Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2021-08-05 ( Imieniny: Emila, Karoliny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Spółki

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Spółki

Zgromadzenie Wspólników Szpitala Powiatowego im. A.Wolańczyka Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi zaprasza do składnia ofert na funkcję Prezesa Zarządu.

Zgromadzenie Wspólników Szpitala Powiatowego im. A. Wolańczyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi (zwanego dalej: Spółką) ogłasza konkurs na członka zarządu z powołaniem do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki (znanego dalej Prezesem Spółki).


I. WYMAGANIA W OFERCIE:
1. Kandydat na Prezesa Spółki powinien wykazać się:
1) co najmniej ukończeniem studiów pierwszego stopnia i posiadaniem tytułu licencjata;
2) co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach związanych
z działalnością gospodarczą lub finansami, prawem gospodarczym, doradztwem gospodarczym, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim, bądź wykazać się doświadczeniem branżowym związanym z działalnością spółki;
3) wiedzą o działalności spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego;
4) korzystaniem z pełni praw publicznych i posiadaniem pełnej zdolności do czynności prawnych;
5) znajomością zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
6) nie podlegać określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
7) niekaralnością za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz art 587, art 590 i art 591 kodeksu spółek handlowych.

2. Kandydat na Prezesa Spółki składa:
1) życiorys zawodowy którego wzór stanowi Załącznik nr 1;
2) dyplom ukończenia studiów wyższych;
3) świadectwa pracy, albo zaświadczenie potwierdzające staż pracy, w przypadku, gdy stosunek pracy nadal trwa lub ich kopie (potwierdzone przez składającego za zgodność
z oryginałem);
4) inne osiągnięcia, dokumenty, listy, referencje, dyplomy i opinie potwierdzające kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności związane z przedmiotem niniejszego konkursu;
5) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do zarządu spółki z udziałem Powiatu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2;
7) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
8) oświadczenie kandydata na Prezesa Spółki, którego wzór stanowi Załącznik nr 3;
9) zaświadczenie o niekaralności lub oświadczenie dotyczące niekaralności, stanowiące Załącznik nr 4;
10) klauzulę informacyjną wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, których wzór stanowi Załącznik nr 5;
11) Klauzulę poufności Załącznik nr 6;
12) informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o której mowa w ustawie o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – wymóg ten dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku.

3. Kandydat może załączyć inne dokumenty związane z konkursem. Dokumenty mogą być złożone w kopiach poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem. Wszystkie oświadczenia powinny zostać opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem kandydata. Na prośbę Zgromadzenia Wspólników Spółki kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
Prezesem Spółki może zostać tylko osoba, która spełnia określone przepisami prawa kryteria dotyczące ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego, w tym w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
Oferta niespełniająca powyższych wymagań lub złożona po wyznaczonym terminie nie będzie podlegała rozpatrzeniu, a kandydat nie weźmie udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.


II. SKŁADANIE OFERT:
1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie pisemnej oferty, w zaklejonej, nieopisanej adresem nadawcy kopercie, z napisem :
” Oferta na funkcję Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego im. A.Wolańczyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi NIE OTWIERAĆ ”
2. Pisemne oferty (zgłoszenia) kandydatów należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja,
w terminie do dnia 09.10.2020 roku, do godz. 11.00 (I. piętro, Sekretariat ). Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu pod wyżej wskazany adres.
3. Złożona oferta nie podlega zwrotowi.

III. PROCEDURA WYBORU:
1. Konkurs obejmuje II etapy:
1) etap I –ocenę formalno-prawną złożonych ofert;
2) etap II –przedstawienie koncepcji, rozmowę kwalifikacyjną, rozstrzygnięcie konkursu.
2. Zgromadzenie Wspólników niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert zawiadamia telefonicznie lub pisemnie kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone
w ogłoszeniu o konkursie na Prezesa Zarządu, o zakwalifikowaniu do II etapu postępowania konkursowego i obowiązku dostarczenia Koncepcji funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki.
3. Kandydat zakwalifikowany do II etapu postępowania konkursowego przedstawia koncepcję funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki.
4. W celu opracowania koncepcji wymienionej w ust. 3 kandydat zakwalifikowany do II etapu może uzyskać następujące informacje o Spółce:
a) aktualny wypis z Rejestru Przedsiębiorców KRS Spółki,
b) umowę Spółki,
c) sprawozdanie finansowe za rok 2018-2019,
d) informację o organizacji Spółki,
5. Potrzebne informacje do opracowania koncepcji kandydat na Prezesa Zarządu Spółki może uzyskać w Wydziale Rozwoju Starostwa Powiatowego w Złotoryi pl.Niepodległości 8.
6. Pisemną koncepcję kandydat składa Zgromadzeniu Wspólników, w zaklejonej kopercie
z adresem nadawcy z napisem:
„Koncepcja funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki Szpitala Powiatowego im. A.Wolańczyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi – Nie otwierać”
w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Złotoryi, lub przesyła na adres Starostwa Powiatowego w Złotoryi pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja (decyduje data wpływu do urzędu), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2020r. do godz. 10.00.
7. Niedostarczenie koncepcji w terminie wymienionym w ust. 6 jest podstawą wykluczenia kandydata z II etapu postępowania konkursowego.
8. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone na Zgromadzeniu Wspólników w siedzibie Starostwa Powiatowego w Złotoryi.
9. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien zostać powiadomiony, co najmniej
2 dni przed terminem rozmowy - telefonicznie lub drogą elektroniczną.
10. Niezgłoszenie się przez kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu
i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w konkursie.
11. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji zarządzania Spółką oraz odpowiada na pytania członków Zgromadzenia Wspólników oraz zaproszonych ekspertów, którzy ocenią kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu.
12. Zgromadzenie Wspólników Spółki, biorąc pod uwagę oceny wyników rozmowy kwalifikacyjnej, dokona wyboru kandydata na Prezesa Zarządu Spółki.
13. Zgromadzenie Wspólników może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć rozpatrywanie ofert bez rozstrzygnięcia.


Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników
Wiesław Świerczyński

Autor: Kamila Brzozowska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-10-02 11:48przez: Kamila Brzozowska
Opublikowano:2020-10-02 00:00przez: Tomasz Saluszewski
Zmodyfikowano:2020-10-02 14:10przez: Tomasz Saluszewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:557

Rejestr zmian

  • [2020-10-02 14:10:20]Tomasz Saluszewskikorekta
  • [2020-10-02 11:53:24]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
  • [2020-10-02 11:52:54]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
  • [2020-10-02 11:51:42]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
  • [2020-10-02 11:50:49]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
  • [2020-10-02 11:42:43]Tomasz SaluszewskiUtworzenie

Banery/Logo