Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi

Powiatowy Rzecznik Konsumentów (PRK)

Paulina Brzózka
tel. 76 506 53 17
pok. 112 - I piętro

rzecznik@powiat-zlotoryja.pl

Pl. Niepodległości 8

59-500 Złotoryja,
fax. (76) 8786-955

Poniedziałek: 7.30 - 13.00
Wtorek: 9.30 – 12.30
Środa: 10.30 – 14.30
Czwartek: 7.30 – 11.00
Piątek: 7.30 – 14.30

Przyjęcie interesantów w innych godzinach
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

 

Rzecznik konsumentów wykonuje zadania powiatu w zakresie ochrony praw konsumentów.

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

1)  zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie  ochrony interesów konsumentów,

2)  składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego   w zakresie ochrony interesów konsumentów,

3)  występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

4)  współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji  Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.

Rolą rzecznika jest przede wszystkim udzielanie konsumentom porad i informacji prawnej. W sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów  działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą.
*Zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
*Zgodnie z art. 431 k.c. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Złotoryi działa wyłącznie na rzecz mieszkańców Powiatu Złotoryjskiego.
Osoby mieszkające poza Powiatem Złotoryjskim powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie.
Dane rzeczników konsumentów na terenie kraju można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/rzecznicy.

Rzecznik Konsumentów nie ma uprawnień kontrolnych, nie orzeka w sprawach, nie wydaje nakazów, zakazów, nie nakłada kar.

Analiza zgłaszanej Rzecznikowi Konsumentów sprawy wymaga zapoznania się z całą zgromadzoną dokumentacją (np. umowy, rachunki, zgłoszenia reklamacyjne oraz korespondencja między stronami w sprawie). Rzecznik występuje do przedsiębiorcy dopiero po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego.

Rzecznik przyjmuje zgłoszenia od konsumentów zarówno osobiście, jak i telefonicznie. Wnoszone sprawy są rejestrowane w podziale na porady i informacje oraz interwencje. W przypadku podejmowania interwencji, konsument składa stosowny wniosek. Interwencje są monitorowane co do terminu załatwienia sprawy, a w przypadku braku odpowiedzi monitowane. W przypadku uporczywego uchylania się od odpowiedzi, rzecznik korzysta z możliwości wnioskowania do sądu o ukaranie przedsiębiorcy karą przewidzianą w art. 42 ust. 4 w związku z art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Sprawy rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Zgłoszenie sprawy ułatwi wzór wniosku o pomoc, udostępniony poniżej.

 

 

 

Autor: Tomasz Saluszewski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-03-24 08:45przez: Tomasz Saluszewski
Opublikowano:2015-03-24 14:35przez: Tomasz Saluszewski
Zmodyfikowano:2022-04-28 14:31przez: Tomasz Saluszewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe
Odwiedziny:6880

Rejestr zmian

  • [2022-04-28 14:31:46]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
  • [2022-04-25 10:55:46]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
  • [2020-11-13 10:56:49]Tomasz Saluszewskizmiana druków
  • [2019-05-14 08:20:13]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
  • [2019-03-27 07:41:37]Tomasz SaluszewskiAktualizacja