Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2021-09-19 ( Imieniny: Januarego, Konstancji)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Remont drogi powiatowej nr 2605D w m. Lubiechowa

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Remont drogi powiatowej nr 2605D w m. Lubiechowa

Powiat Złotoryjski – Powiatowy Zarząd Dróg w Złotoryi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) postępowanie poniżej  130 000 zł.

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Remont drogi powiatowej nr 2605D w m. Lubiechowa”. Wszystkie wytyczne dotyczące zapytania ofertowego zawarte są w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Termin realizacji zamówienia:

a) Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy.

b) Zakończenie: 31.07.2021 r.

3. Kryterium oceny ofert:

1)Jedynym kryterium oceny oferty jakie Zamawiający przyjął w tym postępowaniu jest cena. Ma ona znaczenie w 100%.

2)Sposób oceniania ofert:

W kryterium tym Zamawiającemu zależy, aby oferty przedstawiały jak najniższy wskaźnik ceny.

Do obliczenia punktów zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

cena:

cena najkorzystniejsza

X

100 max ilość punktów możliwych do otrzymania

cena badana

3) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

4) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert

5) Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 1. Składanie ofert:
  • Wykonawca składa jedną ofertę.
  • Ofertę należy złożyć w oryginale, w formie pisemnej wypełniając formularz p.n. „Formularz oferty cenowej”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
  • Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami winna być podpisana przez Wykonawcę lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.
  • Zamawiający ustalił termin składania ofert cenowych Wykonawców do dnia 24.03.2021 r. do godz. 12:00. Oferty należy składać pisemnie na adres: Powiatowy Zarząd Dróg                   w Złotoryi ul. Kolejowa 4, 59-500 Złotoryja, I piętro.
  • Oferty należy opatrzyć dopiskiem: Oferta na zadanie pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Remont drogi powiatowej nr 2605D w m. Lubiechowa”.
  • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE      L 119   z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych Wykonawcy jest kierownik Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą   w Złotoryi ul. Kolejowa 4, 59-500 Złotoryja tel. 76 878 34 86

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie w Złotoryi: kontakt@ido24.eu,  tel. 76 878 34 86

- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 

Wykonawca posiada:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;

 − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy*;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;

Wykonawcy nie przysługuje:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy  w zakresie niezgodnym z zapytaniem ofertowym oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO¹) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  w niniejszym postępowaniu.

¹) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

 

 

 

Załączniki:

1)   Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;

2)   Zał. nr 2 - Formularz oferty cenowej;

3)   Zał. nr 3 - Projekt umowy.

 

Autor: Andrzej Jakubowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-18 13:29przez: Andrzej Jakubowski
Opublikowano:2021-03-18 00:00przez: Ada Mikus
Zmodyfikowano:2021-03-30 14:12przez: Ada Mikus
Podmiot udostępniający: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotoryi
Odwiedziny:141

Rejestr zmian

 • [2021-03-30 14:12:16]Ada MikusDodano załączniki
 • [2021-03-30 14:11:07]Ada MikusDodano załączniki
 • [2021-03-18 14:06:18]Ada MikusPonowna edycja
 • [2021-03-18 13:19:31]Ada MikusDodanie zapytania ofertowego

Banery/Logo