Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Złotoryjskiego

BR.0002.32.2021 Porządek obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

 

                                                                                                                                                                                                                        Złotoryja, dnia 18 marca 2021 r.

BR.0002.32.2021                                                                               

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) zwołuję XXXII Sesję Rady Powiatu Złotoryjskiego na dzień   25 marca 2021 r.  o godz. 13:00

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – platformy do wideokonferencji ZOOM.

Głosowania podczas sesji przeprowadzane będą zgodnie z § 34 ust. 3 Statutu Powiatu Złotoryjskiego tj. imiennie.   

Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Złotoryi przy pl. Niepodległości 8.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXX.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXI.
 4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu między sesjami i realizacji podjętych uchwał.
 5. Informacja z działalności Szpitala Powiatowego  A. Wolańczyka sp. z o. o.   w Złotoryi.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Stan bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Złotoryjskim w 2020 r.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2020 r.
 9. Sprawozdania z prac Komisji Rady Powiatu Złotoryjskiego za 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku utworzonej przez Starostę Złotoryjskiego.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                                                                  Łukasz Horodyski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-18 13:31przez:
Opublikowano:2021-03-18 00:00przez: Diana Adamiac-Skraba
Zmodyfikowano:2021-03-18 13:36przez: Diana Adamiac-Skraba
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Złotoryjskiego
Odwiedziny:313

Rejestr zmian

 • [2021-03-18 13:36:24]Diana Adamiac-Skrabautworzone
 • [2021-03-18 13:31:26]Diana Adamiac-Skrabautworzone
 • [2021-03-18 13:30:41]Diana Adamiac-Skrabautworzone