Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2021-08-04 ( Imieniny: Dominiki, Dominika)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - WR.272.1.2020 Dostawa wyposażenia pracowni WTZ - stolarni w ramach projektu pn: Aktywizacja osób niepełnosprawnych

WR.272.1.2020 Dostawa wyposażenia pracowni WTZ - stolarni w ramach projektu pn: Aktywizacja osób niepełnosprawnych

Aktywizacja osób niepełnosprawnych

 

Zapytanie ofertowe

      Powiat Złotoryjski ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) - postępowanie poniżej 30 000 euro.

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez Zamawiających tj: Powiat Złotoryjski, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja i Fundację Ekonomii Społecznej PROM, ul. Wojska Polskiego 50, 59-500 Złotoryja.

 Za przeprowadzenie postępowania odpowiada Powiat Złotoryjski. Fundacja Ekonomii Społecznej PROM nie odpowiada za przeprowadzenie postępowania. Zamówienie zostanie udzielone przez Powiat Złotoryjski na rzecz obu Zamawiających. 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni  WTZ - stolarni w ramach projektu pn: Aktywizacja osób niepełnosprawnych opisanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.                                

2.Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

3. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający ustalił, że jedynym kryterium oceny ofert, jakie Zamawiający przyjął w tym postępowaniu będzie cena. Ma ona znaczenie w 100%.

4.Opis sposobu obliczania ceny:

Wykonawca oblicza cenę oferty brutto zawierającą  podatek od towarów i usług i wpisuje ją do odpowiednich rubryk oferty. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

5. Sposób oceniania oferty:

W kryterium tym Zamawiającemu zależy, aby oferty przedstawiały jak najniższy wskaźnik ceny. Do obliczenia punktów zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

      cena:

cena najkorzystniejsza

X

100 max ilość punktów możliwych do otrzymania

cena badana

 6. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną.

8. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

9. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.

10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto za wykonanie całości zamówienia oraz spełni warunki określone przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z Wybranymi Wykonawcami.

11. Zamawiający ustalił termin składania ofert cenowych Wykonawców do dnia 29.01.2020 r.

12. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8,  w sekretariacie z dopiskiem:

Oferta na postępowanie pn. „Dostawa wyposażenia pracowni WTZ – stolarnia w ramach projektu pn: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.

13.       Zamawiający prosi o złożenie oferty na druku pn. „Formularz oferty cenowej”, stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

15. Z wyłonionym Wykonawcą zadania zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

16.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do projektu umowy.

17. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  • administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Starosta Złotoryjski z siedziba przy Pl. Niepodległości 8 w Złotoryi, tel. 76 878 69 30;
  • inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Złotoryi jest Pan Kamil Goda,  kontakt: iod@powiat-zlotoryja.pl tel. 76 506 53 31;
  • dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,  prowadzonym     w trybie zapytania ofertowego;
  • odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
  • dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  • obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
  • w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • Wykonawca posiada:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy *;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;

 ______________________

* Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z zapytaniem ofertowym oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

  • Wykonawcy nie przysługuje:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO¹) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się  o udzielenie zamówienia publicznego  w niniejszym postępowaniu.

 ¹) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

Załączniki:

Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Nr 2 Wzór Formularza oferty cenowej.

Nr 3 Projekt umowy.

 

Autor: Monika Gudz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-01-17 12:31przez: Monika Gudz
Opublikowano:2020-01-17 00:00przez: Monika Gudz
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:491

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo