Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2023-03-24 ( Imieniny: Gabrieli, Marka)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Zarząd Powiatu Złotoryjskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Zarząd Powiatu Złotoryjskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 11 ust. 1, 1a, 2 i 2b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 945) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1327 ze zm.),

Zarząd Powiatu Złotoryjskiego ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2023 roku.

I. Rodzaj zadania:
1. Powierzenie prowadzenia w 2023 roku jednego punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym prowadzona nieodpłatna mediacja, dla mieszkańców Powiatu Złotoryjskiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, zwanej dalej „ustawą”, w zakresie czasowym wskazanym w umowie.
2. Realizacja w roku 2023, co najmniej jednego zadania na punkt, z zakresu edukacji prawnej mającej na celu zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa. Zadanie może być realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w formach o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy. Starosta Złotoryjski może określić w umowie preferowane formy realizacji powyższych zadań.

II. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
Podmiotem uprawnionym do złożenia oferty na powierzenie prowadzenia w 2023 roku punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1327 ze zm.) wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy, prowadzoną przez Wojewodę Dolnośląskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która:
1. w przypadku ubiegania się o prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;
2) posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy;
3) posiada umowę zawartą z mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ustawy;
4) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
a) poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
c) przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
5) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej;
2. w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, łącznie spełnia następujące warunki:
1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa,
2) posiada umowę zawartą z doradcą, tj. osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy;
3) posiada umowę zawartą z mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ustawy;
4) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
a) poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,
b) profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
c) przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
5) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
3. o powierzenie prowadzenia w 2023 roku punktu, przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert, nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również ta organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
4. w przypadku zaprzestania spełniania przez oferenta warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 niniejszego ogłoszenia Starosta Złotoryjski nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje ją ze skutkiem natychmiastowym.
5. w przypadku zaprzestania spełniania przez oferenta warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 4 niniejszego ogłoszenia Starosta Złotoryjski nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje ją za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

III. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
Na realizację zadania w 2023 roku przeznacza się łączną kwotę w wysokości 64 020,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100), z czego 3 960 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

IV. Zasady przyznawania dotacji:
1. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy o wykonanie zadania publicznego w formie pisemnej. W umowie zostaną określone szczegółowe warunki realizacji zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji, z uwzględnieniem regulacji wynikających z art. 6 ust. 2 pkt 1, 1a i 3-6b ustawy.
2. Organizacja pozarządowa, której oferta zostanie wybrana, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy do:
1) przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienia osób, które będą świadczyły w punkcie nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatną mediację,
2) przedłożenia oświadczeń osób wskazanych do realizacji zadania, że nie zawarli uprzednio umów na świadczenie takich samych usług w innym miejscu w terminach kolidujących z harmonogramem pracy punktu wskazanym w punkcie VII. 4. ogłoszenia,
3) złożenia oświadczenia o spełnianiu w dniu podpisania umowy warunków określonych w ogłoszeniu oraz o zgodności złożonych dokumentów ze stanem faktycznym i prawnym,
4) przedłożenia harmonogramu dyżurów w punkcie, z podziałem na nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, ze wskazaniem osoby pełniącej konkretny dyżur, jej imienia, nazwiska, adresu e-mail i nr kontaktowego.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Prowadzenie punktu jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, w przypadku gdy wnioskowana w ofertach kwota finansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
5. W ramach dotacji finansowane będą wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania, określonego w umowie oraz ofercie.
6. W kalkulacji kosztów realizacji zadania nie mogą być ujęte wydatki:
1) związane z lokalem, w którym mieści się punkt i jego wyposażeniem,
2) koszty stałe oferenta, w tym utrzymanie biura ( rachunki telefoniczne, Internet, ryczałty na samochód, czynsz, CO, itp.),
3) inwestycje i zakupy inwestycyjne,
4) zakup licencji, nabywanie uprawnień i kwalifikacji związanych z wykonywanym zadaniem,
oraz inne nie związane z zakresem merytorycznym zadania.
7. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, o których mowa
w pkt V.A II. oferty, nie mogą przekroczyć 10% wysokości wnioskowanej dotacji.
8. W przypadku wykorzystywania wkładu osobowego (np. praca wolontariuszy) lub rzeczowego należy go dokładnie scharakteryzować i przedstawić sposób dokonania wyceny w części opisowej oferty, tj. w pkt VI.3. oferty „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII”.
9. Środki finansowe przekazane na realizację zadania nie mogą być wykorzystane na pokrycie zobowiązań powstałych przed podpisaniem umowy na realizację zadania.

V. Termin i sposób składania ofert:
1. Termin składania ofert upływa w dniu 18 listopada 2022 roku.
2. Oferty należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja. W przypadku wysłania oferty pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Złotoryi. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.
3. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania tj. „Powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2023 roku” oraz nazwę organizacji składającej ofertę.
4. Oferty należy składać na piśmie w języku polskim zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie wpisu oferenta na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa dolnośląskiego;
2) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
3) statut organizacji,
4) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
5) umowy na udzielanie na terenie powiatu złotoryjskiego nieodpłatnej pomocy prawnej z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym, lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2, na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy, na świadczenie mediacji z mediatorem o którym mowa w art. 4a ust. 6 ustawy;
6) dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji,
7) zaświadczenie, o ukończeniu z wynikiem pozytywnym przez doradcę/doradców szkolenia z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego lub zaświadczenie o posiadaniu wiedzy i umiejętności w zakresie świadczenia poradnictwa obywatelskiego, w tym zaświadczenie o ukończeniu kursu doszkalającego w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w art. 11a ust. 2 ustawy,
8) posiadane referencje lub rekomendacje poświadczające doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,
9) oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych lub innych podmiotów.
6. Do oferty można dołączyć porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach powierzanego punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
7. Kopie wymaganych dokumentów powinny być potwierdzone przez oferenta „za zgodność
z oryginałem” na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnym podpisem osoby upoważnionej do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.
8. Oferty złożone niezgodnie z ogłoszeniem, na niewłaściwych drukach, niekompletne, nieczytelne, w innym języku niż język polski lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
9. Oferta i oświadczenia składane wraz z ofertą muszą być opatrzone pieczęcią nagłówkową oferenta oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.
10. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone w zamkniętej kopercie według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

VI. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty:
1. Wyboru oferty dokonuje Zarząd Powiatu Złotoryjskiego w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, mając na względzie wybór oferty najlepiej służącej realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz w BIP i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Złotoryi.
2. Komisja Konkursowa, której skład określony zostanie uchwałą Zarządu Powiatu Złotoryjskiego, dokona oceny formalnej i merytorycznej oferty, za pomocą karty oceny formalnej - załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz karty oceny merytorycznej – załącznik nr 2 do ogłoszenia. Maksymalna liczba punktów oceny merytorycznej - 47. Oferta zostanie odrzucona ze względów merytorycznych, jeżeli uzyska łączną liczbę punktów 20 i mniej.
3. Do uchwały Zarządu Powiatu Złotoryjskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
4. W przypadku gdy w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2023 roku, żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów w części dotyczącej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzenie punktu powierza się organizacji, która złożyła najwyżej ocenioną ofertę, z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
5. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentom.
6. Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
7. Zarząd Powiatu Złotoryjskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.
8. Termin dokonania wyboru oferty – do dnia 6 grudnia 2022 r.

VII. Warunki realizacji zadania:
1. Zadanie ma być realizowane od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w punkcie przeznaczonym na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z ustawą oraz ze szczegółowymi warunkami realizacji zadania określonymi w umowie.
2. Zadanie będzie realizowane w punkcie nr 2 mieszczącym się w lokalu budynku Starostwa Powiatowego w Złotoryi przy ul. Kolejowej 4. Zastrzega się możliwość zmiany lokalizacji punktu w trakcie realizacji zadania.
3. Lokal może być wykorzystywany przez organizację pozarządową wyłącznie do celów realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu. Organizacja będzie zobowiązana do przestrzegania w lokalu obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz innych regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest m.in. do:
1) prowadzenia punktu przeznaczonego do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przeciętnie przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu Starosty Złotoryjskiego, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach:

poniedziałek – 11.30-15.30
wtorek - 7.30- 11.30
środa - 11.30-15.30
czwartek- 7.30- 11.30
piątek- 11.30-15.30;

2) realizacji co najmniej jednego zadania z zakresu edukacji prawnej na punkt;
3) wydłużenia na żądanie Starosty, w ramach tych samych środków przeznaczonych na realizację zadania, czasu trwania dyżuru do 5 godzin dziennie, w przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na terenie Powiatu Złotoryjskiego;
4) realizowania zadania z najwyższą starannością zgodnie z wprowadzonymi standardami obsługi;
5) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez osoby spełniające wymogi określone w ustawie, w zakresie i na zasadach w niej określonych, wg kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty;
6) zapewnienia świadczenia w punkcie nieodpłatnej mediacji, przy założeniu, że przeprowadzenie mediacji będzie realizowane w zależności od bieżącego zapotrzebowania, przez osoby uprawnione. Maksymalny termin wszczęcia mediacji od momentu zgłoszenia takiej potrzeby przez osobę uprawnioną nie może być dłuższy niż 7 dni. Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru;
7) świadczenia usług osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Świadczenie usługi, o której mowa wyżej, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku;
8) dokumentowanie każdego przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym postępowań mediacyjnych w kartach pomocy;
9) składania sprawozdań z realizacji zadania publicznego na zasadach określonych w art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie;
10) przetwarzania danych osobowych w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem systemów informatycznych na zasadach określonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
11) poddania się kontroli na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie prawidłowości realizacji zadania;
12) przekazywania do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego dokumentów niezbędnych do opracowania zbiorczej informacji o wykonywaniu zadania, w szczególności:
a) informacji o realizacji zadania z zakresu edukacji prawnej,
b) oświadczeń, o których mowa w art. 4 ust. 2 oraz art. 11 ust. 4 ustawy,
c) kart pomocy, o których mowa w art. 7 ustawy, przy wykorzystaniu elektronicznego systemu obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, do którego możliwy będzie dostęp za pośrednictwem strony https://adm-np.ms.gov.pl na podstawie haseł i loginów udostępnionych bezpośrednio udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczącym nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediację przed rozpoczęciem pracy w systemie;
13) w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego zapewnienia możliwości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu, zgodnie z art. 28a ustawy;
14) zapewnienia podczas realizacji zadania publicznego dostępności informacyjno – komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6-7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).

VIII. Informacja o wysokości środków publicznych przekazanych na realizację zadania tego samego rodzaju.
Wartość dotacji przeznaczonej na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zarówno w roku 2021 jak i w 2022 roku wyniosła 64 020,00 zł.

IX. Ochrona danych osobowych
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), administratorem danych osobowych zawartych w złożonych ofertach jest Starostwo Powiatowe w Złotoryi reprezentowane przez Starostę Złotoryjskiego. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2023 roku. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Autor: Katarzyna Kamińska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-10-27 13:02przez: Katarzyna Kamińska
Opublikowano:2022-10-27 13:02przez: Tomasz Saluszewski
Zmodyfikowano:2022-10-27 12:53przez: Tomasz Saluszewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:212

Rejestr zmian

  • [2022-10-27 12:53:42]Tomasz SaluszewskiUtworzenie

Banery/Logo