Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2022-09-25 ( Imieniny: Aureli, Kamila)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Zarząd Powiatu Złotoryjskiego ogłasza III nabór kandydatow na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: Dyrektor Domu Dziecka „Promyk” w Wilkowie - Osiedlu ¼ etatu

Zarząd Powiatu Złotoryjskiego ogłasza III nabór kandydatow na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: Dyrektor Domu Dziecka „Promyk” w Wilkowie - Osiedlu ¼ etatu

Złotoryja, dnia 22 września 2022 r.


ZARZĄD POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO
Pl. Niepodległości 8 59-500 Złotoryja
OGŁASZA III NABÓR KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE
D Y R E K T O R
Domu Dziecka „Promyk” w Wilkowie - Osiedlu
¼ etatu
........................................................................................................................
nazwa stanowiska pracy

Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Wykształcenie wyższe - tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny:
a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo
b) na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.
5. Minimum 5-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną.
6. Minimum 5-letni staż pracy w:
- urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, lub
- starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych, lub
- urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych, lub
- biurach związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, lub
- biurach jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
7. Świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447).
8. Pozytywna opinia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotycząca predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora.
9. Zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające ukończenie szkolenia zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447).
10. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.
11. Oświadczenie kandydata, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.
12. Zdolność do kierowania placówką opiekuńczo – wychowawczą, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia tej funkcji.
13. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy, prawo zamówień publicznych oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wymagania dodatkowe:
1. Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.
2. Umiejętność kierowania zespołem pracowniczym.
3. Znajomość obsługi komputera.
4. Kreatywność, dyspozycyjność, dokładność, odporność na stres.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Kierowanie Domem Dziecka „Promyk” w Wilkowie - Osiedlu i nadzór nad całością spraw związanych z jego funkcjonowaniem.
2. Nadzorowanie pracy pracowników zatrudnionych w Domu Dziecka „Promyk” w Wilkowie - Osiedlu.
3. Gospodarowanie środkami publicznymi.
4. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na potrzeby placówki i gospodarowanie nimi.
5. Zapewnianie stałej opieki wychowankom Domu Dziecka „Promyk” w Wilkowie – Osiedlu.
6. Współpraca ze szkołami oraz innymi instytucjami w zakresie spraw dotyczących poszczególnych wychowanków.

Wymagane dokumenty:

Niezbędne:
1. Życiorys (CV) własnoręcznie podpisany.
2. List motywacyjny własnoręcznie podpisany.
3. Kserokopia dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (zaświadczenia lub świadectwa pracy).
5. Kserokopia świadectwa ukończenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821).
6. Kserokopia zaświadczenia kwalifikacyjnego potwierdzającego ukończenie szkolenia zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821).
7. Pozytywna opinia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora.
8. Oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim.
9. Oświadczenie kandydata o niekaralności za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
11. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.
12. Oświadczenie kandydata, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.
13. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania placówką opiekuńczo - wychowawczą.
14. Koncepcja funkcjonowania placówki.
15. Oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka „Promyk” w Wilkowie - Osiedlu w związku z prowadzoną rekrutacją przez Zarząd Powiatu Złotoryjskiego przy Placu Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja.”
16. Oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych o następującej treści:
“Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starostwo Powiatowe w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja.
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
- Starostwo Powiatowe w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja.
- e-mail: iod@powiat-zlotoryja.pl.
3) Dane osobowe (oraz dodatkowe dane np.: do kontaktu, wizerunek i inne - o ile zostaną zawarte w złożonej aplikacji) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w Starostwie Powiatowym w Złotoryi na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4) W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody - osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych,
tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
6) Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu wyłonienia kandydata do zatrudnienia.
7) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
8) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
9) Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Domu Dziecka „Promyk” w Wilkowie – Osiedlu.
10) Przekazane dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji”.

Dodatkowe:
Kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka „Promyk” w Wilkowie - Osiedlu na adres Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pl. Niepodległości 8 w terminie do dnia 6 października 2022 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.powiat-zlotoryja.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Złotoryi, pl. Niepodległości 8.

Inne informacje:

Druki oświadczeń w zakresie danych osobowych do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ochrona danych osobowych – oświadczenia.

 

STAROSTA

(-) Wiesław Świerczyński

 

Autor: Kamila Hanysz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-09-22 11:10przez: Kamila Hanysz
Opublikowano:2022-09-22 11:11przez: Tomasz Saluszewski
Zmodyfikowano:2022-09-22 11:11przez: Tomasz Saluszewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:15

Rejestr zmian

  • [2022-09-22 11:11:04]Tomasz Saluszewskipoprawki redakcyjne
  • [2022-09-22 11:07:37]Tomasz SaluszewskiUtworzenie

Banery/Logo