Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-07-31 ( Imieniny: Ignacego, Lodomiry)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2017

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2017

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Powiatu Złotoryjskiego z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjętym uchwałą Rady Powiatu Złotoryjskiego Nr XXVI/111/2016  z dnia 24 listopada 2016 r., Zarząd Powiatu Złotoryjskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty określone w w/w ustawie, działające na terenie Powiatu Złotoryjskiego, do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej. 

Tryb pracy komisji konkursowej określa Roczny Program Współpracy Powiatu Złotoryjskiego z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.

Kandydat na członka Komisji Konkursowej:

-nie może reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy  biorących udział w danym konkursie ofert;

- nie może pozostawać wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności

-posiada doświadczenie w przedmiocie zadań publicznych z zakresu wskazanego  w ogłoszeniu.

Termin i sposób składania dokumentów:

  1. Zgłoszenia należy składać zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie od 05.09.2017 r. do 12.09.2017 r.
  2. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią, podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej należy dostarczyć bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty do Starostwa Powiatowego w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja (liczy się data wpływu do urzędu).

Wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Złotoryjskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.

Autor: Katarzyna Kamińska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-09-04 14:50przez: Katarzyna Kamińska
Opublikowano:2017-09-04 00:00przez: Kamil Goda
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe
Odwiedziny:2167

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo