Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-07-31 ( Imieniny: Ignacego, Lodomiry)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - IZ.272.22.2015 Rozbudowa radiowej sieci szerokopasmowej, podłączenie do niej 110 gospodarstw domowych wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych w ramach projektu pn. „Złota sieć II – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim”

IZ.272.22.2015 Rozbudowa radiowej sieci szerokopasmowej, podłączenie do niej 110 gospodarstw domowych wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych w ramach projektu pn. „Złota sieć II – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim”

 Złota sieć II - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim

         Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/
ORAZ WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA*

 

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiat Złotoryjski z siedzibą w Złotoryi 59-500, Pl. Niepodległości 8 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Rozbudowa radiowej sieci szerokopasmowej, podłączenie do niej 110 gospodarstw domowych wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych w ramach projektu pn. „Złota sieć II – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim”,Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: OrNet Sp. z o. o., ul. Odrodzenia 11, 59-300 Lubin.
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy spełniła wszystkie warunki opisane w SIWZ a tym samym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w prowadzonym postępowaniu oraz przyznana punktacja w kryteriach: cena 85% oraz długość okresu gwarancji i rękojmii oraz pełnienia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego 15%:
OrNet Sp. z o. o.
ul. Odrodzenia 11
59-300 Lubin
Przyznana punktacja w kryterium cena (ma ono znaczenie w 85%):  85,00 pkt
Przyznana punktacja w kryterium długość okresu gwarancji i rękojmii oraz pełnienia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego (ma ono znaczenie w 15%): 15,00 pkt
Łączna przyznana punktacja: 100,00 pkt

W postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy Ganso Spółka z o. o., ul. Podwale 128 F, 43-606 Jaworzno na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”. Wykonawca nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego. Zamawiający określił wynagrodzenie za wykonanie zamówienia w postaci ceny ryczałtowej, i jednocześnie w ogłoszeniu o zamówieniu i rozdziale VI pkt 1.3 SIWZ wymagał od Wykonawców dołączenia kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik do specyfikacji.
W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 
Autor: Urszula Dudzic

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-06-29 11:48przez: Urszula Dudzic
Opublikowano:2015-06-29 00:00przez: Urszula Dudzic
Podmiot udostępniający: Powiat Złotoryjski
Odwiedziny:3078

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo