Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2021-11-29 ( Imieniny: Błażeja, Margerity)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi

Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi

OGŁOSZENIE
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 25 ust. 1, 4, 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, ze zm.) art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688, ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586, ze zm.), Zarząd Powiatu Złotoryjskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi.

I.    Rodzaj zadania
1.   Prowadzenie na terenie Powiatu Złotoryjskiego Środowiskowego Domu Samopomocy   w Złotoryi dla 40  osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2024 r.
2.   Zadanie będzie realizowane w Złotoryi przy ul. Wojska Polskiego 52.

II.   Podmioty uprawnione do złożenia oferty
1.    Uprawnionymi do składania ofert w konkursie są podmioty prowadzące działalność
w zakresie pomocy społecznej:
1)    organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o  działalności  pożytku   publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, ze zm.);
2)    osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3)    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
4)    spółdzielnie socjalne,
5)    spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy   i pracowników.  

III. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2024 r.
IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania
1.    Dotacja przeznaczona na realizację zadania w latach 2020-2024 wynosić będzie 5 467.800.00 zł (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych 00/100):
1)    w roku 2020  - 1.093.560,00 zł (w tym 252.360,00 zł wynikających ze zwiększenia dotacji w związku z realizacją Programu „Za życiem”);
2)    w roku 2021 1.093.560,00 zł (w tym 252.360,00 zł wynikających ze zwiększenia dotacji w związku z realizacją Programu „Za życiem”);
3)    w roku 2022 – 1.093.560,00 zł (w tym 252.360,00 zł wynikających ze zwiększenia dotacji w związku z realizacją Programu „Za życiem”)
4)    w roku 2023 – 1.093.560,00 zł (w tym 252.360,00 zł wynikających ze zwiększenia dotacji w związku z realizacją Programu „Za życiem”)
5)    w roku 2024 - 1.093.560,00 zł (w tym 252.360,00 zł wynikających ze zwiększenia dotacji w związku z realizacją Programu „Za życiem”)
2.    Dotacja przeznaczona będzie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi zwanego dalej Domem, dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi o profilu B i C, tj. osób upośledzonych umysłowo i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
3.    Wysokość dotacji przeznaczonej na jednego uczestnika Domu wynosi 1752,50 zł miesięcznie. Dodatkowo, w ramach Programu „Za życiem” 525,75 zł  miesięcznie za osoby z niepełnosprawnością sprzężoną lub spektrum autyzmu.
V. Zasady przyznawania dotacji:
1.    Do udziału w otwartym konkursie ofert może przystąpić podmiot uprawniony, który spełni łącznie następujące warunki:
a)    będzie realizować zadanie na rzecz mieszkańców Powiatu Złotoryjskiego,
b)    prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
c)    dysponuje lub będzie dysponował w dniu podpisania umowy kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania,
d)    posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
e)    złoży w terminie prawidłową ofertę wraz z wszystkimi załącznikami wymienionymi w warunkach konkursu, zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie przy jednoczesnym spełnianiu przez podmiot kryteriów stosowanych przy wyborze oferty.
4.    Kwota dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Domu ustalana jest przez Wojewodę Dolnośląskiego miesięcznie jako iloczyn aktualnej liczby osób korzystających z usług Domu (wg stanu na 1 dzień każdego miesiąca) oraz średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika, nie wyższa jednak niż średnia miesięczna kwota dotacji wyliczona dla województwa.
5.    W przypadku otrzymania dodatkowych środków finansowych, m.in. na remonty
i inwestycje wysokość dotacji może ulec zwiększeniu po zawarciu stosownej umowy.
6.    Otrzymanej dotacji oferent nie może przekazywać osobom trzecim w formie darowizny.
7.    Kwota przyznanej dotacji może zostać przeznaczona tylko i wyłącznie na cele związane  z realizowanym zadaniem.
8.    Kwota przyznanej dotacji może zostać przeznaczona na wynagrodzenia pracowników  i wydatki bieżące związane z realizacją zadania.
9.    Wysokość  dotacji na realizację powyższego zadania określają przepisy:
a)      ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688, ze zm.);
b)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.);
c)    ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, ze zm.);
d)    rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586, ze zm.).
10.    Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy
o wykonanie zadania publicznego  na warunkach w niej określonych.
11.    Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących  realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

VI. Warunki realizacji zadania
1.    Zakres przedmiotowy zadania polega na prowadzeniu Domu, w tym w szczególności na: świadczeniu usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego oraz funkcjonowania w życiu społecznym.
2.    Zadanie powinno być realizowane dla przewidzianej liczby 40 osób w obiekcie mającym siedzibę w Złotoryi, przy ul. Wojska Polskiego 52, co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym, co najmniej 6 godzin dziennie będą prowadzone zajęcia
z uczestnikami, a pozostały czas przeznaczony zostanie na  czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnienie prowadzonej dokumentacji, a także zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach.
3.    Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi w tym zakresie standardami i przepisami, tj.:
a)    ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, ze zm.);
b)    rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586, ze zm.);
c)    ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, ze zm.).
4.    Kierownik oraz zatrudnione w Domu osoby powinny spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586, ze zm.).

