Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-07-31 ( Imieniny: Ignacego, Lodomiry)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - IZ.272.29.2015 Organizacja i przeprowadzenie kursu florystyki oraz kursu decoupage w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim

IZ.272.29.2015 Organizacja i przeprowadzenie kursu florystyki oraz kursu decoupage w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim

 

 

Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

ZAWIADOMIENIEO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/
ORAZ WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z PROWADZONEGO POSTEPOWANIA*

 

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiat Złotoryjski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Organizacja i przeprowadzenie kursu florystyki oraz kursu decoupage w ramach projektu pn. „Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim”,Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) dokonał wyboru jako najkorzystniejszych ofert złożonych przez Wykonawców:

 I. W części pierwszej zamówienia pn.Organizacja i przeprowadzenie kursu florystyki w ramach projektu pn. „Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim” Wykonawcy Europejska Grupa Konsultingowa, ul. Żwirki 1C/4, 90-448 Łódź. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy spełniła wszystkie warunki opisane w SIWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w prowadzonym postępowaniu w części pierwszej oraz przyznana punktacja w kryteriach: cena o wadze 95% oraz ilość dodatkowych godzin praktycznych kursu, zaoferowanych przez Wykonawcę o wadze 5% :

1. Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka, ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wlkp
Przyznana punktacja w kryterium cena:  36,06 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium ilość dodatkowych godzin praktycznych kursu, zaoferowanych przez Wykonawcę: 1,00 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 37,06 pkt

 2. Centrum Szkoleń Wielozawodowych „DELTA” Pracownia Badań Psychologicznych „DELTA” mgr Jakub Błaszczyk, ul. Kilińskiego 7, 27-400 Ostrowiec Św.
Przyznana punktacja w kryterium cena:  83,27 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium ilość dodatkowych godzin praktycznych kursu, zaoferowanych przez Wykonawcę: 1,00 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 84,27 pkt

3. Polska Szkoła Florystyczna Sp. z o. o., ul. Pawłowskiego 6, 60-681 Poznań
Przyznana punktacja w kryterium cena:  33,74 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium ilość dodatkowych godzin praktycznych kursu, zaoferowanych przez Wykonawcę: 1,00 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 34,74 pkt

4. Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o. o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 84, 59-301 Lubin
Przyznana punktacja w kryterium cena:  33,94 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium ilość dodatkowych godzin praktycznych kursu, zaoferowanych przez Wykonawcę: 1,00 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 34,94 pkt

5. O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński, ul. Judyckiego 11, 84-200 Wejherowo
Przyznana punktacja w kryterium cena:  44,40 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium ilość dodatkowych godzin praktycznych kursu, zaoferowanych przez Wykonawcę: 1,00 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 45,40 pkt

6. Europejska Grupa Konsultingowa, ul. Żwirki 1C/4, 90-448 Łódź
Przyznana punktacja w kryterium cena:  95,00 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium ilość dodatkowych godzin praktycznych kursu, zaoferowanych przez Wykonawcę: 1,00 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 96,00 pkt

 7. Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Złotoryi, ul. Kolejowa 4, 59-500 Złotoryja
Przyznana punktacja w kryterium cena:  43,74 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium ilość dodatkowych godzin praktycznych kursu, zaoferowanych przez Wykonawcę: 1,00 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 44,74 pkt

8. Centrum Kształcenia  Kadr CK Edukacja, ul. Sienkiewicza 34, 25-507 Kielce
Przyznana punktacja w kryterium cena: 60,88 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium ilość dodatkowych godzin praktycznych kursu, zaoferowanych przez Wykonawcę: 1,00 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 61,88  pkt

9. GRUPA CARGO Sp. z o. o. Sp. k., ul. K. Darwina 17, 43-603 Jaworzno
Przyznana punktacja w kryterium cena: 87,81 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium ilość dodatkowych godzin praktycznych kursu, zaoferowanych przez Wykonawcę: 1,00 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 88,81 pkt

 10. Prywatne Centrum Kształcenia Kadr, ul. Wolności 29, 58-500 Jelenia Góra
Przyznana punktacja w kryterium cena: 26,54 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium ilość dodatkowych godzin praktycznych kursu, zaoferowanych przez Wykonawcę: 1,00 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 27,54 pkt

 W części 1 postępowania odrzucono oferty Wykonawców:
a) Agencja Rozwoju Edukacji Norbert Jasiński, ul. Grzybowska 58, 42-200 Częstochowa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.
Oferta jest niezgodna z zapisami SIWZ. Wykonawca nie zadeklarował żadnej dodatkowej godziny praktycznej kursu, co jest niezgodne z rozdziałem XII pkt 2.2 SIWZ, w którym „Zamawiający wskazuje, że minimalna ilość dodatkowych godzin praktycznych kursu to 1 godzina, natomiast maksymalna ilość dodatkowych godzin praktycznych kursu to 5 godzin.

 b) Edukacyjna Szansa AZIRO, ul. Kołobrzeska 13/204  i 205, 10-444 Olsztyn na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp zgodnie z którym „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia”, w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia”.

