WR.272.49.2019 Obsługa Powiatu Złotoryjskiego w zakresie geologii w latach 2020-2022

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 listopada 2019

Zapytanie ofertowe

 

Powiat Złotoryjski ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – postępowanie poniżej 30 000 euro.

1. Przedmiotem postępowania jest: „Obsługa Powiatu Złotoryjskiego w zakresie geologii   w latach 2020-2022”.

2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Opracowywanie zagadnień związanych ze sprawowaniem przez Starostę Złotoryjskiego funkcji organu administracji geologicznej, w tym głównie:

-  udzielanie,   zmiany,   cofanie   lub   wygaszanie   koncesji   na  poszukiwanie                     

   i rozpoznawanie złóż kopalin,

-  udzielanie,  zmiany,  cofanie,   wygaszanie   lub przenoszenie na inny podmiot      

   koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,

-  rozpatrywanie  przedkładanych    przez     przedsiębiorców      dokumentacji   

   geologicznych złóż kopalin,

 - prowadzenie    kontroli     przestrzegania warunków  koncesji na poszukiwanie  

   i rozpoznawanie złóż kopalin oraz na wydobywanie kopalin ze złóż;

 - przygotowanie zawiadomień do organów ścigania o naruszeniu ustawy (Prawo

   geologiczne i górnicze).

3. Wymagania dotyczące osoby, która będzie wypełniać zadania opisane w pkt 2:

a)      Wykształcenie Wyższe Geologiczne – Geolog;

b)      Minimum 5 letnie doświadczenie w wykonywaniu czynności odpowiadającym niniejszemu zamówieniu.

4. Przed   podpisaniem   umowy  Zamawiający    zastrzega    sobie   możliwość    weryfikacji  dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań  określonych w pkt 3.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji niniejszego zadania poza siedzibą Zamawiającego zasady    i   sposób    wykonania   umowy zlecenia  ustali    Kierownik   Referatu   Rolnictwa  i  Ochrony   Środowiska   Starostwa   Powiatowego  w   Złotoryi, który  także odbierze i oceni  wykonane prace.

6. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r.   do dnia 31 grudnia 2022 r. 

7. Zadanie będzie realizowane na podstawie umowy zlecenia.

8.  Jedynym kryterium oceny oferty, jakie Zamawiający przyjął w tym postępowaniu jest cena.

9.   Sposób oceniania oferty:

      W kryterium tym Zamawiającemu zależy aby oferty przedstawiały jak najniższy wskaźnik   ceny.  Do obliczenia    punktów    zostanie    zastosowany   następujący  wzór arytmetyczny:

     cena:

cena najkorzystniejsza

X

100 max ilość punktów możliwych do otrzymania

cena badana

 

 

 

10.Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

11. Zamawiający   wybierze    ofertę    najkorzystniejszą  spośród ofert spełniających wymagania  Zamawiającego, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną.

12. Jeżeli Zamawiający  nie   może dokonać  wyboru  oferty  najkorzystniejszej ze względu na to,  że zostały złożone  oferty o   takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,   którzy   złożyli   te   oferty,   do   złożenia  w   terminie    określonym   przez     Zamawiającego   ofert  dodatkowych.

13. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż    zaoferowane w złożonych ofertach.

14. Opis sposobu obliczania ceny: Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.

15. Powiat Złotoryjski udzieli zamówienia  Wykonawcy, który  złoży ofertę  z  najniższą ceną  na   wykonanie całości zamówienia.

16. Zamawiający  ustalił  termin składania  ofert cenowych Wykonawców do dnia 05.12.2019 r. Oferty należy złożyć w formie pisemnej w Starostwie Powiatowym w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, pokój 101 –sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na postępowanie nr WR.272.49.2019 pn. „Obsługa Powiatu Złotoryjskiego w zakresie geologii w latach 2020-2022”.

17. Zamawiający prosi o złożenia oferty na druku załączonym do niniejszego zapytania pn. „Wzór oferty cenowej”. (załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego).

18. Z Wykonawcą,   który   zaproponuje   najniższą   cenę   zostanie podpisana umowa w sprawie  Zamówienia publicznego, zgodnie ze  wzorem   stanowiącym Załącznik nr 2 do  niniejszego   zapytania.

19. Zamawiający   zastrzega   sobie   możliwość   unieważnienia   postępowania    bez    podania przyczyny.

20.   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119   z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Złotoryjski z siedziba przy Pl. Niepodległości 8 w Złotoryi, tel. 76 878 69 30;
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

- Starostwo Powiatowe w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja

- e-mail: iod@powiat-zlotoryja.pl,*;

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym     w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  w niniejszym postępowaniu.

 

Załączniki:

      Nr 1. Formularz oferty cenowej;

      Nr 2. Wzór umowy.

 

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2019-11-29
Data publikacji:2019-11-29
Osoba sporządzająca dokument:Ada Mikus
Osoba wprowadzająca dokument:Ada Mikus
Liczba odwiedzin:177