WR.272.51.2019 Wykonanie wycen nieruchomości z terenu Powiatu Złotoryjskiego w roku 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 grudnia 2019

Zapytanie ofertowe

Powiat Złotoryjski (Zamawiający) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – postępowanie poniżej 30 000 euro.

1. Przedmiotem postępowania jest „Wykonanie wycen nieruchomości z terenu Powiatu Złotoryjskiego w roku 2020”.

2. Termin realizacji.

Rozpoczęcie: 02.01.2020 r.

Zakończenie: 31.12.2020 r.

3. Zamawiający będzie sukcesywnie zlecał Wykonawcy realizację wyceny nieruchomości tj. w miarę pojawienia się bieżących potrzeb.

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu wykonanej wyceny
w terminie do 14 dni od daty złożonego przez Zamawiającego zamówienia.

5. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną wycenę na okres 24 miesięcy od daty jej dostarczenia Zamawiającemu.

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, który jest osobą fizyczną zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w celu ustalenia obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2177). Jeżeli złożone oświadczenie potwierdzi obowiązek stosowania przepisów ustawy   o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, projekt umowy zostanie zmodyfikowany   o niezbędne zapisy dot. obowiązku ewidencjonowania godzin pracy, wysokości stawki godzinowej i ilości godzin wykonywania przedmiotowej usługi.

7. Zamawiający ustalił, że jedynym kryterium oceny ofert, jakie Zamawiający przyjął w tym postępowaniu będzie cena. Ma ona znaczenie w 100%. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną oraz spełni warunki określone przez Zamawiającego.

8. Opis sposobu obliczania ceny: Wykonawca oblicza cenę ofertybruttozawierającą  podatekod towarów i usług i wpisuje ją do odpowiednich rubryk oferty.Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.

9. Sposób oceniania oferty:

      W kryterium tym Zamawiającemu zależy, aby oferty przedstawiały jak najniższy wskaźnik ceny. Do obliczenia punktów zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

      cena:

cena najkorzystniejsza

X

100 max ilość punktów możliwych do otrzymania

cena badana

10.Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

11. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert spełniających wymagania Zamawiającego, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną.

12.Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

13. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.

14. Zamawiający ustalił termin składania ofert cenowych Wykonawców do dnia  09.12.2019 r. Oferty należy złożyć w formie pisemnej w Starostwie Powiatowym   w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, w sekretariacie (I piętro).

15. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na postępowanie nr WR.272.51.2019 pn. „Wykonanie wycen nieruchomości z terenu Powiatu Złotoryjskiego w roku 2020”

16. Zamawiający prosi o złożenie oferty na druku załączonym do niniejszego zapytania p.n. „Oferta cenowa”- załącznik nr 1.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami wyszczególnionymi w ofercie cenowej, według faktycznego zapotrzebowania     w okresie obowiązywania umowy.

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

19.  Z Wykonawcą, który zaproponuje najniższą cenę zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany projektu umowy.

21.  Do oferty cenowej należy dołączyć:

- kserokopię świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości nadanych na podstawie art. 192 ustawy o Gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204).

22. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119   z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Starosta Złotoryjski z siedzibą    w Złotoryi Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja tel. 76 8786 930;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Złotoryi jest Pan Kamil Goda  kontakt:iod@powiat-zlotoryja.pl  tel. 76 506 53 31;

- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Wykonawca posiada:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;

 − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy*;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;

Wykonawcy nie przysługuje:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1   lit. c RODO.  

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy   w zakresie niezgodnym z zapytaniem ofertowym oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO¹) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał   w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  w niniejszym postępowaniu.

¹) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2019-12-02
Data publikacji:2019-12-02
Osoba sporządzająca dokument:Ada Mikus
Osoba wprowadzająca dokument:Ada Mikus
Liczba odwiedzin:274