Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2021-08-05 ( Imieniny: Emila, Karoliny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Otwarty nabór partnera do realizacji projektu pn. ,,Aktywizacja osób niepełnosprawnych” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Otwarty nabór partnera do realizacji projektu pn. ,,Aktywizacja osób niepełnosprawnych” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi, Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja, działając na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Złotoryjskiego Nr 203/2017 z dnia 30.08.2017 r., na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 poz. 217) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu pn. ,,Aktywizacja osób niepełnosprawnych” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Oś Priorytetowa  9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna Integracja - konkursy horyzontalne.

 

1. Liderem przedmiotowego projektu jest Powiat Złotoryjski.
2. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego i realizacja części zadań służących realizacji celów projektu, w tym m.in.:
a) zwiększenie zatrudnienia w ZAZ Świerzawa liczby osób z niepełnosprawnościami, z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji;
b) wsparcie osób z niepełnosprawnościami, dotychczas zatrudnionych w ZAZ, nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ, na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej, w tym wsparcie dla osób zatrudnionych w ZAZ usługami asystenckimi oraz usługami trenera pracy, umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia;
c) wsparcie w zakresie przygotowania osób z niepełnosprawnością do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej;
d) wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ) na terenie powiatu złotoryjskiego;
e) wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ z terenu powiatu złotoryjskiego nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji, obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej. W tej formie wsparcia istnieje możliwość wsparcia uczestników WTZ usługami asystenckimi oraz usługami trenera pracy, umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia, umożliwia się także realizację praktyk lub staży dla uczestników WTZ;
f) usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego), prowadzące do integracji społecznej i zawodowej – jedynie jako element projektu;
g) wdrożenie/ zastosowanie form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji zawodowej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy);
h) działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową);
i) usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym (wyłącznie pod warunkiem, gdy jej udzielenie jest niezbędne, aby zapewnić indywidualizację i kompleksowość wsparcia dla uczestnika projektu np. usługi asystenckie);
j) wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie.

3. Grupę docelową projektu stanowią osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności.

4. Dla projektu przewiduje się osiągnięcie następujących wskaźników:
a) Kryterium efektywności społecznej i zatrudnieniowej: Kryterium w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom efektywności społecznej wynosi co najmniej 34% oraz efektywności zatrudnieniowej co najmniej 22%, – w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną minimalny poziom efektywności społecznej wynosi co najmniej 34% oraz efektywności zatrudnieniowej co najmniej 12% (jeżeli ta grupa stanowi grupę docelową lub jej część w ramach projektu);

b) Kryterium efektywności wsparcia: Projekt zakłada, że:
– co najmniej 20% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje po opuszczeniu projektu i/lub,
– co najmniej 70% biernych zawodowo objętych wsparciem w projekcie poszukuje pracy po opuszczeniu projektu i/lub,
– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej zostanie osiągnięty na poziomie co najmniej 30%.
Za osiągnięcie wskazanych w projekcie wartości wskaźników odpowiedzialni będą zarówno lider jak i partner.

5. Partnerem w zakresie wspólnej realizacji projektu mogą być podmioty, które są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach  RPO WD 2014–2020, m.in. organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 r. poz.1817 ze zm.), z wyłączeniem:
a) osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);
b) podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2016r., poz. 1870 z późn. zm);
c) podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
d) podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1541).
Partnerem w zakresie wspólnej realizacji projektu nie mogą być podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

6. Łączna wartość realizowanego projektu szacowana jest na ok. 6 mln złotych, w tym koszty pośrednie. Przewiduje się, że wartość projektu przypadająca na partnera nie przekroczy 2 mln. złotych (łącznie z kosztami pośrednimi).
7. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.04.2018 roku do 31.03.2020 roku.
8. Kryteria wyboru partnera:
a)  kryteria oceny formalnej (spełnia/nie spełnia)
- zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa wskazanymi w punkcie 2 niniejszego naboru, w tym w szczególności posiadanie odpowiednich zapisów w dokumentach statutowych (weryfikowane na podstawie zapisów w statucie);
- spełnienie kryterium określonego w punkcie 5 niniejszego ogłoszenia o (weryfikowane na podstawie dokumentacji złożonej w odpowiedzi na nabór);
- znajdowanie się  w sytuacji prawnej, ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie (weryfikowane na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie 9 lit c i f).
Na etapie oceny formalnej Oferent może zostać wezwany do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, o których mowa wyżej, jednak tylko takich, które nie mają wpływu na ocenę merytoryczną oferty. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji, o której mowa wyżej w wyznaczonym terminie lub niespełnienia któregokolwiek z kryteriów oceny formalnej, oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrywania.

 b) kryteria oceny merytorycznej (0-18 punktów).
Każda z osób oceniających, na podstawie karty oceny, przyzna ofercie od 0 do 18 punktów. Końcowa ocena oferty będzie średnią arytmetyczną sumy ocen wszystkich oceniających.
O liczbie wybranych do realizacji ofert partnerskich zdecyduje Lider projektu, przy założeniu że wybrana oferta uzyskała co najmniej 10 punktów na etapie oceny merytorycznej.

 

Opis kryterium ogólnego

Opis kryterium szczegółowego

Opis punktacji

1. Doświadczenie Oferenta (lub kadry którą dysponuje Oferent) w realizacji zadań, inicjatyw lub przedsięwzięć, w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w okresie 5 lat do daty złożenia oferty,
a jeśli Oferent istnieje krócej, to w okresie swojej dotychczasowej działalności.

Maksymalna liczba punktów: 5

 

1. Oferent zawarł w ofercie oświadczenie o zrealizowaniu całkowicie lub częściowo na terenie Powiatu Złotoryjskiego co najmniej 1 zadania, inicjatywy lub innych przedsięwzięć, w tym co najmniej dane nt. okresu realizacji, celów, działań (form wsparcia), grup docelowych, rezultatów, zawartych partnerstw, wartości (w części przypadającej na Oferenta), a oceniający uznał wykazane przedsięwzięcia jako spójne z Kryterium ogólnym nr 1.

 

Liczba zrealizowanych zadań/inicjatyw/przedsięwzięć:

 

1  = 1 punkt

2  i więcej = 2 punkty

 

 

 

  1. Oferent zawarł oświadczenie, że dysponuje kadrą (zatrudnioną na umowę o pracę) która posiada m.in. 5 letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, a osoby te wyraziły pisemne zobowiązanie o pracy w ramach projektu

Liczba pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i staż min. 5 letni:

3 osoby = 1 punkt;

4 osoby = 2 punkty;

5 osób = 3 punkty

2. Deklarowany wkład Oferenta w realizację celu partnerstwa

Maksymalna liczba punktów: 1

 

1. Oferent zawarł w ofercie oświadczenie, że zapewni kadrę zarządzającą, posiadającą kwalifikacje i doświadczenie zapewniające w opinii oceniającego efektywną realizację działań przedstawionych w ofercie.

Oceniający przyzna 1  punkt.

3. Koncepcja udziału Oferenta w realizacji projektu.

 

Maksymalna liczba punktów: 12

Oceniający weźmie pod uwagę, w jakim stopniu oferta obejmuje następujące zagadnienia:

1. Oferent dokonał lub odwołał się do diagnozy sytuacji problemowej grupy docelowej projektu. Powołał się przy tym na zapisy lokalnych programów rewitalizacji gmin z terenu Powiatu Złotoryjskiego i innych dokumentów i opracowań oraz wykazał spójność zaproponowanej przez siebie koncepcji działań z LPR i innymi wykorzystanymi do diagnozy dokumentami lub opracowaniami. 

2. Oferent zaproponował i opisał realizowane przez siebie w projekcie działania, adekwatne do opisu problemów i potrzeb. Działania zaproponowane przez Oferenta nie są sprzeczne z możliwymi do realizacji działaniami wymienionymi w niniejszym  Ogłoszeniu
o naborze. Oferent przedstawił w sposób spójny i czytelny wizję efektywnej realizacji zaproponowanych przez siebie działań, w tym działań promocyjno-informacyjnych i sposób prowadzenia rekrutacji projektu.

 

Oceniający może przyznać następującą liczbę punktów:

 

Kryterium:

3.1 – 0-4 punktów

3.2 – 0-8 punktów

 

W przypadku przyznania mniejszej niż maksymalna liczby punktów za dane kryterium, oceniający szczegółowo uzasadnia swoją ocenę

 9. Termin i sposób składania ofert.
Oferty partnerstwa, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta partnerstwa w projekcie pn. ,,Aktywizacja osób niepełnosprawnych” w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze należy składać lub nadsyłać w formie pisemnej do dnia 29.09.2017 roku w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja. Liczy się moment wpływu oferty do sekretariatu. Oferty, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Wyniki naboru opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi.

Do oferty dołączyć należy następujące dokumenty:
a) kartę zgłoszenia partnera - na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu,
b) ofertę partnerstwa w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnerów – na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu,
c) dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty),
d) statut (jeśli oferent posiada),
e) CV osób kluczowych po stronie partnera, w tym odpowiedzialnych za realizację zadeklarowanych działań projektowych;
f) oświadczenia złożone na formularzu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, o:
- nie podleganiu  wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:

  • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.;
  • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. u. 2012 r., poz. 769);
  • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1541).

- o niezaleganiu z podatkami wobec Urzędu Skarbowego,
- o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec zakładu ubezpieczeń społecznych.
Wymienione w lit.  c, d, e dokumenty mogą zostać złożone w formie kserokopii potwierdzonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.

 10. Informacje dodatkowe

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
a)    zakończenia postępowania na każdym etapie bez wyboru Partnera i bez podania przyczyny, zakończenia postępowania przed czasem;
b)    wyboru jednego lub kilku partnerów do wspólnej realizacji projektu;
c)    negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania;

11. Ogłaszający przed podpisaniem porozumienia o partnerstwie, może żądać od wybranego Partnera lub Partnerów przedłożenia dodatkowych dokumentów oraz złożenia stosownych wyjaśnień.

12. Ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za koszty udziału podmiotów w naborze Partnera do projektu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie podmiot biorący udział w naborze poniósł w związku z unieważnieniem postępowania przed wyborem Partnera.

13. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru partnera (partnerów) do wspólnej realizacji projektu podejmuje Komisja Oceniająca powołana przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi.

14. Ogłoszony wybór Partnera jest ostateczny i nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg i protestów.

 

Autor: Wojciech Szanduła, Urszula Dudzic

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-09-07 13:24przez: Wojciech Szanduła, Urszula Dudzic
Opublikowano:2017-09-07 00:00przez: Urszula Dudzic
Podmiot udostępniający: Powiat Złotoryjski
Odwiedziny:2320

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo