Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi

Wydział Informatyzacji i Ochrony Danych (WI)

59-500 Złotoryja, Pl. Niepodległości 8
(fax  76 8786-955)

Kierownik Wydziału:

Kamil Goda (tel. 76 506 53 21)

Pracownicy Wydziału:

Informatyk - Tomasz Saluszewski (tel. 76 506 53 23)

 

Do zakresu zadań Wydziału Informatyzacji i Ochrony Danych należy:

1)  nadzór nad prawidłowością i  wykorzystaniem sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Złotoryi,

2)  nadzór  nad  rozwojem  i  eksploatacją  oprogramowania  w  Starostwie  Powiatowym w Złotoryi,

3)  administrowanie systemami informatycznymi i komputerowymi bazami danych,

4)  tworzenie, nadzór i eksploatacja baz danych,

5) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych  w zakresie informatyzacji Starostwa Powiatowego w Złotoryi,

6)  odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych w systemach informatycznych,

7)  zarządzanie   licencjami   i    dostępem  do  systemów   informatycznych i aplikacji wykorzystywanych w Powiecie,

8)  nadzór  nad  ciągłością  działania  i  optymalizacja  kosztów  sieci  teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym w Złotoryi,

9)  nadzór nad ciągłością i prawidłowym działaniem telefonów i innych środków łączności w Starostwie Powiatowym w Złotoryi,

10) administrowanie serwerami wewnętrznymi i zewnętrznymi,

11) aktualizacja stron  internetowych Urzędu,

12) administrowanie siecią radiowo-światłowodową Powiatu Złotoryjskiego,

13) zarządzanie systemem wydruku w Starostwie Powiatowym w Złotoryi,

14)obsługa  audiowizualna  konferencji  i  innych  spotkań  organizowanych  przez  Powiat Złotoryjski,

15) prowadzenie szkoleń oraz instruktarzy stanowiskowych dla pracowników w zakresie obsługi systemów informatycznych,

16) realizacja zadań w zakresie ochrony danych osobowych:

a)  informowanie Administratora danych oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich z mocy RODO oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

b)  monitorowanie przestrzegania zapisów RODO i innych przepisów o ochronie danych

oraz polityk i zarządzeń w dziedzinie ochrony danych osobowych obowiązujących w Starostwie,  w  tym  podział  obowiązków,  działania  zwiększające  świadomość, szkolenia  pracowników  przetwarzających  dane  osobowe  oraz  powiązane  z  tym audyty;

c)  współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych;

d)  pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych w  kwestiach  związanych  z  przetwarzaniem  oraz  w  stosownych  przypadkach prowadzenia konsultacji we wszelkich innych sprawach;

e)  pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach   związanych    z    przetwarzaniem    ich    danych    osobowych    oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia;

f)   prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności;

g)  udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie ich wykonania;

h)  opracowywanie wewnętrznych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym: polityki  bezpieczeństwa  informacji, regulaminu  ochrony  danych,  klauzul informacyjnych, upoważnień i umów przetwarzania;

i)   nadzorowanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapewniających  ochronę danych osobowych.

17)  planowanie, realizowanie i  koordynowanie projektów z  zakresu swojej  działalności z  wykorzystaniem funduszy unijnych i środków pozabudżetowych.

 

 

 

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem korespondencyjnym Administratora, adresem email bądź numerem telefonu.

Inspektor Ochrony Danych:
Kamil Goda

pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja
email: iod@powiat-zlotoryja.pl
tel.: 76 506 53 31

 

Autor: Tomasz Saluszewski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-02-28 14:24przez: Tomasz Saluszewski
Opublikowano:2019-02-28 09:46przez: Tomasz Saluszewski
Zmodyfikowano:2022-03-03 09:43przez: Tomasz Saluszewski
Podmiot udostępniający: Starowstwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:2092

Rejestr zmian

  • [2022-03-03 09:43:24]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
  • [2019-03-05 14:57:44]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
  • [2019-03-01 12:24:11]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
  • [2019-03-01 10:15:23]Tomasz SaluszewskiAktualizacja