do podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych oraz określanie zadań właścicieli lasów w tym zakresie,

-      przygotowania zarządzenia wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych    w razie wystąpienia organizmów  szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów,

-      wykonywania nadzoru  w   zakresie   obowiązku   właścicieli   lasów   do   trwałego  utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania,

-      nadzorowania  wywiązywania   się   właścicieli   lasów  z   obowiązku   cechowania drewna   oraz     wydawanie    właścicielom       lasów     dokumentu     stwierdzającego legalność   pozyskanego drewna,

-      przygotowania wydawanych na podstawie inwentaryzacji stanu lasu zaleceń    z   zakresu gospodarki  leśnej   dla właścicieli lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha,

-      przygotowania wydawanych na wniosek właściciela  lasu pozwoleń,  na  pozyskanie drewna,

-      przygotowania zaleceń   nakazujących wykonanie zadań zawartych w planie    urządzania   lasu    lub   w   inwentaryzacji  stanu  lasu w zakresie:

 • ponownego wprowadzania roślinności leśnej,
 • przebudowy drzewostanu,
 • pielęgnowania i ochrony lasu,
 • usuwania drzew opanowanych  przez  organizmy  szkodliwe,  a  także  złomów i wywrotów,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych roślinności leśnej w wieku do 10   lat,
 • wykonywania zabiegów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

-       nadzorowania wykonywania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,  

-       przygotowanie zawiadomień do organów ścigania o naruszeniu ustawy (o lasach).

3.  Wymagania dotyczące osoby, która będzie wypełniać zadania opisane w pkt 2:

a)      Wykształcenie Wyższe Leśne – Leśnik;

b)     Minimum 4 letnie doświadczenie w wykonywaniu czynności funkcjonariusza Służby Leśnej.

4. Przed  podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega  sobie  możliwość  weryfikacji  dokumentów     przedstawiających    potwierdzenie   wymaganego    doświadczenia

i wykształcenia.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji niniejszego zadania poza siedzibą Zamawiającego.

6.    Zasady  i   sposób   wykonania  umowy zlecenia ustali Kierownik Referatu Rolnictwa         

      i  Ochrony   Środowiska   Starostwa   Powiatowego   w  Złotoryi,  który także odbierze            

      i oceni wykonane prace.

7.   Wykonawca  będzie    realizował    przedmiot    niniejszej    umowy    w  okresie od dnia 01 stycznia 2020 r.  do dnia 31 grudnia 2022 r

8. Zadnie będzie realizowane na podstawie umowy zlecenia.

9. Jedynym kryterium oceny oferty jakie Zamawiający przyjął w tym postępowaniu jest cena.

10. Sposób oceniania oferty:

     W kryterium  tym  Zamawiającemu    zależy    aby   oferty przedstawiały jak najniższy  wskaźnik  ceny.  Do  obliczenia   punktów   zostanie   zastosowany   następujący  wzór arytmetyczny:

            cena:

cena najkorzystniejsza

X

100 max ilość punktów możliwych do otrzymania

cena badana

11. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

12. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert spełniających wymagania Zamawiającego, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną.

13. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

14. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

15. Opis sposobu obliczania ceny: Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.

16. Powiat Złotoryjski udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto na wykonanie całości zamówienia.

17. Zamawiający ustalił termin składania ofert cenowych Wykonawców do dnia 05.12.2019 r. Oferty należy złożyć w formie pisemnej w Starostwie Powiatowym w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, pokój 101 – sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na postępowanie nr WR.272.50.2019 pn. „Obsługa Powiatu Złotoryjskiego w zakresie nadzoru nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa w latach 2020-2022”.

18. Zamawiający prosi o złożenia oferty na druku załączonym do niniejszego zapytania  pn. „Wzór oferty cenowej”. (załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego).

19. Z Wykonawcą, który zaproponuje najniższą cenę zostanie podpisana umowa   w sprawie zamówienia publicznego,  zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

21. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Złotoryjski z siedzibą przy Pl. Niepodległości 8 w Złotoryi, tel. 76 878 69 30;
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

- Starostwo Powiatowe w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja

- e-mail: iod@powiat-zlotoryja.pl,*;

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym     w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania  w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  w niniejszym postępowaniu.

 

Załączniki:

Nr 1. Formularz oferty cenowej;

Nr 2. Wzór umowy.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2019-11-29
Data publikacji:2019-11-29
Osoba sporządzająca dokument:Ada Mikus
Osoba wprowadzająca dokument:Ada Mikus
Liczba odwiedzin:245