Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi

Kierownictwo Starostwa

Starosta Złotoryjski

2015-03-23
Wiesław Świerczyński

godziny przyjęć interesantów
wtorek 11:30 - 15:30, p. nr 102

Wicestarosta

2015-03-23Rafał Miara

godziny przyjęć interesantów
wtorek 07:30 - 11:30, p. nr 103

Sekretarz Powiatu

2015-03-23

Katarzyna Kamińska

pok. 114, I piętro
tel. 76 506 53 19

sekretarz@powiat-zlotoryja.pl

Do zadań Sekretarza Powiatu należy:

1)  zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa, a w szczególności:

a)  nadzór i kontrola funkcjonowania   Wydziału Organizacyjnego  (Biura Obsługi Rady i Zarządu Powiatu,  Biura Obsługi Prawnej,   Referatu Administracyjno - Gospodarczego),

b)  nadzór nad organizacją pracy Starostwa,

c)  nadzorowanie przebiegu i terminowości wykonywania zadań,

d) sprawowanie  nadzoru i kontroli nad opracowywaniem  projektów oraz zmian regulaminów, zarządzeń i innych przepisów wewnętrznych,

e)  prowadzenie   spraw   związanych   z  doskonaleniem   kadr  i  usprawnieniem   pracy w   Starostwie,

f)   nadzór nad kontrolą zarządczą.

2) koordynacja    całokształtu    zagadnień    organizacyjno-technicznych   dotyczących współpracy   z   Zarządem   Powiatu   powiatowych   jednostek   organizacyjnych,    służb, inspekcji i straży oraz współpracy Zarządu Powiatu z Radą Powiatu.

3)  koordynacja spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz referendum na terenie powiatu.

4) pełnienie wobec Starosty czynności z zakresu prawa pracy, zgodnie z odrębnym postanowieniem.

5)  wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Starosty.

6)  pełnienie funkcji kierownika Starostwa w razie nieobecności Starosty i Wicestarosty.

 

 

 

Skarbnik

2015-03-23

Agnieszka Gralak- Słonina

pok. 201, II piętro
tel. 76 506 53 20

 Skarbnik Powiatu:

1) opracowanie  projektu budżetu powiatu i budżetu Starostwa oraz koordynacja w tym zakresie pracy komórek organizacyjnych Starostwa  i jednostek organizacyjnych powiatu,

2)  opracowanie układu wykonawczego budżetu powiatu na dany rok budżetowy,

3)  opracowanie rocznych planów finansowych,

4)  opracowanie wieloletniej prognozy finansowej,

5)  sporządzanie okresowej sprawozdawczości Starostwa,

6)  nadzorowanie   terminowości   i   poprawności   okresowych   sprawozdań   jednostek organizacyjnych,

7)  opracowanie informacji i przeprowadzanie  analizy z wykonania budżetu powiatu,

8)  sprawowanie  nadzoru nad rachunkowością  w jednostkach organizacyjnych  objętych budżetem powiatu,

9)  sprawowanie     kontroli     nad     gospodarką    finansową    powiatowych    jednostek budżetowych, samorządowych   zakładów budżetowych,

10) opiniowanie   projektów   aktów  normatywnych   oraz  innych  aktów  wywołujących skutki finansowe,

11) wykonywanie   innych   zadań   w  ramach   upoważnień   udzielonych   przez  Zarząd Powiatu i Starostę,

12) nadzór  i  kontrola   spraw   objętych   zakresem   działania   Wydziału   Finansowego Starostwa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2015-03-23
Data publikacji:2015-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9329