Wykonawca w odpowiedzi na skierowany do niego na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp wniosek o wyjaśnienie ceny rażąco niskiej w części I zamówienia przedstawił krótkie wyjaśnienie, dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. W ocenie Zamawiającego wyjaśnienia Wykonawcy nie zasługują na uwzględnienie, informacje dotyczące Instruktorów przedstawione przez Wykonawcę w ocenie Zamawiającego nie mogą być uznane, ponieważ nie są zgodne z obowiązującym prawem pracy (cyt. „Instruktorzy prowadzący zajęcia są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, więc koszt dojazdu i noclegu pokrywają sami”).

 c)Odrzucenie oferty Wykonawcy ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo Grzegorz Rippel, ul. Cygana 4, 45-131 Opole na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp zgodnie z którym „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia”, w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia”.
Wykonawca nie odpowiedział na skierowany do niego na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp wniosek o wyjaśnienie ceny rażąco niskiej.

 W części 1 postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

II. W części drugiej zamówienia pn Organizacja i przeprowadzenie kursu decoupage w ramach projektu pn. „Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim”Wykonawcy Centrum Szkoleń Wielozawodowych „DELTA” Pracownia Badań Psychologicznych „DELTA” mgr Jakub Błaszczyk, ul. Kilińskiego 7, 27-400 Ostrowiec Św.Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy spełniła wszystkie warunki opisane w SIWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w prowadzonym postępowaniu  w części pierwszej oraz przyznana punktacja w kryteriach: cena o wadze 95% oraz ilość dodatkowych godzin praktycznych kursu, zaoferowanych przez Wykonawcę o wadze 5% :

 1. Centrum Szkoleń Wielozawodowych „DELTA” Pracownia Badań Psychologicznych „DELTA” mgr Jakub Błaszczyk
Przyznana punktacja w kryterium cena:  95,00 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium ilość dodatkowych godzin praktycznych kursu, zaoferowanych przez Wykonawcę: 1,00 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 96,00 pkt

 2. Polska Szkoła Florystyczna Sp. z o. o., ul. Pawłowskiego 6, 60-681 Poznań
Przyznana punktacja w kryterium cena:  38,26 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium ilość dodatkowych godzin praktycznych kursu, zaoferowanych przez Wykonawcę: 1,00 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 39,26 pkt

 3. Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o. o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 84, 59-301 Lubin
Przyznana punktacja w kryterium cena:  38,57 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium ilość dodatkowych godzin praktycznych kursu, zaoferowanych przez Wykonawcę: 1,00 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 39,57 pkt

 4. O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński, ul. Judyckiego 11, 84-200 Wejherowo
Przyznana punktacja w kryterium cena:  33,70 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium ilość dodatkowych godzin praktycznych kursu, zaoferowanych przez Wykonawcę: 1,00 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 34,70 pkt

5. Europejska Grupa Konsultingowa, ul. Żwirki 1C/4, 90-448 Łódź
Przyznana punktacja w kryterium cena:  56,62 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium ilość dodatkowych godzin praktycznych kursu, zaoferowanych przez Wykonawcę: 1,00 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 57,62 pkt

 6. Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Złotoryi, ul. Kolejowa 4, 59-500 Złotoryja
Przyznana punktacja w kryterium cena:  47,18 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium ilość dodatkowych godzin praktycznych kursu, zaoferowanych przez Wykonawcę: 1,00 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 48,18 pkt

7. Centrum Kształcenia  Kadr CK Edukacja, ul. Sienkiewicza 34, 25-507 Kielce
Przyznana punktacja w kryterium cena: 59,98 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium ilość dodatkowych godzin praktycznych kursu, zaoferowanych przez Wykonawcę: 1,00 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 60,98 pkt

 8. GRUPA CARGO Sp. z o. o. Sp. k., ul. K. Darwina 17, 43-603 Jaworzno
Przyznana punktacja w kryterium cena: 66,46 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium ilość dodatkowych godzin praktycznych kursu, zaoferowanych przez Wykonawcę: 1,00 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 67,46 pkt

9. Prywatne Centrum Kształcenia Kadr, ul. Wolności 29, 58-500 Jelenia Góra
Przyznana punktacja w kryterium cena: 44,94 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium ilość dodatkowych godzin praktycznych kursu, zaoferowanych przez Wykonawcę: 1,00 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 45,94 pkt

 W części 2 postępowania odrzucono ofertę Wykonawcy ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo Grzegorz Rippel, ul. Cygana 4, 45-131 Opole na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp zgodnie z którym „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia”, w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia”.

Wykonawca nie odpowiedział na skierowany do niego na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp wniosek o wyjaśnienie ceny rażąco niskiej

 W części 2 postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

Autor: Urszula Dudzic

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-08-21 13:33przez: Urszula Dudzic
Opublikowano:2015-08-21 00:00przez: Urszula Dudzic
Podmiot udostępniający: Powiat Złotoryjski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi
Odwiedziny:1878

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo