Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-07-31 ( Imieniny: Ignacego, Lodomiry)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - IZ.272.41.2015 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera dla 110 Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu p.n. „Złota Sieć II – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim"

IZ.272.41.2015 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera dla 110 Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu p.n. „Złota Sieć II – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim"

 

 Złota sieć II - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach

 

                                                                  Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/
ORAZ WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI
Z PROWADZONEGO POSTEPOWANIA*

 

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiat Złotoryjski, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie„Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera dla 110 Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu p.n. „Złota Sieć II – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim”,Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Centrum Biznesu i Promocji Kadr Spółka  z o. o., Os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy spełniła wszystkie warunki opisane w SIWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w prowadzonym postępowaniu oraz przyznana punktacja w kryteriach: cena o wadze 93% oraz doświadczenie Wykonawcy o wadze 7% :

I. Oferta oznaczona numerem 1, złożona przez Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o., ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków
Przyznana punktacja w kryterium cena: 74,07 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium doświadczenie wykonawcy: 7 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 81,07 pkt

 II. Oferta oznaczona numerem 2, złożona przez Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC Sp. z o.o., ul. Warszawska 49 lok. 50, 25-531 Kielce
Przyznana punktacja w kryterium cena: 88,21 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium doświadczenie wykonawcy: 6 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 94,21 pkt

III. Oferta oznaczona numerem 4, złożona przez „ComSmart” Dominik Zduńczuk, Sokołowsko ul. Szkolna 8 lok. 4, 58-350 Mieroszów
Przyznana punktacja w kryterium cena: 77,37 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium doświadczenie wykonawcy: 7 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 84,37 pkt

IV. Oferta oznaczona numerem 6, złożona przez Stowarzyszenie Humaneo, ul. Mikołaja Reja 20, 33-300 Nowy Sącz
Przyznana punktacja w kryterium cena: 88,99 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium doświadczenie wykonawcy: 6 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 94,99 pkt

V. Oferta oznaczona numerem 7, złożona przez Centrum Biznesu i Promocji Kadr Spółka z o.o., Os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Przyznana punktacja w kryterium cena: 93,00 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium doświadczenie wykonawcy: 6 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 99,00 pkt

VI. Oferta oznaczona numerem 8, złożona przez Fabrykę Specjalistów Radosław Szostek, ul. Okrężna 14, 42-280 Częstochowa
Przyznana punktacja w kryterium cena: 74,77 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium doświadczenie wykonawcy: 2 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 76,77 pkt

VII. Oferta oznaczona numerem 9, złożona przez Euro Info Group Sp. z o. o., ul. Nowy Świat 27, 00-029 Warszawa
Przyznana punktacja w kryterium cena: 75,43 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium doświadczenie wykonawcy: 7 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 82,43 pkt

VIII. Oferta oznaczona numerem 11, złożona przez Prywatne Centrum Kształcenia Kadr Jolanta Ratyńska, ul. Wolności 29, 58-500 Jelenia Góra
Przyznana punktacja w kryterium cena: 43,54 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium doświadczenie wykonawcy: 3 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 46,54 pkt

IX. Oferta oznaczona numerem 12, złożona przez Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Kolejowa 4, 59-500 Złotoryja
Przyznana punktacja w kryterium cena: 85,92 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium doświadczenie wykonawcy: 0 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 85,92 pkt

 X. Oferta oznaczona numerem 13, złożona przez POINT Sp. z o.o., ul. Energetyczna 14, 53-330 Wrocław
Przyznana punktacja w kryterium cena: 84,69 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium doświadczenie wykonawcy: 7 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 91,69 pkt

 W postępowaniu odrzucono oferty następujących Wykonawców:
1) Oferta oznaczona numerem 3, złożona przezNbit Spółka Jawna Popenda Ireneusz, Jenczmionka Jarosław, ul. Metalowców 13 a, 41-500 Chorzów;
2) Oferta oznaczona numerem 5, złożona przez MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno;
3) Oferta oznaczona numerem 10, złożona przez Akademię ASAP sp. z o.o., ul. Złota  61/100, 00-819 Warszawa, ASAP 24 Sp. z o. o., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, ASAP24 s. c., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
4) Oferta oznaczona numerem 14, złożona przez EWOLUO Bartłomiej Kłos, ul. Boczna 6/1, 58-320 Walim.

W/w oferty odrzucono na podstawie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zgodnie z którym „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny”.

 W/w Wykonawcy zastosowali niewłaściwą 23% stawkę podatku VAT. Przedmiotowe szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

W celu ustalenia prawa do zwolnienia z podatku VAT usług szkoleniowych, zasadnicze znaczenie ma art. 43 ust. 1 pkt 26 i 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) dalej u.p.t.u., który reguluje zwolnienia z podatku działalności edukacyjnej. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 u.p.t.u., ze zwolnienia korzystają usługi świadczone przez: jednostki objęte systemem oświaty, w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym; oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zgodnie zaś z art. 43 ust. 1 pkt 29 u.p.t.u. zwolnione z podatku są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego: prowadzone w formach i  na  zasadach przewidzianych w  odrębnych przepisach, lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w  rozumieniu przepisów o  systemie oświaty – wyłącznie w  zakresie usług objętych akredytacją, lub finansowane w całości ze środków publicznych.

Zwolnione z opodatkowania jest również świadczenie usług i dostawy towarów ściśle związanych   z tymi usługami. Na mocy § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r. poz. 736) ostatnie ze wskazanych zwolnień zostało rozszerzone na usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych. Pojęcie „kształcenie zawodowe” zostało zdefiniowane w rozporządzeniu Rady UE z 17 października 2005 nr 1777/20053, ustanawiającym środki wykonawcze do unijnych przepisów w zakresie VAT. Zgodnie z art. 14 tego rozporządzenia usługi w zakresie kształcenia zawodowego  i przekwalifikowania, zapewniane na warunkach wskazanych w dyrektywie, obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Wobec powyższego przedmiotowe pojęcie należy rozumieć szeroko. Przyjmuje się, że będzie to każde kształcenie, w ramach którego uczestnicy uzyskają wiedzę przydatną w celach zawodowych, nawet jeśli dane szkolenie nie będzie wprost prowadzić do uzyskania danego zawodu i nie będzie w tym celu wymagane.

Usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach wskazanych w dyrektywie obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Zamawiający uważa zatem, że do takich szkoleń, należy zaliczyć szkolenie w zakresie obsługi komputera. Dodatkowo zaznaczyć trzeba, że przedmiotowe szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) dalej u.f.p., środkami publicznymi są m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi. Zakładając, że finansowanie ze środków publicznych wynosi co najmniej 70%, to szkolenia te mogą być zwolnione z podatku VAT.

 W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Urszula Dudzic

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-11-13 09:50przez: Urszula Dudzic
Opublikowano:2015-11-13 00:00przez: Urszula Dudzic
Podmiot udostępniający: Powiat Złotoryjski
Odwiedziny:2660

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo