Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-07-31 ( Imieniny: Ignacego, Lodomiry)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska (NŚ)

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska (NŚ)

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska:

 1. Główny specjalista - Agata Kozłowska
 2. Inspektor - Aneta Styś
 3. Główny specjalista - Beata Szerwiel - Borucka
 4. Podinspektor - Monika Lesik-Leszczewicz

  -Geolog Powiatowy - Maria Tylka (kontakt przez referat)

  -Lasy niepaństwowe - Jakub Waganiak (kontakt przez referat)

Do zakresu działania Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska należą sprawy:

a) przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu w zakresie ustalania zasad gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości;
b) gospodarowanie przekazanym do kompetencji Starosty zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, a w szczególności:
- ewidencjonowanie nieruchomości,
- zapewnienie wyceny tych nieruchomości,
- sporządzanie planów wykorzystania zasobu,
- udostępnianie nieruchomości zasobu i wykonywanie czynności związanych z naliczeniem należności z tego tytułu,
- współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów, gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi gminami,
- zbywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
- podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej;
c) występowanie do Wojewody Dolnośląskiego o wymagane przepisami prawa pełnomocnictwa w zakresie obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa i naliczanie opłat z tytułu ich udostępniania;
d) wykonywanie zadań w sprawach wywłaszczeń, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami;
e) wykonywanie zadań w sprawach podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub Powiatu;
f) przekazywanie określonych nieruchomości rolnych Skarbu Państwa do Agencji Nieruchomości Rolnych na podstawie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;
g) przekazywanie administracji lasów państwowych gruntów do zalesienia;
h) wykonywanie zadań w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności;
i) wykonywanie innych zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami określonych w ustawach: o pracowniczych ogrodach działkowych, o nabywaniu nieruchomości od cudzoziemców, o zakwaterowaniu sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
j) prowadzenie spraw z zakresu osadnictwa rolnego na podstawie ustaw
i dekretów o ustroju rolnym i osadnictwie;
k) zwrot rolniczych działek dożywotnich i siedliskowych;
l) ochrona gruntów rolnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej, prowadzenia sprawozdawczości;
m) wydawanie decyzji administracyjnych ograniczających prawo korzystania z nieruchomości;
n) prowadzenie powiatowego zasobu nieruchomości i realizowanie określonych decyzji Zarządu Powiatu w zakresie gospodarowania tym zasobem;
o) wydawanie kart wędkarskich i zezwoleń na łowiectwo podwodne;
p) rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb;
r) współpraca z wędkarzami (Społeczna Straż Rybacka) – wydawanie legitymacji strażnikom;
s) analizowanie opracowań dotyczących wprowadzenia zanieczyszczeń do powietrza przez jednostki organizacyjne z terenu powiatu;
t) wydawanie decyzji ustalających rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza;
u) wydawanie pozwoleń zintegrowanych;
v) zatwierdzanie planów monitorowania emisji CO2;
w) wydawanie decyzji na usuwanie drzew i krzewów rosnących na działkach będących własnością miasta lub gminy;
x) wnioskowanie o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z gruntów Skarbu Państwa;
y) prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych;
z) naliczanie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla osób, które dokonały zalesienia gruntów rolnych;
aa) sporządzanie wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dot. przekazywania środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie;
ab) wydawanie zaświadczeń o występowaniu kopalin;
ac) przygotowanie umów dzierżawnych na obwody łowieckie;
ad) naliczanie kar za niewykonanie planu odstrzału;
ae) naliczanie czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie;
af) wydawanie decyzji o nadaniu kierunku rekultywacji;
ag) przeprowadzenie odbioru i wydawanie decyzji o zakończeniu prac rekultywacyjnych;
ah) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;
ai) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia oraz prowadzenie rejestru tych instalacji wraz ze zmianami i wynikami pomiarów;
aj) prowadzenie spraw związanych z ustawą Prawo Wodne;
ak) uzgadnianie i opiniowanie lokalizacji inwestycji oraz dokumentacji projektowych w zakresie gospodarki odpadami;
al) wydawanie decyzji/zezwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne, zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów;
am) inicjowanie i podejmowanie działań zapobiegających powstawaniu odpadów lub ich minimalizacji;
an) zatwierdzanie programów gospodarki odpadami wydobywczymi;
ao) sprawozdawczość;
ap) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
ar) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie;
as) wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców;
at) wydawanie zaświadczeń dotyczących ujęcia działki w uproszczonym planie urządzenia lasu lub w decyzji wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;
au) nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa:
- wydawanie decyzji zezwalających na pozyskanie drewna,
- wydawanie świadectw legalności pozyskanego drewna,
- oględziny stanu lasu,
- zlecenie opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu;
av) realizacja zadań w zakresie prawa geologicznego i górniczego, w tym:
- udzielanie koncesji na wydobywanie metodą odkrywkową kopalin ze złóż nieobjętych własnością górniczą o powierzchni do 2 ha i wielkości wydobycia do 20 000 m3 rocznie bez użycia środków strzałowych,
- wydawanie decyzji o przeniesieniu koncesji,
- kontrola i nadzór nad wykonywaniem warunków koncesji,
- wydawanie decyzji wstrzymującej działalność, decyzji nakazującej usunięcie uchybień, lub nakazującej doprowadzenia środowiska do należytego stanu w przypadku gdy działalność jest wykonywana z naruszeniem warunków określonych w koncesji,
- wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie koncesji, decyzji o cofnięciu koncesji w przypadku naruszenia przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
- wydawanie decyzji ustalającej wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż w przypadku braku wpłaty, lub wpłaty w wysokości innej niż należna,
- wydawanie decyzji naliczającej opłatę dodatkową za prowadzenie działalności wykonywanej z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji,
- wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych oraz dokumentacje geologiczne,
- kontrola i nadzór w zakresie projektowania prac geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznych,
- wydawanie decyzji wstrzymującej działalność, decyzji nakazującej usunięcie uchybień, lub nakazującej doprowadzenie środowiska do należytego stanu w przypadku wykonywania robót geologicznych bez zatwierdzonego lub zgłoszonego projektu robót geologicznych, albo z naruszeniem określonych w nim warunków,
- wydawanie decyzji naliczającej opłatę dodatkową za prowadzenie działalności wykonywanej z rażącym naruszeniem warunków określonych w zatwierdzonym albo podlegającym zgłoszeniu projekcie robót geologicznych,
- wydawanie opinii, na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako organ administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych, oraz w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
- gromadzenie i udostępnianie danych geologicznych (archiwum),
aw) identyfikacja i sporządzanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi,
ax) planowanie, realizowanie i koordynowanie projektów z zakresu swojej
działalności z wykorzystaniem funduszy unijnych i środków pozabudżetowych.

 

W załączeniu formularze służące do zgłaszania przypadków schwytania, zabicia lub znalezienia martwego lub rannego osobnika należącego do gatunku objętych ochrona gatunkową, a także procedurę postępowania w sytuacji stwierdzenia nielegalnego zabicia gatunku chronionego.

Autor: Beata Borucka

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-03-24 11:15przez: Beata Borucka
Opublikowano:2015-03-24 13:25przez: Beata Borucka
Zmodyfikowano:2021-05-12 13:24przez: Beata Borucka
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe
Odwiedziny:7649

Rejestr zmian

 • [2021-05-12 13:24:17]Beata BoruckaAktualizacja
 • [2021-05-12 13:08:51]Beata BoruckaAktualizacja
 • [2021-05-12 13:06:39]Beata BoruckaAktualizacja
 • [2021-03-25 08:27:42]Beata BoruckaAktualizacja
 • [2020-06-03 15:04:53]Beata Boruckadodanie załącznika
 • [2019-11-05 08:16:24]Beata BoruckaAktualizacja

Banery/Logo