Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2021-08-05 ( Imieniny: Emila, Karoliny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - WR.272.30.2020 Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe oraz urządzenia zabezpieczające UTM na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi w roku 2020

WR.272.30.2020 Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe oraz urządzenia zabezpieczające UTM na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi w roku 2020

Zapytanie ofertowe

 

Powiat Złotoryjski ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) - postępowanie poniżej 30 000 euro.

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe oraz urządzenia zabezpieczające UTM na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi w roku 2020”, wskazanych w specyfikacji technicznej – minimalnych wymaganiach techniczno-funkcjonalnych, stanowiących załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin wykonania zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy.

2.Kryteria oceny ofert:

a)  Jedynym kryterium oceny oferty jakie Zamawiający przyjął w tym postępowaniu jest cena.

 Ma ona znaczenie w 100%.

b) Sposób oceniania ofert:

W kryterium tym Zamawiającemu zależy, aby oferty przedstawiały jak najniższy wskaźnik ceny.

Do obliczenia punktów zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

           

cena:

 

cena najkorzystniejsza

X

100 max ilość punktów możliwych do otrzymania

cena badana

 

 

c)  Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

  1.  Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert spełniających warunki Zamawiającego, przez co należy rozumieć ofertę z najwyższą liczbą punktów.

4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

5. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane   w złożonych ofertach.

6. Opis sposobu obliczania ceny: Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów  i usług. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.

7.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył ofertę z najniższą ceną brutto na wykonanie całości zamówienia oraz dopuszcza możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z Wybranymi Wykonawcami.

8.Zamawiający ustalił termin składania ofert cenowych Wykonawców do dnia 24.07.2020 rdo godz. 12:00.

10. Oferty należy składać drogą emaliową na adres: ada.mikus@powiat-zlotoryja.pl

Zamawiający prosi o złożenie skanu oferty na druku załączonym do niniejszego zapytania pn. „Formularz oferty cenowej” (załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego).

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

12. Z wyłonionym Wykonawcą zadania zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

13. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych       oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

            - administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Starosta Złotoryjski z siedzibą    w Złotoryi Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja tel. 76 8786 930;

            - inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Złotoryi jest  Pan Kamil Goda  kontakt:iod@powiat-zlotoryja.pl  tel. 76 506 53 31;

            - dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia  publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

            - odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym  udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

            - dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia   zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy   przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

            - obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio   dotyczących Wykonawcy jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego;

            - w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane  w  sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących   Wykonawcy;

 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących   Wykonawcy*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania    danych osobowych  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2    RODO**; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy     Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza     przepisy RODO;

Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,    gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c    RODO.  

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy   w zakresie niezgodnym z zapytaniem ofertowym oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO¹) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  w niniejszym postępowaniu.

¹) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

 

Załączniki:

Nr 1 Specyfikacja techniczna – minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne

Nr 2 Wzór Formularza oferty cenowej

Nr 3 Projekt umowy

Autor: Ada Mikus

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-07-20 13:42przez: Ada Mikus
Opublikowano:2020-07-20 00:00przez: Ada Mikus
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:285

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo