Informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  w Powiecie Złotoryjskim w 2018 roku działać będą dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które usytuowane zostały w Starostwie Powiatowym w Złotoryi z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 59-500 Złotoryja.

 

Punkty funkcjonują w następujących dniach i godzinach:

1)      Punkt nr 1  - nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie przez adwokatów i radców prawnych od poniedziałku do piątku,  w godzinach:

 • poniedziałek - 730-1130
 • wtorek -  1130- 1530
 • środa - 730-1130
 • czwartek- 1130- 1530
 • piątek- 730-1130

2)      Punkt nr 2  - nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie od poniedziałku do piątku, w godzinach:

 • poniedziałek - 1130- 1530
 • wtorek -  730-1130
 • środa - 1130- 1530
 • czwartek- 730-1130
 • piątek- 1130- 1530

W wyniku postępowania konkursowego prowadzenie punktu powierzono Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”, w imieniu którego nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będzie radca prawny.

Kto może otrzymać nieodpłatną pomoc prawną?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej,
 • młodzież do 26 roku życia,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • kombatanci i weterani,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez:

 • przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, lub
 • przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, lub
 • dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub
 • przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych  i okresu powojennego, lub
 • przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
 • złożenie oświadczenia, że w wyniku wystąpienia katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej, znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
 • przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Podstawa prawna:

- Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (D z.U. z 2015 r. poz. 1255) tj. z dnia 13 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030)