Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-07-31 ( Imieniny: Ignacego, Lodomiry)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Wydział Komunikacji (WK)

Wydział Komunikacji (WK)

59-500 Złotoryja, Pl. Niepodległości 8
(fax  76 8786-955)

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek - 7.30 - 15.15

Pracownicy Wydziału

Kierownik Wydziału - Arkadiusz Kobylarz
(pok.7, tel. 76 506 53 06, e-mail: komunikacja@powiat-zlotoryja.pl)


Zastępca Kierownika  - Monika Stolarczyk  (pok. 6, tel. 76 506 53 04)
Młodszy Referent - Olga Kowalczyk (pok. 6, tel. 76 506 53 07)

Referent - Mariola Żołnierewicz (pok. 5, tel. 76 506 53 05)
Podinspektor - Izabela Michalska (pok. 5, tel. 76 506 53 05)
Samodzielny Referent - Małgorzata Kowalczyk (pok. 9, tel. 76 506 53 07)
Inspektor - Czesława Szklarska (pok. 9, tel. 76 506 53 07)
Młodszy Referent - Jolanta Marynowska (pok. 9, tel. 76 506 53 07)

Do zakresu działań Wydziału Komunikacji należą sprawy:

1)      prowadzenie spraw związanych z rejestracją, czasową rejestracją oraz wyrejestrowaniem pojazdu;

2)      wydawanie decyzji w sprawie odmowy rejestracji pojazdu,

3)      przyjmowanie zgłoszeń zbycia pojazdów;

4)      wpisywanie w dowodach rejestracyjnych i pozwoleniach czasowych odpowiednich adnotacji;

5)      dokonywanie wpisów w kartach pojazdów oraz zmian danych w dowodach rejestracyjnych;

6)      przyjmowanie i zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych;

7)      kierowanie pojazdu na dodatkowe badania techniczne;

8)      wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu;

9)      prowadzenie spraw związanych z czasowym wycofaniem pojazdu z ruchu;

10)  przekazywanie danych do organów podatkowych gmin, urzędów skarbowych i urzędów statystycznych;

11)  kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;

12)  wydawanie praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem oraz wtórników tych dokumentów;

13)  dokonywanie wymiany praw jazdy;

14)  wydawanie międzynarodowych praw jazdy;

15)  generowanie profilu kandydata na kierowcę (PKK);

16)  wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;

17)  kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego;

18)  kierowanie kierowców na badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;

19)  kierowanie kierowców na badania psychologiczne przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;

20)  kierowanie kierowców na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki alkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii,

21)  przyjmowanie do depozytu prawa jazdy;

22)  przyjmowanie zawiadomień o zatrzymaniu prawa jazdy;

23)  wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem;

24)  wydawanie decyzji o cofnięciu i przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdem;

25)  prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz dokonywanie wpisów i skreśleń z rejestru przedsiębiorców;

26)  nadzór nad stacjami kontroli pojazdów;

27)  wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;

28)  prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz dokonywanie wpisów i skreśleń z rejestru przedsiębiorców;

29)  prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców;

30)  wydawanie i przedłużanie okresu ważności legitymacji instruktora;

31)  prowadzenie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców;

32)  wnioskowanie do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej o wyznaczenie terminu egzaminu kandydatowi na instruktora;

33)  wydawanie poświadczenia dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań;

34)  prowadzenie analizy statystycznej dotyczącej zdawalności w ośrodkach szkolenia kierowców;

35)  prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, odmową udzielenia, zmianą lub cofnięciem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

36)   prowadzenie spraw związanych z udzielaniem odmową udzielenia, zmianą lub cofnięciem licencji w zakresie krajowego transportu drogowego;

37)  prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym;

38)  prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń na przewóz drogowy na potrzeby własne;

39)  dokonywanie kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia z zakresu krajowego transportu drogowego;

40)  realizacja zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego;

41)  wykonywanie zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego;

42)  przekazywanie informacji z zakresu udzielonych licencji i zezwoleń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego;

43)  zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych;

44)  wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny;

45)  wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego;

46)  wykonywanie czynności związanych z przepadkiem na rzecz Powiatu pojazdu usuniętego z drogi w trybie art. 130a Prawo o ruchu drogowym, tj.:

a)       przygotowanie informacji niezbędnych Wydziałowi Rozwoju do przeprowadzania postępowań  zmierzających do wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów oraz do prowadzenia parkingu strzeżonego, na którym umieszcza się usunięty pojazd,

b)    występowanie do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu usuniętego z drogi na rzecz powiatu;

c)    przygotowanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia przez Wydział Rozwoju procedury sprzedaży pojazdu w drodze licytacji publicznej, przetargu ofert lub z wolnej ręki,

47)  prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania w zakresie prowadzonych spraw oraz ich zabezpieczenie.

48) planowanie, realizowanie i koordynowanie projektów z zakresu swojej  działalności z wykorzystaniem funduszy unijnych i środków pozabudżetowych.

 

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. następuje zmiana numeru rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Złotoryi. W związku z tym, od dnia 1 stycznia 2019 r. prosimy o dokonywanie stosownych wpłat na rachunek: PKO BANK POLSKI 41 1020 5226 0000 6402 0627 7372

PROCEDURY I WNIOSKI

 

TRANSPORT

Nr

Nazwa procedury

procedura

wnioski

1

WYDANIE LUB ZMIANA  ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH LUB REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

procedura

przewóz
regularny

przewóz
specjalny

2

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO ZGŁOSZENIE PROWADZENIA PRZEWOZÓW DROGOWYCH JAKO DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ W STOSUNKU DO PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

procedura

wydanie

 

3

ZGŁOSZENIE ZMIAN W ZAŚWIADCZENIU NA KRAJOWE PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE

procedura

zmiana

4

UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY

procedura

wydanie

5

UDZIELENIE/ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM LUB POJAZDEM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU OD 7 DO 9 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ.

procedura

wydanie
/zmiana

 

6

UDZIELENIE/ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

procedura

wydanie

zmiana

 

OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

Nr

Nazwa procedury

procedura

wnioski

1

UZYSKANIE WPISU / ZMIANA WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

procedura

wniosek

2

WPIS / ZMIANA WPISU DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW / WYKŁADOWCÓW

procedura

Wpis, zmiana wpisu

wniosek dot. legitymacji

 

PRAWA JAZDY

Nr

Nazwa procedury

procedura

wnioski

1

WYDANIE PRAWA JAZDY ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ DANYCH (ZMIANA DANYCH ADRESOWYCH, TERMINU WAŻNOŚCI DOKUMENTU)

procedura

 

 


 

wniosek


2

WYDANIE PRAWA JAZDY W RAMACH WYMIANY USTAWOWEJ DOKUMENTU

procedura

3

WYMIANA DOKUMENTU PRAWA JAZDY WYDANEGO ZA GRANICĄ

procedura

4

WYGENEROWANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ

procedura

5

WYDANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY

procedura

6

WYDANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY (UTRATA)

procedura

7

ZEZWOLENIE NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM LUB POJAZDEM PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE

procedura

wniosek

 

STACJE KONTROLI POJAZDÓW

Nr

Nazwa procedury

procedura

wnioski

1

UZYSKANIE WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJE KONTROLI POJAZDÓW

procedura

wniosek

2

UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

procedura

wniosek

 

OŚWIADCZENIA

Nr

Nazwa procedury

oświadczenia

1

OŚWIADCZENIE O WARUNKOWEJ REJESTRACJI

oświadczenie

2

OŚWIADCZENIE z art. 233 par. 1 KK

oświadczenie

REJESTRACJA POJAZDÓW

Nr

Nazwa procedury

procedura

wnioski

1

ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU POJAZDU ZAREJESTROWANEGO

procedura

wniosek

2

ZWROT ZATRZYMANEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO LUB POZWOLENIA CZESOWEGO

procedura

wniosek

3

WYDANIE WTÓRNIKA NALEPKI KONTROLNEJ

procedura

wniosek

4

WYDANIE WTÓRNIKA TABLIC REJESTRACYJNYCH

procedura

wniosek

5

WYDANIE DODATKOWEJ TABLICY REJESTRACYJNEJ DO OZNACZENIA BAGAŻNIKA ORAZ JEJ WTÓRNIK

procedura

wniosek

6

WYDANIE WTÓRNIKA KARTY POJAZDU

procedura

wniosek

7

CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU

procedura

wniosek

8

PRZEREJESTROWANIE POJAZDU

procedura

wniosek

9

REJESTRACJA POJAZDU NOWEGO

procedura

wniosek

10

PIERWSZA REJESTRACJA W KRAJU POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

procedura

wniosek

11

REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO

procedura

wniosek

12

CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU

procedura

wniosek

13

WYREJESTROWANIE POJAZDU

procedura

wniosek

14

WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO Z POWODU BRAKU MIEJSCA NA WPISY

procedura

wniosek

15

WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO

procedura

wniosek

16

REJESTRACJA POJAZDU MARKI „SAM”

procedura

wniosek

17

DOKONANIE LUB WYKREŚLENIE ADNOTACJI W DOWODZIE REJESTRACYJNYM O PRZYSTOSOWANIU POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM

procedura

wniosek

18

ZGODA NA WYKONANIE I UMIESZCZENIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ

procedura

wniosek

19

NADANIE CECH IDENTYFIKACYJNYCH POJAZDU

procedura

wniosek

 

Plany kontroli na rok 2020:

Statystyka zdawalności ośrodków szkolenia kierowców powiatu złotoryjskiego za rok 2020

Statystyka zdawalności ośrodków szkolenia kierowców powiatu złotoryjskiego za rok 2019


Statystyka zdawalności ośrodków szkolenia kierowców powiatu złotoryjskiego za rok 2018

Statystyka zdawalności ośrodków szkolenia kierowców powiatu złotoryjskiego za rok 2017

Statystyka zdawalności ośrodków szkolenia kierowców powiatu złotoryjskiego za rok 2016

Autor: Tomasz Saluszewski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-03-23 14:06przez: Tomasz Saluszewski
Opublikowano:2015-03-23 09:29przez: Tomasz Saluszewski
Zmodyfikowano:2021-05-28 09:27przez: Tomasz Saluszewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe
Odwiedziny:54493

Rejestr zmian

 • [2021-05-28 09:27:40]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2021-05-14 12:23:23]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2021-05-14 10:41:34]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2021-03-17 08:05:44]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2021-02-02 12:06:37]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2021-01-12 13:57:27]Tomasz SaluszewskiPoprawki redakcyjne
 • [2020-11-19 08:54:01]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2020-09-18 13:39:09]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2020-09-15 15:21:47]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2020-07-01 14:34:24]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2020-05-05 14:54:16]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2020-04-22 10:15:30]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2020-03-24 07:47:20]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2020-03-09 11:06:50]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2020-03-02 10:35:22]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2020-02-24 09:45:23]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2020-02-10 08:30:21]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2020-01-23 14:00:17]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2020-01-20 12:24:52]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2019-08-12 11:46:19]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2019-05-15 09:07:26]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2019-05-09 11:20:47]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2019-05-06 12:30:29]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2016-10-07 14:09:01]zmiana zakresu działań

Banery/Logo