Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2021-08-05 ( Imieniny: Emila, Karoliny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy - Radca prawny w Biurze Obsługi Prawnej

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy - Radca prawny w Biurze Obsługi Prawnej

Złotoryja, dnia 23 kwietnia 2021 r.


STAROSTWO POWIATOWE W ZŁOTORYI
Plac Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja
OGŁASZA NABÓR NA KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA PRACY
1. Radca prawny – Biuro Obsługi Prawnej – ½ etatu
2. Radca prawny – Biuro Obsługi Prawnej – ½ etatu
........................................................................................................................
nazwa stanowiska pracy

 

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe prawnicze,
b) uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego określone w ustawie o radcach prawnych,
c) minimum 5-letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) niekaralność za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) znajomość przepisów i aktualnego orzecznictwa, w szczególności z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego oraz uregulowań dotyczących zamówień publicznych,
g) dobra znajomość obsługi komputera.

2. Wymagania dodatkowe:
a) wysoka kultura osobista,
b) umiejętność pracy indywidualnej i w zespole,
c) komunikatywność, dokładność, obowiązkowość,
d) zdolność analitycznego myślenia.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Prowadzenie obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Złotoryi oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu Złotoryjskiego, a w szczególności:
a) współudział przy opracowywaniu przepisów prawa miejscowego oraz statutów, regulaminów, zarządzeń i innych dokumentów regulujących funkcjonowanie organów powiatu, Starostwa Powiatowego,
b) opiniowanie pod względem formalnym i prawnym projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz innych aktów prawnych,
c) udzielenie konsultacji prawnych i wydawanie opinii na potrzeby Rady, Zarządu, Starosty, pracowników Starostwa,
d) doradztwo w zakresie postępowań administracyjnych, prawa pracy,
e) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień oraz ich parafowanie po ostatecznej akceptacji,
f) opracowanie projektów pism sądowych, projektów pism do organów ścigania oraz innych instytucji w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, egzekucyjnymi, cywilnymi i karnymi,
g) interpretowanie obowiązujących przepisów prawa, udzielanie informacji o zmianach, uchybieniach w zakresie ich przestrzegania oraz skutkach tych uchybień,
h) współudział w organizowaniu szkoleń wewnętrznych, szczególnie z zakresu nowych rozwiązań prawnych,
i) nadzór nad stosowaniem prawa oraz udzielanie porad pracownikom w zakresie spraw prowadzonych przez Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu,
j) występowanie przed sądami powszechnymi i urzędami, w tym zastępstwo prawne i procesowe w sprawach dotyczących działania organów Powiatu oraz Starosty jako reprezentanta Skarbu Państwa,
k) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności budżetu Powiatu i Skarbu Państwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego,
l) pełnienie zastępstwa procesowego przed Krajową Izbą Odwoławczą,
ł) doradztwo w zakresie postępowań z prawa zamówień publicznych oraz postępowań związanych z inwestycjami prowadzonymi przez Powiat,
m) inne czynności związane z obsługą prawną w zależności od potrzeb.


4. Wymagane dokumenty:
Niezbędne:
a) życiorys (CV) własnoręcznie podpisany,
b) list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
c) kserokopia dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
d) kserokopia uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego,
e) kserokopia świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
f) oświadczenie kandydata o niekaralności za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na stanowisko Radcy prawnego w Biurze Obsługi Prawnej w związku z prowadzoną rekrutacją przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi z siedzibą przy Placu Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja.”
i) oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych o następującej treści:
“Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starostwo Powiatowe w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Starosta Powiatu Złotoryjskiego,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
- Starostwo Powiatowe w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja
- e-mail: iod@powiat-zlotoryja.pl,
3) dane osobowe (oraz dodatkowe dane np.: do kontaktu, wizerunek i inne - o ile zostaną zawarte w złożonej aplikacji) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w Starostwie Powiatowym w Złotoryi na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4) w zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody - osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
5) odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych,
tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii,
6) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu wyłonienia kandydata do zatrudnienia,
7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
8) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,
9) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Starostwie Powiatowym w Złotoryi,
10) przekazane dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji”.

Dodatkowe:
Kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Radcy prawnego w Biurze Obsługi Prawnej na adres Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pl. Niepodległości 8 w terminie do dnia 7 maja 2021 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.powiat-zlotoryja.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Złotoryi, pl. Niepodległości 8.

Inne informacje:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

Druki oświadczeń w zakresie danych osobowych do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ochrona danych osobowych – oświadczenia.

 

 

STAROSTA ZŁOTORYJSKI

(-) Wiesław Świerczyński

 

Autor: Kamila Hanysz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-23 11:20przez: Kamila Hanysz
Opublikowano:2021-04-23 11:20przez: Tomasz Saluszewski
Zmodyfikowano:2021-04-23 11:16przez: Tomasz Saluszewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:127

Rejestr zmian

  • [2021-04-23 11:16:51]Tomasz SaluszewskiUtworzenie

Banery/Logo