Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działające na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2019 roku

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294),  w Powiecie Złotoryjskim w 2019 roku działają dwa punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna  oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Punkty usytuowane zostały w budynku Starostwa Powiatowego w Złotoryi z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 59-500 Złotoryja i są  dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Punkty funkcjonują w następujących dniach i godzinach:

1)  Punkt nr 1

 - nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie przez adwokatów i radców prawnych od     poniedziałku do piątku,  w godzinach:

 • poniedziałek - 730-1130
 • wtorek -  1130- 1530
 • środa - 730-1130
 • czwartek- 1130- 1530
 • piątek- 730-1130

2)  Punkt nr 2 

 - nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie od poniedziałku do czwartku,  w godzinach:

 • poniedziałek - 1130- 1530
 • wtorek -  730-1130
 • środa - 1130- 1530
 • czwartek- 730-1130

- nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone będzie w piątki w godzinach:  1130-1530

Punkt prowadzony przez Fundację Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie - organizację pozarządową, która wyłoniona  została w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Złotoryjskiego  w 2019 roku. W imieniu Fundacji zadanie będzie realizowane przez adwokata, radcę prawnego i doradcę obywatelskiego.

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Od 1 stycznia 2019 r. z bezpłatnych usług świadczonych w punktach może skorzystać każdy, kto złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 1 ustawy). Oświadczenie składa się przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osobie udzielającej porady. 

Z pomocy świadczonej w punktach można skorzystać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 76 8782444, czynnym codziennie w godzinach pracy Starostwa.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się (po uprzednim zgłoszeniu ww. faktu pod wskazany nr telefonu oraz złożeniu ww. oświadczenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających udzielenie porady poza punktem), może zostać udzielona porada za pomocą środków porozumiewania się na odległość w umówionym terminie. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów lub adresem e-mail: sekretarz@powiat-zlotoryja.pl.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

-        prawo rodzinne,

-        prawo pracy,

-        ubezpieczenia społeczne,

-        sprawy administracyjne,

-        prawo podatkowe,

-        sprawy cywilne,

-        sprawy karne,

-        przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Możliwość i forma przekazywania opinii (część B karty pomocy) przez osoby uprawnione o świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim

Osoby uprawnione po uzyskaniu porady mogą dobrowolnie wypełnić ankietę (tj. część B karty pomocy) obejmującą opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwie obywatelskim.

Ankietę należy złożyć:

bezpośrednio do urny  znajdującej się przed wejściem do punktu,  w którym udzielana jest porada,

w późniejszym terminie poprzezprzesłanie listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Złotoryi,  Wydział Organizacyjny, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretarz@powiat-zlotoryja.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2019-01-17
Data publikacji:2019-01-17
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Kamińska
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Saluszewski
Liczba odwiedzin:739

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-08-08 07:45:28Tomasz SaluszewskiAktualizacjaPunkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego