Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-07-31 ( Imieniny: Ignacego, Lodomiry)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie

KF 272/4/2021                                                                                  Świerzawa, dnia 18.03.2021                                                                                                                                                

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p. n: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie

 

 1. Nazwa Zamawiającego:

Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie

ul. Skowronia Góra 3

59- 540 Świerzawa

adres email: biuro@zazswierzawa.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie, wymienionych w wykazie asortymentu, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2.2 Zamawiający podzielił zadanie na następujące grupy asortymentowe:

 1. a) Zadanie nr 1: Pieczywo;
 2. b) Zadanie nr 2: Nabiał i produkty mleczarskie;
 3. c) Zadanie nr 3: Jajka;
 4. d) Zadanie nr 4: Warzywa;
 5. e) Zadanie nr 5: Owoce świeże;
 6. f) Zadanie nr 6: Mięso i wędliny wieprzowe;
 7. g) Zadanie nr 7: Mięso i wędliny drobiowe;
 8. h) Zadanie nr 8: Mrożonki i ryby mrożone;
 9. i) Zadanie nr 9: Produkty ogólnospożywcze.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składali oferty na wszystkie grupy asortymentowe, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 1. Termin realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 31.03.2022 r.
Niezależnie od terminu, o którym mowa powyżej, umowa wygasa w trybie natychmiastowym w przypadku wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia.

 1. Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z drukiem oferty: Wykonawcy wraz z ofertą powinni przedstawić wypełniony i podpisany wykaz asortymentu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

    5.1  Jedynym   kryterium oceny  oferty  jakie   Zamawiający  przyjął   w   tym postępowaniu  

        jest cena. Ma ona znaczenie w 100%.

       5.2 Sposób oceniania oferty:

            W kryterium  tym    Zamawiającemu    zależy    aby   oferty   przedstawiały   jak   

            najniższy wskaźnik   ceny.   Do   obliczenia    punktów    zostanie    zastosowany    

            następujący   wzór arytmetyczny:

           

cena:

cena najkorzystniejsza

    X

100 max ilość punktów możliwych do otrzymania

cena badana

 • Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
 • Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert spełniających wymagania Zamawiającego, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną.
 • Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 • Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 • Opis sposobu obliczania ceny: Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
 • Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za realizację całości zamówienia.
 1. Termin, miejsce i forma składania ofert

6.1. Termin złożenia oferty: 29.03.2021 r.

6.2. Miejsce złożenia oferty: Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie, ul. Skowronia Góra 3, 59 – 540 Świerzawa (sekretariat)

6.3. Forma składania ofert:

 1. a) Oferty należy składać w formie pisemnej na załączonym druku formularza ofertowego – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. b) Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu terminie składania ofert – nie będą rozpatrywane.
 3. Zmiana lub unieważnienie postępowania:

Zamawiający może zmienić lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 1. Warunki zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru:

    Zamawiający zamknie postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:

 1. nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
 2. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 3. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
 4. postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 5. Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie:

 Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:

 1. zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,
 2. treść oferty nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego,
 3. Wykonawca nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie,
 4. będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową.
 5. Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z  uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. 

 1. Zasady uzupełniania i wyjaśniania dokumentów:

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy wraz z drukiem oferty nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów do ich uzupełnienia i/lub wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

 1. Wybór oferty: w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty;
 2. 13. Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do ogłoszenia wzór umowy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie ul. Skowronia Góra 3, 59-540 Świerzawa tel. 75 71 34 890;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Aktywności Zawodowej jest Pan Sławomir Kozioł  tel. 730 256156, e-mail: inspektor@4consult.com.pl;

- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 

 

Wykonawca posiada:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy*;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;  − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;

Wykonawcy nie przysługuje:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy  w zakresie niezgodnym z zapytaniem ofertowym oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO¹) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  w niniejszym postępowaniu.

¹) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

 Osoba upoważniona do kontaktu: Klaudia Malczyńska, email: biuro@zazswierzawa.pl

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres email lub telefonicznie pod nr 75 71 34 890.

 

Załączniki:

     

 1. Załącznik nr 1 - Wykaz asortymentu
 2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-19 09:49przez:
Opublikowano:2021-03-19 00:00przez: Urszula Dudzic
Zmodyfikowano:2021-03-19 10:11przez: Urszula Dudzic
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi
Odwiedziny:72

Rejestr zmian

 • [2021-03-19 10:11:54]Urszula DudzicAktualizacja
 • [2021-03-19 10:05:19]Urszula DudzicAktualizacja
 • [2021-03-19 09:57:56]Urszula DudzicAktualizacja
 • [2021-03-19 09:46:30]Urszula DudzicUtworzenie dokumentu

Banery/Logo