Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2023-03-24 ( Imieniny: Gabrieli, Marka)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Obwieszczenie Starosty Powiatu Złotoryjskiego

Obwieszczenie Starosty Powiatu Złotoryjskiego

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO

 

Na podstawie art. 11 a ust. 1, art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 176, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) dalej k.p.a.

zawiadamiam,

że wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek zarządcy drogi – Gminy Miejskiej Złotoryja, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała Siudaka, złożonego w dniu 26 sierpnia 2022r., w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.Budowa skrzyżowania ulicy Jerzmanickiej z ulicą Wojska Polskiego w Złotoryi”. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmuje następujące nieruchomości lub ich części (wg katastru nieruchomości) położone w Złotoryi:

1) Działki w liniach rozgraniczających teren inwestycji w całości przechodzące pod pas drogowy.

Lp.

Numer ewid. działki w całości przechodzącej pod inwestycję

Obręb

Jednostka ewidencyjna

Właściciel / użytkownik wieczysty / zarządca według katastru nieruchomości wraz z adresem

Oznaczenie podmiotu na którego rzecz ma nastąpić przejęcie

 

1.

208/1

2

022602_1 Złotoryja

Gmina Miejska Złotoryja

Pl. Orląt Lwowskich 1

59-500 Złotoryja

Bez zmian

2.

208/2

2

022602_1 Złotoryja

Gmina Miejska Złotoryja

Pl. Orląt Lwowskich 1

59-500 Złotoryja

Bez zmian

 

2) Działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji wymagające zatwierdzenia projektów podziału.

 

Numer ewid. działki

Obręb

Jednostka ewidencyjna

Właściciel / użytkownik wieczysty / zarządca według katastru nieruchomości wraz z adresem

Oznaczenie podmiotu na którego rzecz ma nastąpić przejęcie

Lp.

Dotychcza-sowy stan przed podziałem

Stan po podziale

Pod inwesty-cję

Pozostała część nierucho -mości

1.

165

165/2

165/1

2

022602_1 Złotoryja

Właściciel:

Skarb Państwa

Użytkownik wieczysty:

Polski Związek Działkowców

Ul. Bobrowiecka 1

00-728 Warszawa

Gmina Miejska Złotoryja

Pl. Orląt Lwowskich 1

59-500 Złotoryja

 

3) Działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji niewymagające zatwierdzenia projektów podziału.

Lp.

 

Nr działki

Obręb

Jednostka ewidencyjna

Powierzchnia zajęcia działki przeznaczonej pod inwestycję

[ha]

 

 

 

Cel zajęcia

Właściciel/ Użytkownik wieczysty/ Zarządca Nieruchomości
wg ewidencji

1.

167/3

2

022602_1 Złotoryja

 

0,0531

Budowa ronda

Gmina Miejska Złotoryja

Pl. Orląt Lwowskich 1

59-500 Złotoryja

2.

178/2

2

022602_1 Złotoryja

 

0,0056

Budowa ronda

Gmina Miejska Złotoryja

Pl. Orląt Lwowskich 1

59-500 Złotoryja

3.

1/6

8

022602_1 Złotoryja

 

0,14

Budowa ronda

Gmina Miejska Złotoryja

Pl. Orląt Lwowskich 1

59-500 Złotoryja

4.

158/200

2

022602_1 Złotoryja

 

0,0107

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej

Gmina Miejska Złotoryja

Pl. Orląt Lwowskich 1

59-500 Złotoryja

 

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ww. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem niniejszego zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 § 1 k.p.a. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydział Architektury i Budownictwa pokój nr 1, Starostwa Powiatowego w Złotoryi pl. Niepodległości 8, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Pozostałe strony zostaną zawiadomione w drodze obwieszczenia, które podlega publikacji w Starostwie Powiatowym w Złotoryi, Gminie Miejskiej Złotoryja, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej powyższych urzędów.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Złotoryi, Gminie Miejskiej Złotoryja, oraz Biuletynie Informacji Publicznej powyższych urzędów. Upływ 14 dni, w ciągu których niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w sposób określony powyżej powoduje, że czynność doręczenia uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

 

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-09-21 09:51przez:
Opublikowano:2022-09-21 09:54przez: Anna Spuriak-Kulas
Zmodyfikowano:2022-09-21 09:52przez: Anna Spuriak-Kulas
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:86

Rejestr zmian

  • [2022-09-21 09:52:43]Anna Spuriak-Kulasaktualizacja
  • [2022-09-21 09:52:20]Anna Spuriak-Kulasaktualizacja
  • [2022-09-21 09:36:44]Anna Spuriak-Kulasutworzenie

Banery/Logo