Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-07-31 ( Imieniny: Ignacego, Lodomiry)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Wydział Rozwoju (WR)

Wydział Rozwoju (WR)

59-500 Złotoryja, Pl. Niepodległości 8
(fax  76 8786-955)

PRACOWNICY WYDZIAŁU:

 

Kierownik Wydziału:

Kamila Brzozowska
(pok. 307, III piętro, tel. 76 506 53 34)


Rzecznik prasowy:
Jacek Grabowski
(pok. 205 - II piętro, tel. 76 506 53 43)

Główny specjalista - Monika Gudz
(pok. 306, III piętro, tel. 76 506 53 32)

Inspektor - Ada Mikus
Inspektor - Łukasz Żuber
(pok 315, III piętro, tel. 76 506 53 30)

Do zakresu działania Wydziału Rozwoju należy w szczególności:

1. organizacja zamówień publicznych, w tym:

a) przygotowanie postępowań o zamówienie publiczne,

b) ustalanie i wybór trybu udzielania zamówień publicznych,

c) opracowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

d) publikacja ogłoszeń o udzielenie zamówień publicznych,

e) udzielanie   informacji   i   wyjaśnień   oferentom   w   czasie   trwania   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

f)  udział w pracach komisji przetargowych,

g) obsługa organizacyjna posiedzeń komisji przetargowych,

h) wykonywanie czynności i nadzór nad przebiegiem procedury odwoławczej,

i)  przygotowywanie   umów   o  udzielenie   zamówień  publicznych   zgodnie  z  ustawą prawo zamówień publicznych,

j) nadzór nad planowaniem zamówień publicznych na dany rok budżetowy,

k) opracowanie   i  publikacja  obowiązkowego   rocznego  sprawozdania   o  udzielonych zamówieniach  publicznych,

l) prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

m) prowadzenie rejestru umów Starostwa,

n)  opracowanie   projektu  i  bieżący  nadzór  nad  wykonaniem   Regulaminu   realizacji dostaw, zlecania usług i robót budowlanych,  których wartość szacunkowa  netto jest niższa  niż  wyrażona  w    złotych  równowartość  kwoty  30 000  Euro  w  Starostwie Powiatowym w Złotoryi,

o) ewidencjonowanie  wniosków oraz faktur.

2. w zakresie planowania i realizacji inwestycji i remontów:

a) analiza potrzeb inwestycyjnych  Powiatu, w tym Starostwa i jednostek podległych,

b) przygotowanie     umów     zawieranych     zgodnie     z    ustawą     Prawo     zamówlen publicznych   oraz    Regulaminem     udzielania     zamówień     publicznych     poniżej kwoty 30 000 Euro,

c) sporządzanie projektów planów inwestycyjnych i remontowych,

d) przygotowanie dokumentacji wyjściowej do realizacji inwestycji lub remontu,

e) uzgadnianie i gromadzenie niezbędnej dokumentacji  projektowej,

f) nadzór  merytoryczny  nad prowadzonymi  przez  Powiat  zadaniami  remontowymi i inwestycyjnymi,

g) przygotowanie    wniosków   o   przydział    środków   finansowych   na   poszczególne zadania,

h) prowadzenie  spraw  w  zakresie  opracowania  dokumentacji  technicznej i  uzyskania pozwolenia na budowę,

i) prowadzenie  spraw  związanych  z  ustanowieniem   inspektora  nadzoru   oraz przekazaniem terenu budowy,

j) wspólne     z      kierownikami     jednostek     organizacyjnych     nadzorowanie    jakości wykonywanych prac, monitorowanie zgodności prowadzonych robót  budowlanych z podpisaną umową,

k) dopełnianie    odpowiednich   procedur    w   razie     konieczności    wykonania    robót dodatkowych, wykraczających poza zakres umowy,

l) organizowanie  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  zapewnienie  w  nich udziału przedstawicieli właściwych organów,

m) kontrola kosztów realizacji inwestycji,

n) rozliczanie      kosztów     prowadzonych i      zakończonych     zadań     inwestycyjnych i remontowych.

3) w      zakresie      pozyskiwania      zewnętrznych      źródeł      finansowania,      wdrażania i  monitorowania  programów  współfinansowanych  ze   środków  krajowych  i   Unii Europejskiej:

a)  monitoring,  gromadzenie  i  dystrybucja  informacji  dotyczących  możliwości pozyskiwania   środków   finansowych  ze    źródeł    zewnętrznych,

b)   analizowanie     programów     pomocowych     zewnętrznych     ze      szczególnym uwzględnieniem  programów  unijnych  oraz  informowanie  o  możliwościach wykorzystania   funduszy     przez  Powiat     i      podległe   mu   jednostki,

c)  pozyskiwanie  środków  finansowych  poprzez  przygotowywanie  kompletnych wniosków   o   dofinansowanie   określonych    przedsięwzięć,    monitorowania złożonych  wniosków, a  także koordynacji realizacji przedsięwzięć,  na  które uzyskano dofinansowanie,

d)  koordynacja   wykorzystania   środków     UE    w    Powiecie,

e)  współpraca   z    Kierownikami  jednostek    organizacyjnych  w   przygotowaniu i   realizacji  zadań  w  ramach  projektów  z  dofinansowaniem  zewnętrznym,

f)  rozliczanie       (przygotowywanie       wniosków       o        płatność)        projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,

g) współpraca    z    Wydziałem     Edukacji    i     Promocji     w    zakresie    projektów realizowanych w placówkach oświatowych,

h) monitoring      i      koordynacja     realizowanych      projektów     przez     jednostki organizacyjne Powiatu i podmioty zewnętrzne,

i) monitorowanie     utrzymania     wskaźników     związanych     ze      zrealizowanymi projektami    w    zakresie    utrzymania    ciągłości     projektów    przez    jednostki organizacyjne Powiatu i podmioty zewnętrzne,

j) monitorowanie      utrzymania     wskaźników     związanych    ze      zrealizowanymi projektami  w  zakresie  utrzymania  ciągłości  projektu,  analiza  ankiet  i  prasy,

k) promocja  w/w  projektów  w  ramach  wytycznych  określonych  we  wniosku o dofinansowanie,

l) udział    w    spotkaniach,    naradach     dotyczących    realizacji     poszczególnych projektów, w tym także zebraniach w miejscu koordynowanych przedsięwzięć,

4)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

 

 

 

Autor: Tomasz Saluszewski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-03-24 09:15przez: Tomasz Saluszewski
Opublikowano:2015-03-24 00:00przez: Tomasz Saluszewski
Zmodyfikowano:2020-12-09 17:15przez: Tomasz Saluszewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:5626

Rejestr zmian

  • [2020-12-09 17:15:28]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
  • [2020-08-03 08:57:52]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
  • [2020-04-27 13:15:47]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
  • [2020-04-14 10:57:10]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
  • [2020-01-02 12:02:31]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
  • [2019-07-09 12:31:24]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
  • [2019-05-09 11:27:59]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
  • [2019-05-08 14:19:03]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
  • [2019-05-06 08:46:25]Paweł SkibaAktualizacja

Banery/Logo