Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2021-08-02 ( Imieniny: Gustawa, Kariny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy -- Referent w Wydziale Komunikacji

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy -- Referent w Wydziale Komunikacji

Złotoryja, dnia 27 maja 2021 r.


STAROSTWO POWIATOWE W ZŁOTORYI
Plac Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja
OGŁASZA NABÓR NA KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referent – Wydział Komunikacji
Pełny wymiar czasu pracy
........................................................................................................................
nazwa stanowiska pracy

 

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) minimum 2-letni staż pracy,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) niekaralność za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) znajomość następujących ustaw: Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego,
f) umiejętność analizowania przepisów prawa i zbiorów dokumentów,
g) dobra znajomość obsługi komputera.

2. Wymagania dodatkowe:
a) mile widziane doświadczenie zawodowe w Wydziale Komunikacji,
b) sumienność, dyspozycyjność, dokładność,
c) umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole,
d) odporność na stres, asertywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) wydawanie praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem oraz wtórników tych dokumentów,
b) dokonywanie wymiany praw jazdy,
c) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
d) generowanie profilu kandydata na kierowcę (PKK),
e) wydawanie, przedłużanie i rozszerzanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
f) kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego,
g) kierowanie kierowców na badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
h) kierowanie kierowców na badania psychologiczne przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,
i) kierowanie kierowców na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki alkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii,
j) przyjmowanie zawiadomień o zatrzymaniu prawa jazdy,
k) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem,
l) wydawanie decyzji o cofnięciu i przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdem,
m) współpraca z innymi jednostkami administracji samorządowej i rządowej w zakresie prowadzonych spraw,
n) bieżące zapoznawanie się i przestrzeganie przepisów prawnych regulujących zakres spraw prowadzonych przez Wydział ,
o) zastępstwo pozostałych pracowników Wydziału w przypadku ich nieobecności w pracy,
p) wykonywanie poleceń i innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego związanych w funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji.


4. Wymagane dokumenty:
Niezbędne:
a) życiorys (CV) własnoręcznie podpisany,
b) list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
c) kserokopia dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (zaświadczenia, świadectwa pracy),
e) oświadczenie kandydata o niekaralności za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na stanowisko Referenta w Wydziale Komunikacji w związku z prowadzoną rekrutacją przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi z siedzibą przy Placu Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja.”
h) oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych o następującej treści:

“Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starostwo Powiatowe w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Starosta Powiatu Złotoryjskiego,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
- Starostwo Powiatowe w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja
- e-mail: iod@powiat-zlotoryja.pl,
3) dane osobowe (oraz dodatkowe dane np.: do kontaktu, wizerunek i inne - o ile zostaną zawarte w złożonej aplikacji) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w Starostwie Powiatowym w Złotoryi na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4) w zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody - osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
5) odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych,
tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii,
6) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu wyłonienia kandydata do zatrudnienia,
7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
8) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,
9) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Starostwie Powiatowym w Złotoryi,
10) przekazane dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji”.

Dodatkowe:
Kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Komunikacji” na adres Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, w terminie do dnia 10 czerwca 2021 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.powiat-zlotoryja.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Złotoryi, pl. Niepodległości 8.

Inne informacje:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

Druki oświadczeń w zakresie danych osobowych do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ochrona danych osobowych – oświadczenia.

 


STAROSTA ZŁOTORYJSKI

(-) Wiesław Świerczyński

 

Autor: Kamila Hanysz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-27 08:56przez: Kamila Hanysz
Opublikowano:2021-05-27 08:57przez: Tomasz Saluszewski
Zmodyfikowano:2021-05-27 08:57przez: Tomasz Saluszewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:249

Rejestr zmian

  • [2021-05-27 08:57:09]Tomasz SaluszewskiPoprawki redakcyjne
  • [2021-05-27 08:54:47]Tomasz SaluszewskiUtworzenie

Banery/Logo