Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi

Zarządzenie Starosty Złotoryjskiego dla miasta Świerzawa

ZARZĄDZENIE NR 23/2016

STAROSTY ZŁOTORYJSKIEGO

z dnia 29 listopada 2016 r.

 

w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta Świerzawa, Powiat Złotoryjski.

 

            Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r.

o lasach (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2100), po rozpatrzeniu opracowania i uzyskaniu pozytywnej opinii Nadleśniczego Nadleśnictwa Złotoryja, zarządzam, co następuje:

 

            §1. 1. Zatwierdzam uproszczone plany urządzenia lasów, sporządzonych dla: lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do Miasta Świerzawa opracowane na lata 2017-2026 dla kompleksów leśnych, położonych w granicach administracyjnych Miasta Świerzawa o ogólnej powierzchni lasu 7,45 ha.

 

            § 2. Wykonanie zarządzenia w zakresie realizacji zadań zawartych w uproszczonych planach urządzenia lasów wymienionych w § 1 powierzam  Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Złotoryi.

 

            § 3. Treść zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie, Pl. Wolności 60, 59-540 Świerzawa, siedzibie Nadleśnictwa Złotoryja, ul. Staszica 18, 59-500 Złotoryja oraz stronie BIP Starostwa Powiatowego w Złotoryi.

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Autor: Arnold Hochuł

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-12-07 11:33przez: Arnold Hochuł
Opublikowano:2016-12-07 00:00przez: Beata Borucka
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe
Odwiedziny:2153

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.