VII. Terminy i sposób składania ofert
1.    Termin składania ofert upływa w dniu  13 grudnia  2019 roku.
2.    Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, w godzinach urzędowania lub przesyłką  listową.   Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu  terminu  decyduje data wpływu oferty do Starostwa.
3.    Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz nazwę organizacji składającej ofertę.
4.    Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących  realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
5.    Oferta wraz z załącznikami powinna być kompletna, czytelnie wypełniona, podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu wraz z pieczątkami, a w przypadku ich braku czytelne podpisy oraz pieczęć nagłówkowa oferenta.
6.    Oferta powinna zawierać w szczególności:
a)    szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
b)    termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
c)    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
d)    informacje o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
e)    informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego;
f)    szczegółowo opisane standardy wynikające z § 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, w szczególności standardy wynikające z zatrudnienia;
g)    aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany,
h)    statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący osoby uprawnione do reprezentacji,
i)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek zysków i strat/rachunek wyników, informacja dodatkowa) z działalności podmiotu za rok 2018 lub
w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności; dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania                   obowiązkowym dokumentem jest oświadczenie o wydatkowaniu środków publicznych w roku objętym obowiązkiem sprawozdawczości finansowej,
j)    w przypadku   organizacji   działających  na  podstawie  przepisów  o  stosunku  Państwa  do Kościoła      Katolickiego   w    Rzeczypospolitej    Polskiej,  o  stosunku      Państwa   do  innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, wymagany będzie dokument informujący o powiadomieniu właściwego organu administracji państwowej o ich utworzeniu przez władzę kościelną,
k)    pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez podmiot,
l)    regulamin lub projekt regulaminu organizacyjnego środowiskowego domu samopomocy,
m)    w przypadku składania oferty wspólnej- umowę zawartą pomiędzy partnerami określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.
7.    Kopie wymaganych dokumentów powinny być potwierdzone przez oferenta „za zgodność
z oryginałem”, na każdej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.
8.    Odrzucone z przyczyn formalnych zostaną oferty niekompletne oraz złożone bez wymaganych załączników.
9.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości. Dotacja może być niższa i w takim wypadku oferent może wycofać swoją ofertę.    

VIII. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty
1.    Wyboru oferty dokonuje Zarząd Powiatu Złotoryjskiego w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji  Konkursowej.
2.    Komisja Konkursowa zostanie powołana uchwałą Zarządu Powiatu Złotoryjskiego.
3.    Tryb i kryteria wyboru ofert:
1)    ocena projektu – zgodność oferty pod względem merytorycznym i formalno-prawnym z wymogami konkursowymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
2)    możliwość realizacji zadnia przez oferenta – posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe,
3)    przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania.
4.    Komisja Konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej oferty, za pomocą karty formalnej – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz karty oceny merytorycznej – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
5.    Wyniki konkursu ogłoszone będą w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej  oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Złotoryi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania wyboru oferty.
6.    Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Starostwa Powiatowego w Złotoryi, bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy, ani w trakcie procesu zlecania realizacji zadania, ani po jego zakończeniu.
7.    Do uchwały Zarządu Powiatu Złotoryjskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
8.    Zarząd Powiatu Złotoryjskiego zastrzega sobie prawo do:
1)    odwołania Konkursu bez podania przyczyny,
2)    odstąpienia od rozstrzygnięcia  konkursu ofert bez podania przyczyny,
3)    zmiany wysokości środków publicznych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu,
4)    negocjowania z oferentami wysokości dotacji, terminu realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego zadania,
5)    negocjowania warunków i kosztów zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach,
6)    przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

IX. Informacja o wysokości środków publicznych przekazanych na realizację zadania tego samego rodzaju.

Wartość dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy wynosiła:
1)    w roku 2018 łącznie 76 784,46 zł, w tym 45 784,48 zł - funkcjonowanie ŚDS oraz 31 000,00 zł na wyposażenie,
2)    w roku 2019 łącznie 1 096 865,00 zł, w tym 956 865,00 zł - funkcjonowanie ŚDS oraz 140 000,00 zł wyposażenie.

X. Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w PCPR Złotoryja, Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja
tel.76 8784 447.

Autor: Aleksandra Łuniewska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-11-21 14:25przez: Aleksandra Łuniewska
Opublikowano:2019-11-21 00:00przez: Tomasz Saluszewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:505

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo