Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-07-31 ( Imieniny: Ignacego, Lodomiry)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - WR.272.5.2021 Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Złotoryjskim w 2021 roku

WR.272.5.2021 Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Złotoryjskim w 2021 roku

1.Powiat Złotoryjski (Zamawiający) ogłasza postępowanie pn. „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Złotoryjskim w 2021 roku”.

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

1) przygotować plan audytu na rok 2022, w porozumieniu z kierownikiem jednostki, na podstawie analizy ryzyka – do dnia 31.12.2021;

2) przeprowadzić 3 zadania audytowe (zapewniające), zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego na rok 2021 tj.:

 1. Ocena dostosowania struktury do zadań, Starostwo Powiatowe w Złotoryi, Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami;
 2. Ocena prowadzonych postępowań i wydanych decyzji, Starostwo Powiatowe w Złotoryi, Wydział Środowiska;
 3. Ocena systemu planowania i realizacji wydatków, Starostwo Powiatowe w Złotoryi, Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi;

3) przeprowadzić czynności doradcze oraz konsultacyjne w ważnych sprawach;

4) sporządzić sprawozdanie z wykonania planu.

3. Audyt należy przeprowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.506).

4. Zamawiający ustalił termin składania ofert cenowych Wykonawców do dnia 21.01.2021r.

5. Oferty należy składać drogą emaliową na adres: mikus@powiat-zlotoryja.pl

Zamawiający prosi o złożenie skanu oferty wraz z wymaganymi załącznikami na druku załączonym do niniejszego zapytania pn. „Formularz oferty cenowej” (załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego).

6.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien spełniać warunki określone w 286 ustawy o Finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz wykazać się zrealizowaniem min. 5 audytów dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanych w ostatnich 5 latach oraz udowodnić że wykonał je należycie.

 7. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:

1) Skan wykazu minimum 5 zrealizowanych audytów w jednostkach samorządu terytorialnego, wykonanych w ostatnich 5 latach wraz z poświadczeniami (dowodami), że zostały wykonane należycie – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

2) skan dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.

8. Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r.

Jedynym kryterium  oceny ofert, jakie Zamawiający przyjął w tym postępowaniu jest cena. Ma ona znaczenie w 100%.

9.Sposób oceniania ofert:

       W kryterium tym Zamawiającemu zależy, aby oferty przedstawiały jak najkorzystniejszy    wskaźnik ceny.

   Do obliczenia punktów zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:   

cena:

cena najkorzystniejsza

X

100 max ilość punktów możliwych do otrzymania

cena badana

 

 1. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną.
 3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 4. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. Opis sposobu obliczania ceny: Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
 6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto na wykonanie całości zamówienia.

16.Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 1. Z Wykonawcą zostanie podpisana Umowa, której projekt stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Zamawiając zastrzega sobie prawo do zmiany projektu umowy.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE      L 119   z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Starosta Złotoryjski z siedzibą            w Złotoryi Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja tel. 76 8786 930;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Złotoryi jest Pan Kamil Goda  kontakt:iod@powiat-zlotoryja.pl  tel. 76 506 53 31;

- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Wykonawca posiada:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;

 − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy*;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;

Wykonawcy nie przysługuje:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy  w zakresie niezgodnym z zapytaniem ofertowym oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO¹) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  w niniejszym postępowaniu.

¹) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

  

 

 

 

 

Autor: Ada Mikus

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-01-18 14:55przez: Ada Mikus
Opublikowano:2021-01-18 00:00przez: Ada Mikus
Zmodyfikowano:2021-01-18 14:50przez: Ada Mikus
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:111

Rejestr zmian

 • [2021-01-18 14:50:29]Ada MikusOgłoszenie

Banery/Logo